دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..
1-1بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….
1-2 ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..
1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………
1-5 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….
فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2 اصول نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………..
2-3 دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4 مراحل ارتباط عاطفی……………………………………………………………………………………………………..
2-5 ویژگی های دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….
2-6 سبک های دلبستگی………………………………………………………………………………………………………….
2-7 ویژگی های نوزاد ان با سبک های د لبستگی مختلف …………………………………………………………………
2-8 دلبستگی درطول زندگی………………………………………………………………………………………………………..
2-9 ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………..
2-10 مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال……………………………………………………………………………………..
2-11 پیامد های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………..
2-12 ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر……………………………………………………………………………………
2-12-1 نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………
2-12-2 نظریه رفتار گرایی: 25
2-12-3 دیدگاه کردار شناسی: 26
2-12-4  پژوهش های هارلو: 27
2-13 صفات شخصیت: 28
مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا 29
13-2-1 ثبات بین فرهنگی.. 30
2-13-2 ثبات عوامل. 31
2-13-3 همبستگی های هیجانی و رفتاری.. 32
2-13-4 تاب آوری.. 34
2-13-4-1 ویژگی های افراد تاب آور. 36
2-13-4-2 نقش صفات شخصیتی در تاب آوری.. 37
2-14 پیشینه: 39
فصل سوم- روش تحقیق
3-1 مقدمه: 42
3-2 روش و نوع پژوهش: 42
3-3  جدول متغیرها: 42
3-4 جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری: 43
3-5 روش اجرای پژوهش: 43
3-6 ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن: 43
3-7 تجزیه و تحلیل داه ها: 44
فصل چهارم- نتایج
4-1 توصیف داده ها…..
4-2 آزمون فرضیه ها…..
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و بررسی فرضیه های پژوهش… 54
5-2 محدودیت های پژوهش: 57
5-3 پیشنهادات پژوهش: 57
منابع
منابع فارسی……
منابع غیر فارسی…………….
چکیده انگلیسی.. Error! Bookmark not defined.
پیوست.. Error! Bookmark not defined.
فهرست جداول
جدول 4-1: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 46
جدول 4-2: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه. 47
جدول 4-3: ضرایب همبستگی پیرسون رگه های شخصیت با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 48
جدول 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 49
جدول 4-5: سطح معناداری و Z کولموگروف جهت بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش… 50
جدول 4-6: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه رگه های شخصیت (به روش رگرسیون گام به گام) 51
جدول 4-7: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه سبکهای دلبستگی (به روش رگرسیون گام به گام) 52
چکیده:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید