دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

استاد راهنما:

دکتر محمود جمالی فیروزآبادی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول -چارچوب کلی پژوهش… 1
مقدمه: 2
بیان مسئله: 4
ضرورت و اهمیت پژوهش: 6
هدفهای تحقیق: 8
فرضیه های و سئوالات  تحقیق : 9
تعاریف مفاهیم و اصطلاحات: 9
فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش… 11
مقدمه: 12
بخش اول- سبک حل مسأله. 12
راهبردهای حل مسئله: 14
بازنمایی مسئله: 14
ساختار شناختی حل مسأله. 17
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو. 18
مولفه های سبکهای حل مسئله: 20
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی.. 21
حل مسئله — تصمیم گیری.. 23
دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله. 24
دیدگاه رفتار گرایی و شناختگرایی: 25
دیدگاه پردازش اطلاعات : 25
مراحل حل مسئله : 26
حل مسئله در دیدگاه روان پویایی: 27
مفهوم حل مسئله در دیدگاه انسان گرایانه: 28
حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی : 28
بخش دوم-هوش هیجانی: 29
تعریف هوش شناختی: 29
تعریف هیجان: 31
تاریخچه ی هوش هیجانی.. 34
تعاریف هوش هیجانی: 36
نشانه های ذهن هیجانی : 38
پاسخی سریع اما سست بنیاد : 38
مولفه های هوش هیجانی : 39
مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی.. 40
هوش هیجانی به مفهوم روح زمان. 42
هوش هیجانی و مفهوم شخصیت… 44
هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی.. 45
الگوها و مولفه های هوش هیجانی.. 47
دیدگاه های موجود در زمینه هوش هیجانی: 47
الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن. 47
دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند: 50
کارکرد های هوش هیجانی: 51
هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه “بار-اون”. 54
خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون. 56
الگوی توانایی مایر و سالووی.. 60
مؤلفه های هوش هیجانی: 61
کارکردهای هوش هیجانی.. 67
عوامل مؤثر بر هوش هیجانی.. 70
آموزش هوش هیجانی.. 72
دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی.. 73
اکتساب هوش هیجانی.. 73
وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد: 74
بخش سوم-پیشینه پژوهشی: 74
الف-پژوهشهای خارجی: 74
ب-پژوهشهای داخلی: 78
فصل سوم-روش پژوهش… 81
مقدمه : 82
روش(طرح تحقیق) 82
جامعه آماری : 82
حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 82
ابزار گرد آوری اطلاعات: 83
پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف ( 1988) 83
معنای مولفه ها: 83
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز:(2005) 84
معنای نمرات : 85
روش گرد آوری اطلاعات: 87
روش تحلیل داده ها: 87
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 88
مقدمه. 89
توصیف داده ها 90
تحلیل داده ها 94
فصل پنجم. 99
بحث و نتیجه گیری.. 99
خلاصه پژوهش: 100
بحث و بررسی: 101
محدودیتها و مشکلات پژوهش: 104
پیشنهادات: 104
پیشنهادات کاربردی: 105
منابع فارسی.. 106
فهرست جداول
جدول 1-3 تفسیر نمرات در آزمون پرسشنامه برادبری و گریوز –گنجی (1385)  86
جدول 2-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس سبکهای حل مسئله. 86
جدول  3-3 : ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس هوش هیجانی.. 87
جدول 1-4: شاخص های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی والدین و فرزندان  90
جدول 2-4: شاخص های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی در دانش آموزان به تفکیک جنس     91
جدول 3-4: شاخص های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان  92
جدول 4-4: شاخص های توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  93
جدول5-4: نتایج ضریب همبستگی بین سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان  94
جدول 6-4: نتایج ضریب همبستگی برای رابطه سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان دختر و پسر  95
جدول 7-4: نتایج ضریب همبستگی  بین هوش هیجانی در والدین و فرزندان  96
جدول 8-4: نتایج ضریب همبستگی بین هوش هیجانی والدین و فرزندان دختر و پسر  96
جدول 10-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر  98
جدول 9-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  97
فهرست نمودارها
نمودار 1-4: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در والدین و فرزندان  90
نمودار 2-4: میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در در دانش آموزان دختر و پسر  91
نمودار 3-4: میانگین سبک های حل مسئله در والدین و فرزندان. 92
نمودار 4-4: میانگین سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر  93

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید