دانلود پایان نامه

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

استاد راهنما:

دکتر ایمان اله بیگدلی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
3-1اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….8
4-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………8
5-1سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………14
1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….15
3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….17
1-3-2اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………20
1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….20
2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..23
3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………23
4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..24
5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….24
2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..25
1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5…………………………………………25
2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………….28
3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………..29
4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………30
3-3-2اختلال وحشت زدگی………………………………………………………………………………………………………………………….31
1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5……………………………………………….31
2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………………..34
3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….35
4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………..35
5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی……………………………………………………………………………………….36
6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………..37
7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………….38
8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………….39
4-3-2اختلال گذرهراسی………………………………………………………………………………………………………………………………39
1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5……………………………………………………39
2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی……………………………………………………………………………………………………..42
3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی………………………………………………………………………………………43
5-3-2اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………….44
1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5…………………………………………….44
2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………….46
3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….46
4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………47
6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو…………………………………………………………………………………..48
1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5…………48
2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو……………………………………………………………49
7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………………………………………………………………………………..50
1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5……..50
2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی……………………………………………………..51
4-2شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
1-4-2مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….51
2-4-2مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………..53
1-2-4-2همه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………55
2-2-4-2میزان بروز……………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-4-2اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….56
4-4-2فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….57
5-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی…………………………………………………………………………………………………..58
6-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران……………………………………………………………………………………..59
7-2شیوع شناسی اختلال های اضطرابی……………………………………………………………………………………………………….62
8-2تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………..63
9-2وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی……………………………………….64
10-2خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
2-3طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….67
4-3ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
1-4-3مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل……………………………………………………………………………………………………68
5-3روند گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………69
6-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..70
7-3خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-4 تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده…………………………………………………………………………………………….72
1-2-4 آزمون سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………73
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
2-5 بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………95
3-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….101
4-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………101
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید