دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 9

1-1-3- فرضیه های تحقیق 9

1-1-4- اهداف تحقیق 10

1-1-5- سوابق تحقیق 10

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 19

1-1-7- روش تحقیق 19

فصل دوم: دیدگاه های فقهی آیت الله معرفت

2- دیدگاه های فقهی آیت الله معرفت 21

2-1- زن و منزلت او در قرآن 21

2-2- مردان یک درجه برتر از زنان 22

2-3- برتری پسر بر دختر 25

2-4- سهم مرد دو برابر زن 28

2-5- دیه زن نصف دیه مرد 32

2-6- زن در عرصه گواه شدن 34

2-7- زن در ساحت قضاوت 37

2-8- حق حضانت فرزند 38

2-9- اختیار طلاق 39

2-10- عیوب موجب فسخ در ازدواج 47

2-11- تنبیه بدنی زن 48

2-12- مسأله حجاب 54

2-13- چند همسری 57

2-14- ولایت فقیه 61

2-14-1- مفهوم ولایت 61

2-14-2- ولایت در کلمات فقها 62

2-14-3- ولایت بمثابه وظیفه و مسئولیت 66

2-14-4- ولایت بمثابه منصب 67

2-14-5- ولایت بمثابه وکالت 68

2-14-6- ولایت انشائی یا اخباری؟ 70

2-14-7- تشابه در مفهوم ولایت 71

2-14-8- فقاهت، شرط ولایت 73

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید