دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش : مدیریت آموزشی

 

 

عنوان :

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه

دبیران شهرستان تاکستان (استان قزوین)

 

استاد راهنما :

دکتر سعید خواجه ای

 

استاد مشاور :

دکتر حیدر تورانی

 

 بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطۀ سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان تاکستان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان تاکستان می باشد. در این پژوهش سبک رهبری (رابطه مدار و ضابطه مدار) به عنوان متغییر مستقل و انگیزش شغلی (وابستگی شغلی، قدرت شغلی و موفقیت شغلی) به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است. این پژوهش با نمونه 184 نفری و از دبیران شهرستان تاکستان تشکیل شده است که تعداد نمونه به وسیله جدول مورگان تعیین و سپس بطور تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه سبک رهبری35 سوالی فیدلر و پرسشنامه انگیزش25 سوالی مک کله لند  استفاده شده است. داده های این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون Tو خی دو، فریدمن، من ویتنی و F  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سبک رهبری مدیران با انگیزش شغلی دبیران رابطه ی معناداری وجود دارد و همچنین بین سبک­های رهبری مدیران و انگیزش موفقیت دبیران دبیرستان­های شهرستان تاکستان رابطه وجود دارد  و اما در خصوص دو مولفه دیگر یعنی وابستگی شغلی و قدرت شغلی دبیران با سبک­های رهبری مدیران دبیرستان­های شهرستان تاکستان رابطه معناداری وجود نداشت. و در نهایت یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کند که مسئولان آموزش و پرورش و تأمین منابع انسانی افرادی را برای سمت مدیریت مدارس انتخاب کنند که از رشته های مدیریت بوده و یا مرتبط با حرفه مدیریت باشند.
 
واژگان کلیدی : سبک رهبری(رابطه مدار- ضابطه مدار)، انگیزش شغلی، دبیران
فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه. 3
1 – 1 بیان مساله. 4
2 – 1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن: 7
3 – 1 اهداف تحقیق: 12
هدف کلی تحقیق : 12
اهداف فرعی : 12
4 – 1 سوالات یا فرضیه های تحقیق : 12
فرضیه اصلی : 12
فرضیه های فرعی: 12
سوالات جانبی تحقیق.. 13
5 – 1 تعاریف مفهومی و عمیاتی وازه های کلیدی : 13
تعاریف مفهومی: 13
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه. 17
1-2بخش اول مدیریت و سبک رهبری.. 18
1-1-2مدیریت و مدیران. 18
2-1-2مدیریت آموزشی.. 21
3 – 1- 2 اهمیت مدیریت آموزشی و ضرورت آن در آموزش و پرورش… 21
4 – 1- 2 نقش مدیر یا رهبر آموزشی.. 22
5 – 1- 2 ویژگی های مدیران آموزشی.. 25
6 – 1- 2 مهارتهای مدیران آموزشی.. 27
7 – 1- 2 خصوصیات ویژه برای رهبری آموزشی.. 29
8 – 1- 2 تفاوت مدیریت و رهبری.. 30
9 – 1- 2 رهبری در مدیریت: 30
10 – 1- 2 شخصیت و انتظارات رهبر. 33
11 – 1- 2 سبک رهبری.. 37
12 – 1- 2 تفاوت بین سبک رهبری وظیفه مدار و سبک رهبری رابطه مدار. 39
13 – 1- 2 نظریه ها و سیستم های مدیریت… 40
2 – 2 بخش دوم انگیزش… 44
1 – 2 – 2 تعاریف انگیزش… 44
2 – 2 – 2 اهمیت انگیزش… 46
3 – 2 – 2 انگیزش موفقیت… 48
4– 2 – 2 قدرت انگیزش… 49
5 – 2 – 2 روش های افزایش انگیزه 50
6 – 2 – 2 اهداف کلیدی برای ایجاد و حفظ انگیزش در کار. 52
7 – 2 – 2 نظریه های انگیزش… 59
بخش سوم : پیشینه تحقیق.. 64
1– 3 – 2 پیشینه تحقیق در داخل کشور. 64
2 – 3 – 2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور. 67
نتیجه گیری.. 68
مدل تحقیق.. 69
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
مقدمه. 71
1- 3 روش پژوهش : 71
2- 3 جامعه آماری : 71
3 – 3 نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن : 72
4- 3 ابزار اندازه گیری داده ها 73
5- 3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش: 74
6- 3  روش تجزیه و تحلیل داده ها 77
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه. 80
4-1. سیمای پاسخگویان. 81
4-2. یافته های توصیفی.. 84
4-2-1. توصیف سؤالات پرسشنامه. 84
4-2-1-1. پرسشنامه انگیزه دبیران. 84
4-2-1-2. پرسشنامه سبک رهبری.. 109
4-2-2. توصیف مؤلفه های تحقیق.. 144
4-3. یافته های تحلیلی.. 149
4-3-1. بررسی توزیع مؤلفه های تحقیق.. 149
4-3-2. بررسی فرضیات تحقیق.. 151
4-3-3. یافتههای جانبی تحقیق.. 155
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 165
5-2  نتیجه گیری کلی.. 165
5-3خلاصه پژوهش…. 166
5-4فرضیات پژوهش و نتایج آنها 168
5-4-1بررسی فرضیه اصلی.. 168
5-4-2بررسی فرضیه اوّل. 169
5-4-3بررسی فرضیه دوّم. 170
5-4-4بررسی فرضیه سوم. 170
5-5نتایج یافته های جانبی پژوهش…. 171
5-6محدودیت ها 176
5-6-1محدودیت های در کنترل محقق.. 176
5-7پیشنهادات… 176
5-7-1 پیشنهادهایی مبنتی بر یافته های پژوهش…. 176
5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 177
پیوست ها و ضمائم. 178
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                         صفحه
 
جدول (3- 1) جامعه آماری.. 71
جدول 3 – 2 نمونه آماری.. 72
جدول 3 – 3  گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه سبک رهبری.. 73
جدول 4 – 3  گویه های مربوط به هر یک از مولفه ها در پرسشنامه انگیزش… 73
جدول(5 – 3) نتایج آلفا برای پرسشنامه انگیزش… 75
جدول(6 – 3) نتایج آلفا برای پرسشنامه سبک رهبری.. 76
جدول شماره 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 81
جدول شماره 4-2 . توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی.. 82
جدول شماره 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه. 83
جدول شماره 4-4. نسبت به خواسته ها و نیازهای افراد دیگر حساس هستید. 84
جدول شماره 4-5. در جلسات بحث و گفتگو رعایت حال دیگران را میکنید. 85
جدول شماره 4-6. موقعیت هایی را که نیازمند همکاری است به موقعیت هایی که نیازمند رقابت است ترجیح می دهید. 86
جدول شماره 4-7. هنگامی که برای همکاری و سازگاری ستایش شوید بهتر کار می کنید. 87
جدول شماره 4-8. از کارهای مشخص و سازمان داده شده بیزارید. بدین علت که آزادی در برقراری ارتباط با دوستان و در آمیختن اجتماعی با آنان محدود می شود. 88
جدول شماره 4-9. هنگامی که کاری را شروع می کنید تا پایان و رسیدن به نتیجه به کوش های خود ادامه می دهید. 89
جدول شماره 4-10. هنگام موقعیت های رقابت آمیز به سعی و تلاش خود خواهید افزود. 90
جدول شماره 4-11. مسئولیت پیروزی یا شکست در کارهای خود را به عهده می گیرید. 91
جدول شماره 4-12. علاقه مند هستید که کارها را موثر و بهتر از دیگران انجام دهید. 92
جدول شماره 4-13. معمولاً به سوی اهدافی جذب می شوید که تحمل بیشتر به کوشش و کنش بیشتر وادارتان می سازد. 93
جدول شماره 4-14. به دنبال موقعیت هایی هستید که بتوانید با مسولیت شخصی برای مشکلات راه حل پیدا کنید. 94
جدول شماره 4-15. تمایل دارید دیگران را در موفقیت خود سهیم بدانید. 95
جدول شماره 4-16. اغلب اوقات کیفیت کار خود را با دیگران مقایسه می کنید. 96
جدول شماره 4-17.زمانیکه مورد ارزشیابی کتبی قرار میگیرید جهت کسب امتیاز بالا مطالعه می کنید. 97
جدول شماره 4-18. معتقدید که داشتن اعتبار و نفوذ در دیگران بسیار مهمتر از عملکرد موثر است. 98
جدول شماره 4-19. آرزو دارید تأثیری ژرف در محیط کار خود پدید آورید و برای پذیرش خطرات آن آمادگی دارید. 99
جدول شماره 4-20. ترجیح می دهید که در موقعیت های رقابتی و عنان آور قرار بگیرید. 100
جدول شماره 4-21. از اینکه در یک گروه رهبر باشید و گروه را سازماندهی کنید لذت می برید. 101
جدول شماره 4-22. در مباحث سازنده شغلی که بتو.انید نطرات  و. عقاید خود را به نحو بهتری به دیگران بقبولانید لذت می برید. 102
جدول شماره 4-23. اعتقاد دارید که منزلت اجتماعی یک شغل اهمیت آن است. 103
جدول شماره 4-24. تمایل دارید که در کارها بیشتر به دیگران دستور بدهید و کمتر دستورات آنها را بپذیرید. 104
جدول شماره 4-25. ترجیح می دهید که اغلب کارها را شخصاً انجام داده و کمتر به مشارکت و تشریک مساعی با دیگران رغبت نشان می دهید. 105
جدول شماره 4-26. در مواردیکه مجبور باشید به تنهایی به کار و فعالیت بپردازید احساس ناخشنودی می کنید. 106
جدول شماره 4-27. ترجیح می دهید در محل کار دوستان صمیمی و زیادی از بین همکاران داشته باشید. 107
. 107
جدول شماره 4-28. در کارهای گروهی مشارکت فعال دارید. 108
جدول شماره 4-29. علاقمند است به عنوان سخنگوی معلمان عمل کند. 109
جدول شماره 4-30. اضافه کاری را تشویق می کند. 110
جدول شماره 4-31. به معلمان در انجام کار آزادی کامل می دهد. 111
جدول شماره 4-32. معلمان را به اجرای روشهای یکسان تشویق می کند. 112
جدول شماره 4-33. به معلمین فرصت می دهد در حل مشکلات، قدرت قضاوت خود را بکار گیرند. 113
جدول شماره 4-34. نسبت به پیشی گرفتن از مدارس دیگر تاکید می ورزد. 114
جدول شماره 4-35. به عنوان نماینده معلمان عمل می کند. 115
جدول شماره 4-36. به معلمین برای کار بیشتر فشار می آورد. 116
جدول شماره 4-37. نظراتش را با معلمین در میان گذاشته و از واکنش آنها مطلع می شود. 117
جدول شماره 4-38. به معلمین فرصت می دهد همه کارها را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند. 118
جدول شماره 4-39. برای پیشرفت کار مدرسه  بسیار کوشش می کند. 119
جدول شماره 4-40. به خوبی تعویق افتادن اقدامات و عدم اطمینان در امور را تحمل می کند. 120
جدول شماره 4-41. نظرات خود را در حضور افراد خارجی نیز برای معلمین بیان می کند. 121
جدول شماره 4-42. می کوشد کارها به سرعت انجام گیرد. 122
جدول شماره 4-43. افراد  را در انتخاب کار آزاد می گذارد. 123
جدول شماره 4-44. تعارضات ایجاد شده در بین معلمان را خود فیصله  می دهد. 124
جدول شماره 4-45. کسب اطلاعات دقیق راجع به جزئیات امور، مدیر را سردر گم می کند. 125
جدول شماره 4-46. در جلسات خارجی مدیر معلمان را معرفی می کند. 126
جدول شماره 4-47. از دادن آزادی به افراد در انجام امور اکراه دارد. 127
جدول شماره 4-48. راسا” در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می گیرد. 128
جدول شماره 4-49. برای افزایش بازدهی کلاس، فشارهای لازم را اعمال می کند. 129
جدول شماره 4-50. اختیار انجام بعضی از کارها را به خود معلمان واگذار می کند. 130
جدول شماره 4-51. مسائل را همانطور که پیش بینی کرده است رخ می دهد. 131
جدول شماره 4-52. به معلمین فرصت و امکان ابداع و ابتکار می دهد. 132
جدول شماره 4-53. به معلمین وظایف خاصی را محول می کند. 133
جدول شماره 4-54. مایل به ایجاد تغییر است… 134
جدول شماره 4-55. از معلمان می خواهد در تحقق اهدافی سخت بکوشند. 135
جدول شماره 4-56. به قضاوت معلمان اطمینان دارد. 136
جدول شماره 4-57. برنامه کارهایی که باید انجام گیرد، خود تنظیم می کند. 137
جدول شماره 4-58. از توجیه اقداماتی که انجام داده است امتناع می ورزد. 138
جدول شماره 4-59. می کوشد به معلمان اثبات کند که نظرش به نفع آنهاست. 139
جدول شماره 4-60. به معلمان اجازه می دهد تا سرعت کارشان را خود تنظیم کنند. 140
جدول شماره 4-61. معلمین را تشویق می کند تا بهتر از قبل عمل نمایند. 141
جدول شماره 4-62. بدون مشورت با معلمین عمل می کند. 142
جدول شماره 4-63. از معلمین می خواهد که استانداردها، ضوابط و مقررات را دقیقا رعایت کنند. 143
جدول شماره 4-64. توزیع پاسخگویان بر حسب سبک رهبری.. 144
جدول شماره 4- 65. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از انگیزش موفقیت… 145
جدول شماره 4- 66. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از وابستگی شغلی.. 146
جدول شماره 4- 67. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از قدرت شغلی.. 147
جدول شماره 4- 68. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی ازانگیزه دبیران. 148
جدول شماره 4-69. بررسی وضعیت توزیع مؤلفه های تحقیق.. 149
جدول شماره 4-70. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق.. 151
جدول شماره 4-71. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه اول تحقیق.. 152
جدول شماره 4-72. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه دوم تحقیق.. 153
جدول شماره 4-73. نتایج آزمون T برای بررسی فرضیه سوم تحقیق.. 154
جدول شماره 4-74. نتایج آزمون خیدو برای بررسی رابطه بین جنسیت و درک از سبک رهبری.. 155
جدول شماره 4-75. نتایج آزمون خیدو برای بررسی رابطه بین تحصیلات و درک از سبک رهبری.. 156
جدول شماره 4-76. نتایج آزمون خیدو برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت و درک از سبک رهبری.. 157
جدول شماره 4-77. نتایج آزمون منویتنی برای بررسی رابطه بین جنسیت و وابستگی و قدرت شغلی.. 158
جدول شماره 4-78. نتایج آزمون T برای بررسی رابطه بین جنسیت و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران. 158
جدول شماره 4-79. نتایج آزمون منویتنی برای بررسی رابطه بین تحصیلات و وابستگی و قدرت شغلی.. 159
جدول شماره 4-80 نتایج آزمون T برای بررسی رابطه بین تحصیلات و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران. 160
جدول شماره 4-81. نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت و وابستگی و قدرت شغلی.. 160
جدول شماره 4-82. نتایج آزمون F  برای بررسی رابطه بین سابقه خدمت و انگیزش موفقیت و انگیزه دبیران. 161
جدول شماره 4-83. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین مؤلفه غالب انگیزه در دبیران. 162
جدول شماره 4-84. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین مؤلفه غالب انگیزه در دبیران مرد. 162
جدول شماره 4- 85. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین مؤلفه غالب انگیزه در دبیران زن. 163
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                صفحه
نمودارشماره 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 81
نمودار شماره 4-2 . توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی.. 82
نمودار شماره 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه. 83
 نمودار شماره 4- 4. نسبت به خواسته ها و نیازهای افراد دیگر حساس هستید. 84
 نمودار شماره 4- 5. در جلسات بحث و گفتگو رعایت حال دیگران را میکنید. 85
 نمودار شماره 4- 6. موقعیت هایی را که نیازمند همکاری است به موقعیت هایی که نیازمند رقابت است ترجیح می دهید. 86
 نمودار شماره 4- 7. هنگامی که برای همکاری و سازگاری ستایش شوید بهتر کار می کنید. 87
 نمودار شماره 4- 8. از کارهای مشخص و سازمان داده شده بیزارید. بدین علت که آزادی در برقراری ارتباط با دوستان و در آمیختن اجتماعی با آنان محدود می شود. 88
 نمودار شماره 4- 9. هنگامی که کاری را شروع می کنید تا پایان و رسیدن به نتیجه به کوش های خود ادامه می دهید. 89
 نمودار شماره 4- 10. هنگام موقعیت های رقابت آمیز به سعی و تلاش خود خواهید افزود. 90
نمودار شماره 4- 11. مسئولیت پیروزی یا شکست در کارهای خود را به عهده می گیرید. 91
 نمودار شماره 4- 12. علاقه مند هستید که کارها را موثر و بهتر از دیگران انجام دهید. 92
 نمودار شماره 4- 13. معمولاً به سوی اهدافی جذب می شوید که تحمل بیشتر به کوشش و کنش بیشتر وادارتان می سازد. 93
نمودار شماره 4- 14. به دنبال موقعیت هایی هستید که بتوانید با مسولیت شخصی برای مشکلات راه حل پیدا کنید. 94
نمودار شماره 4- 15. تمایل دارید دیگران را در موفقیت خود سهیم بدانید. 95
نمودار شماره 4- 16. اغلب اوقات کیفیت کار خود را با دیگران مقایسه می کنید. 96
 نمودار شماره 4- 17. زمانیکه مورد ارزشیابی کتبی قرار می گیرید جهت کسب امتیاز بالا مطالعه می کنید. 97
 نمودار شماره 4- 18. معتقدید که داشتن اعتبار و نفوذ در دیگران بسیار مهمتر از عملکرد موثر است. 98
 نمودار شماره 4- 19. آرزو دارید تأثیری ژرف در محیط کار خود پدید آورید و برای پذیرش خطرات آن آمادگی دارید. 99
 نمودار شماره 4- 20. ترجیح می دهید که در موقعیت های رقابتی و عنان آور قرار بگیرید. 100
 نمودار شماره 4- 21. از اینکه در یک گروه رهبر باشید و گروه را سازماندهی کنید لذت می برید. 101
 نمودار شماره 4- 22. در مباحث سازنده شغلی که بتو.انید نطرات  و. عقاید خود را به نحو بهتری به دیگران بقبولانید لذت می برید  102
 نمودار شماره 4- 23. اعتقاد دارید که منزلت اجتماعی یک شغل اهمیت آن است. 103
 نمودار شماره 4- 24. تمایل دارید که در کارها بیشتر به دیگران دستور بدهید و کمتر دستورات آنها را بپذیرید. 104
 نمودار شماره 4- 25. ترجیح می دهید که اغلب کارها را شخصاً انجام داده و کمتر به مشارکت و تشریک مساعی با دیگران رغبت نشان می دهید. 105
 نمودار شماره 4- 26. در مواردیکه مجبور باشید به تنهایی به کار و فعالیت بپردازید احساس ناخشنودی می کنید. 106
نمودار شماره 4- 27. ترجیح می دهید در محل کار دوستان صمیمی و زیادی از بین همکاران داشته باشید. 107
 نمودار شماره 4- 28. در کارهای گروهی مشارکت فعال دارید. 108
 نمودار شماره 4- 29. علاقمند است به عنوان سخنگوی معلمان عمل کند. 109
نمودار شماره 4- 30. اضافه کاری را تشویق می کند. 110
نمودار شماره 4- 31. به معلمان در انجام کار آزادی کامل می دهد. 111
 نمودار شماره 4- 32. معلمان را به اجرای روشهای یکسان تشویق می کند. 112
 نمودار شماره 4- 33. به معلمین فرصت می دهد در حل مشکلات، قدرت قضاوت خود را بکار گیرند. 113
 نمودار شماره 4- 34. نسبت به پیشی گرفتن از مدارس دیگر تاکید می ورزد. 114
 نمودار شماره 4- 35. به عنوان نماینده معلمان عمل می کند. 115
نمودار شماره 4- 36. به معلمین برای کار بیشتر فشار می آورد. 116
 نمودار شماره 4- 37. نظراتش را با معلمین در میان گذاشته و از واکنش آنها مطلع می شود. 117
 نمودار شماره 4- 38. به معلمین فرصت می دهد همه کارها را به روشی که خود مطلوب می دانند انجام دهند. 118
 نمودار شماره 4- 39. برای پیشرفت کار مدرسه  بسیار کوشش می کند. 119
 نمودار شماره 4- 40. به خوبی تعویق افتادن اقدامات و عدم اطمینان در امور را تحمل می کند. 120
 نمودار شماره 4- 41. نظرات خود را در حضور افراد خارجی نیز برای معلمین بیان می کند. 121
 نمودار شماره 4-42. می کوشد کارها به سرعت انجام گیرد. 122
 نمودار شماره 4- 43. افراد  را در انتخاب کار آزاد می گذارد. 123
 نمودار شماره 4- 44. تعارضات ایجاد شده در بین معلمان را خود فیصله  می دهد. 124
 نمودار شماره 4- 45. کسب اطلاعات دقیق راجع به جزئیات امور، مدیر را سردر گم می کند. 125
 نمودار شماره 4- 46. در جلسات خارجی مدیر معلمان را معرفی می کند. 126
 نمودار شماره 4- 47. از دادن آزادی به افراد در انجام امور اکراه دارد. 127
 نمودار شماره 4- 48. راساً” در مورد نوع کار و نحوه انجام آن تصمیم می گیرد. 128
 نمودار شماره 4- 49. برای افزایش بازدهی کلاس، فشارهای لازم را اعمال می کند. 129
 نمودار شماره 4- 50. اختیار انجام بعضی از کارها را به خود معلمان واگذار می کند. 130
 نمودار شماره 4- 51. مسائل را همانطور که پیش بینی کرده است رخ می دهد. 131
 نمودار شماره 4- 52. به معلمین فرصت و امکان ابداع و ابتکار می دهد. 132
 نمودار شماره 4- 53. به معلمین وظایف خاصی را محول می کند. 133
 نمودار شماره 4- 54. مایل به ایجاد تغییر است… 134
 نمودار شماره 4- 55. از معلمان می خواهد در تحقق اهدافی سخت بکوشند. 135
 نمودار شماره 4- 56. به قضاوت معلمان اطمینان دارد. 136
 نمودار شماره 4- 57. برنامه کارهایی که باید انجام گیرد، خود تنظیم می کند. 137
 نمودار شماره 4- 58. از توجیه اقداماتی که انجام داده است امتناع می ورزد. 138
 نمودار شماره 4- 59. می کوشد به معلمان اثبات کند که نظرش به نفع آنهاست. 139
 نمودار شماره 4- 60. به معلمان اجازه می دهد تا سرعت کارشان را خود تنظیم کنند. 140
 نمودار شماره 4- 61. معلمین را تشویق می کند تا بهتر از قبل عمل نمایند. 141
 نمودار شماره 4- 62. بدون مشورت با معلمین عمل می کند. 142
 نمودار شماره 4- 63. از معلمین می خواهد که استانداردها، ضوابط ومقررات را دقیقا رعایت کنند. 143
 نمودار شماره 4-64. توزیع پاسخگویان بر حسب سبک رهبری.. 144
 نمودار شماره 4- 65. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از انگیزش موفقیت… 145
 نمودار شماره 4- 66. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از وابستگی شغلی.. 146
نمودار شماره 4- 67. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی از قدرت شغلی.. 147
نمودار شماره 4- 68. توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی ازانگیزه دبیران  148
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                صفحه
 
شکل (1 – 2) وضعیت سبک رهبری وظیفه مدار. 39
شکل (2 – 2) وضعیت سبک رهبری رابطه مدار 
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید