دانلود پایان نامه
  • جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….69
  • میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………70
  • سابقه خدمت………………………………………………………… ………………………………………….71
  • سن………………………………………………………………………………………………………………….72

تحلیل توصیفی ازیافته های تحقیق……………………………………………………………………..73
تحلیل استنباطی از یافته های تحقیق……………………………………………………………………73
سوال اول……………………………………………………………………………………………………………….73
سوال دوم……………………………………………………………………………………………………………….81
فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………..85
فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………..91
فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………95
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………103
1.5مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….104
2.5. خلاصه یافته های تحقیق……..…………………………………………………………………..104
نتایج حاصل از سوال اول……………………………………………………………………………104
نتایج حاصل سوال دوم………………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………………………………………………………………..105
نتایج حاصل از فرضیه پنجم………………………………………………………………………….106
نتایج حاص از فرضیه ششم…………………………………………………………………………..106
3.5.  بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق………………………………..107
4.5. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….116
محدودیت های علمی……………………………………………………………………………………….116
محدودیت های عملی………………………………………………………………………………………117
5.5. پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………118
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………..118
پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………..118
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….120
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..121
فهرست منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………121
ضمایم و پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..129
پرسشنامه عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………130
پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………….133
 
 
فهرست جداول
 
جدول(2-1): تعاریف اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………29
جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………………………..69
جدول(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………70
جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت………………………………………………71
جدول(4-4): توزیع فاوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………..72
جدول(4-5): یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….74
جدول شماره (4-6): عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………………74
جدول شماره (4-7): عدالت رویه ای (میانگین)………………………………………………………………………………75
جدول شماره (4-8): عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………….76
جدول شماره (4-9): عدالت توزیعی (میانگین)……………………………………………………………………………….76
جدول شماره (4-10): عدالت بین فردی……………………………………………………………………………………….77
جدول شماره (4-11): عدالت بین فردی (میانگین)…………………………………………………………………………..78
جدول شماره (4-12): عدالت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..79
جدول شماره (4-13): عدالت اطلاعاتی (میانگین)………………………………………………………………………….79
جدول شماره (4-14): عدالت سازمانی (میانگین)……………………………………………………………………………80
جدول شماره (4-15): اعتماد به مدیر……………………………………………………………………………………………81
جدول شماره (4-16): اعتماد به مدیر (میانگین)………………………………………………………………………………82
جدول شماره (4-17): اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………..83
جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین)……………………………………………………………………………84
جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)…………………………………………………………………………….85
جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی………………………………………………..86
جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه ای…………………………………………………87
جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی…………………………………………………88
جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی………………………………………………89
جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی………………………………………………90
جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی…………………………………………………92
جدول( 4-26): تجزی و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به مدیر………………………………………………….93
جدول( 4-27): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به سازمان……………………………………………….94
جدول(4-28 ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………….96
جدول(4-29): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده های عدالت سازمانی……………………………………….98
جدول(4-30): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده های اعتماد سازمانی………………………………………..99
جدول(4-31): آزمون Runs برای عدالت سازمانی………………………………………………………………………..99
جدول(4-32): آزمون Runs برای اعتماد سازمانی……………………………………………………………………….100
جدول (4-33): خلاصه مدل رگرسیون خطی ساده……………………………………………………………………….100
جدول (4-34): ANOVA……………………………………………………………………………………………………….100
 
فهرست شکل ها و نمودارها
 
شکل (2-1): مدلی از پیشینه ها و پیامدهای عدالت سازمانی………………………………………………………………24
شکل (2-2):  انتظار اعتماد………………………………………………………………………………………………………….33
شکل(2-3): بازی اعتماد…………………………………………………………………………………………………………….42
شکل (2-4): پیوستار اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….49
نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت……………………………………………………..69
نمودار(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………….70
نمودار(4-3): توزیع فراوانی ننه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت ………………………………………………71
نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن…………………………………………………………..72
نمودار (4-5): نمودار پراکنش……………………………………………………………………………………………………..97
شکل(5.1): مدلی از رابطه میان متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی…………………………………………….116
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید