دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 1392- 1391

استاد راهنما:

دکتر مهدی لسانی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4- اهداف پژوهش… 7
1-4-1 هدف کلی.. 7
1-4-2 اهداف فرعی.. 7
1-5- فرضیه های پژوهش… 8
1-5-1 فرضیه اصلی.. 8
1-5-2 فرضیه های فرعی.. 8
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات… 9
1-6-1 تعاریف نظری.. 9
1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 9
1-7- قلمرو پژوهش… 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 11
2-2- تغییر و نظریه های مرتبط.. 11
2-2-1 مفهوم تغییر. 11
2-2-2 اهمیت و ضرورت تغییر در سازمان. 12
2-2-3 الگوی تغییر لوین.. 15
2-2-4 الگوی هشت مرحلهای کاتر. 16
2-2-5 مدل تغییر کوبلر- راس… 17
2-2-6 مدل تغییر آدکار. 17
2-2-7 مدل تغییر بکهارد. 18
2-2-8 نقش مدیران در فرآیند تغییر. 20
2-2-9 دیدگاه مدرن تغییر سازمانی.. 26
2-2-10 دیدگاه نمادین- تفسیری تغییر سازمانی.. 27
2-2-11 الگوی تغییر گالیاردی.. 27
2-2-12 دیدگاه پست مدرن تغییر سازمانی.. 29
2-2-13 پارادایم نیوتنی.. 31
2-2-14 پارادایم آشوب… 33
2-2-15 مدیریت درآشوب و پیچیدگی.. 36
2-2-16 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر. 37
2-3- سبک های تفکر. 40
2-3-1 مفهوم تفکر. 40
2-3-2 جنبه های مختلف مسئله تفکر. 40
2-3-3 فرآیندهای تفکر. 41
2-3-4 انواع تفکر. 42
2-3-5 نظریه خود- مدیریتی ذهنی استرنبرگ… 43
2-4- پیشینه تحقیقات… 45
2-4-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور. 45
2-4-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 49
2-5- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری.. 50
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 53
3-2- روش تحقیق.. 53
3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 53
3-4- ابزار تحقیق و روایی و پایایی.. 54
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 57
4-2- یافته های جمعیت شناختی.. 57
4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت… 57
4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات… 58
4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن.. 59
4-3- تحلیل داده ها 60
4-3-1 تعیین نرمال بودن داده ها 60
4-3-2 سوال ویژه 1. 60
4-3-3 سوال ویژه 2. 61
4-3-4 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه اول تحقیق.. 62
4-3-5 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه دوم تحقیق.. 62
4-3-6 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه سوم تحقیق.. 63
4-4- فرضیه های تکمیلی.. 63
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه. 67
5-2- نتایج.. 67
5-3- بحث و نتیجه گیری.. 68
5-4- پیشنهادات… 69
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش… 69
5-4-2 پیشنهادات برای محققان دیگر. 70
5-5- محدودیت های تحقیق.. 70
منابع و مآخذ. 71
فهرست منابع فارسی.. 71
فهرست منابع انگلیسی.. 75
پیوست ها 78
پیوست الف) پرسشنامه. 78
پیوست ب) روایی و پایایی.. 83
چکیده انگلیسی … 84
فهرست جداول
جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت… 57
جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب تحصیلات… 58
جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب سن.. 59
جدول 4-4: بررسی نرمال بودن داده ها 60
جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر. 60
جدول 4-6: جدول آزمونt سبک های تفکر. 61
جدول 4-7: میانگین و انحراف استاندارد پذیرش تغییر سازمانی.. 61
جدول 4-8: جدول آزمون t پذیرش تغییر سازمانی.. 61
جدول 4-9: بررسی رابطه  سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی.. 62
جدول 4-10: بررسی رابطه سبک تفکر قضاوتی و پذیرش تغییر سازمانی.. 62
جدول 4-11: بررسی رابطه  سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی.. 63
جدول 4-12: آزمونt  در مورد سبک های تفکر مدیران زن و مرد. 63
جدول 4-13: آزمونt  در مورد سبک های تفکر مدیران با توجه به تحصیلات… 64
جدول 4-14: آزمونt  در مورد سبک های تفکر با توجه به سن.. 64
جدول 4-15: پیش بینی عملکرد بر اساس سبک های تفکر مدیران. 65
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها 57
نمودار 4-2: فراوانی و درصد تحصیلات آزمودنی ها 58
نمودار 4-3: فراوانی و درصد سن آزمودنی ها 59
فهرست شکل ها
شکل 2-1: مدل مفهومی تحقیق.. 51
چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید