دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

استاد راهنما:

دکتر مسعود باقری

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مساله. 4
1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش… 5
1-4- اهداف پژوهش… 7
1-4-1 هدف کلی.. 7
1-4-2 اهداف جزیی.. 7
1-5- فرضیه‏های پژوهش… 7
1-5-1 فرضیه اصلی.. 7
1-5-2 فرضیه های فرعی.. 7
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات… 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه. 10
2-2- مدیریت بدن. 10
2-3- اختلال های شخصیت… 12
2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 12
2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 12
2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 13
2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 13
2-3-5 اختلال شخصیت مرزی.. 13
2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی.. 13
2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته. 13
2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی.. 13
2-3-9 اختلال شخصیت وابسته. 13
2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری.. 13
2-4- ویژگی های تشخیصی.. 14
2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت… 15
2-6- اختلال های شخصیت دسته ی الف… 16
2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 16
2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 16
2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 18
2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 19
2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 19
2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 19
2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 20
2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 21
2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 21
2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 21
2-6-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 23
2-6-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 23
2-7- اختلال های شخصیت دسته ی ب… 24
2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 24
2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 24
2-7-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 26
2-7-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 27
2-7-2 اختلال شخصیت مرزی.. 27
2-7-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 27
2-7-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 30
2-7-2-3 ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 30
2-7-3 اختلال شخصیت نمایشی.. 31
2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 31
2-7-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 32
2-7-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 33
2-7-4 اختلال شخصیت خودشیفته. 34
2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی.. 34
2-7-4-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 36
2-7-4-3 ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت… 36
2-8- اختلال های شخصیت دسته ی ج.. 37
2-8-1 اختلال های شخصیت اجتنابی.. 37
2-8-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 37
2-8-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 38
2-8-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 38
2-8-2 اختلال شخصیت وسواسی- جبری.. 39
2-8-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 39
2-8-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 41
2-8-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت… 42
2-9- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است… 42
2-10- پیشینه تحقیق.. 43
2-10-1 تحقیقات و پژوهش های داخلی.. 43
2-10-2 تحقیقات و پژوهش های خارجی.. 48
 
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه. 52
3-2- روش پژوهش… 52
3-3- جامعه آماری.. 52
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 52
3-5- ملاک های ورود. 53
3-6- ملاک های خروج.. 53
3-7- ابزارهای پژوهش… 53
3-7-1 استفاده از تست میلون3. 53
3-7-2 پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن. 54
3-8- شیوه اجرا 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 56
4-2- یافته های توصیفی.. 56
4-3- یافته های استنباطی.. 59
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه. 63
5-2- بحث… 63
5-2-1 فرضیه اول. 63
5-2-2 فرضیه دوم. 64
5-2-3 فرضیه سوم. 64
5-2-4 فرضیه چهارم. 65
5-2-5 فرضیه پنجم. 65
5-2-6 فرضیه ششم. 65
5-2-7 فرضیه هفتم. 65
5-2-8 فرضیه هشتم. 66
5-2-9 فرضیه نهم. 66
5-2-10 فرضیه دهم. 66
5-3- نتیجه گیری.. 67
5-4- محدودیت های تحقیق.. 68
5-5- پیشنهادها 68
منابع و مآخذ. 69
فهرست منابع فارسی.. 69
فهرست منابع انگلیسی.. 71
چکیده انگلیسی.. 71
فهرست جداول
جدول 4-1: توزیع ویژگی سن در بین شرکت کنندگان. 56
جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در بین شرکت کنندگان. 57
جدول 4-3: شاخص های توصیفی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 58
جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 59
جدول 4-5: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 60
جدول 4-6: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 6
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید