دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد نور رحمانی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله اساسی.. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6
1-4- اهداف تحقیق.. 8
16……. 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق.. 8
1-5- سوالات تحقیق.. 9
1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 9
1-6-فرضیات تحقیق.. 10
1-6-1- فرضیات اصلی تحقیق.. 10
1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 10
1-7- تعاریف متغیرها 11
1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها 11
1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 12
1-8-  قلمرو تحقیق.. 13
1-9 متغیرهای تحقیق.. 13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی.. 16
2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی.. 16
2-1-  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی.. 17
2-1-3- عناصر رفتار شهروندی.. 18
2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی.. 19
2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 22
2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 23
2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش… 24
2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی.. 34
2-3-3- تعریف خلاقیت… 36
2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت… 36
2-3-5- مدل های خلاقیت… 37
2-3-6- ویژگی های افراد خلاق.. 37
2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان. 43
2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی.. 44
2-3-9- اصول مدیریت برای نوآوری: 45
2-3-10- شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری: 45
2-3-11- روشهای افزایش خلاقیت… 46
2-3-12- مدیریت تقویت خلاقیت در سازمان: 47
2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی.. 47
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 58
3-2- روش انجام تحقیق.. 58
٣-3-  فرآیند تحقیق.. 60
3-4-  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61
3-5- ابزار جمع آوری داده ها 62
3-6-روش تحلیل آماری ……………65
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1 توصیف داده ها 68
ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 69
پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات… 70
ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. 72
4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. 73
4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای تحقیق.. 74
4-2 بررسی فرض نرمال. 77
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه: 92
5-1- نتیجه گیری.. 92
5-2- بحث: 93
۵-2-۱- فرضیه اصلی اول تحقیق: 93
۵-2-2- فرضیه اصلی دوم تحقیق: 94
۵-2-3- فرضیه فرعی اول تحقیق: 95
۵-2-4- فرضیه فرعی دوم تحقیق: 95
۵-2-5- فرضیه فرعی سوم تحقیق: 96
۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم تحقیق: 96
۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم تحقیق: 97
3-5- محدودیت های تحقیق.. 97
4-5- پیشنهادات تحقیق.. 98
1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 98
2-4-5-  پیشنهادها برای تحقیق در آینده 100
منابع انگلیسی: 105
برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید