دانلود پایان نامه

دانشکده پرستاری و مامائی تبریز

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی

عنوان :

بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392

استاد راهنما :

خانم فرحناز عبداله زاده

اساتید مشاور :

آقای دکتر وحید زمان زاده

آقای دکتر آزاد رحمانی

آذر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول : معرفی پژوهش
معرفی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
معرفی مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
فرهنگ ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………15
اهداف اختصاصی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………15
اهداف فرعی طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
اهداف کاربردی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………16
تعریف ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..18
فصل دوم :دانستنی های پژوهش
دانستنی های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….20
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
تاریخچه ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
مروری بر مطالعات………………………………………………………………………………………………………………………………………30
فصل سوم : نوع پژوهش
جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………35
روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
نمونه پژوهش و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………37
مشخصات واحدهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………38
محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………38
ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………38
تعیین اعتبار علمی(روائی)………………………………………………………………………………………………………………………39
تعیین اعتماد علمی (پایائی)…………………………………………………………………………………………………………………….. 40
روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………41
ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………41
فصل چهارم : یافته های پژوهش
جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………60
تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………62
نتیجه گیری  نهائی………………………………………………………………………………………………………………………………..67
پژوهش در پرستاری……………………………………………………………………………………………………………………………..68
پیشنهادات برای مطالعات بعدی………………………………………………………………………………………………………………68
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
معرفی پژوهش
عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392
و……
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید