دانلود پایان نامه

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خویی در خصوص احکام امر به معروف و نهی از منکر

استاد راهنما:

دکتر علی جمادی

 استاد مشاور:

دکتر مهران جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 7

1-1-3- فرضیه های تحقیق 7

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1-1-5- سوابق تحقیق 7

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 8

1-1-7- روش تحقیق 9

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات 9

1-2- تعاریف 9

فصل دوم: مبانی، ارکان عقلی و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

2- مبانی، ارکان عقلی و شرایط امر به معروف و نهی از منکر 11

2-1- بررسی وجوب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن 11

2-2- بررسی موضوع از دیدگاه روایات 13

2-3- امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی (ع) 18

2-3-1- شرایط امر به معروف و نهی از منکر 18

2-3-2- مراحل و مراتب امر و نهی 20

2-3-3-صفات آمر و ناهی 21

2-3-4- آثار امر به معروف و نهی از منکر 24

2-3-5- مذمت ترک امر به معروف و نهی از منکر 25

2-3-6- آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر 25

2-3-7- عوامل ترک امر به معروف و نهی از منکر 26

2-3-8- ارزش و ویژگی امر به معروف و نهی از منکر 27

2-3-9- شرایط امر به معروف و نهی از منکر 28

2-3-10- فلسفه امر به معروف و نهی از منکر 29

2-3-11- درجات و مراحل امر به معروف و نهی از منکر 29

2-3-12- آفات ترک امر به معروف و نهی از منکر 29

فصل سوم: امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (ره)

3- امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (ره) 55

3-1- امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقهای امامیه 55

3-1-1- نظرات فقیهان صدر اول 58

3-1-2- سایر فقها 59

3-1-3- شرط عدم مفسده در امر به معروف و نهی از منکر 60

3-1-3-1- عنوان شرط سوم (عدم مفسده) 60

3-1-3-2- دلایل شرط سوم(عدم مفسده) 61

3-1-4- شرط احتمال تأثیر 64

3-2- بررسی دیدگاه های امام خمینی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر 68

3-2-1- اهمیت امر به معروف 68

3-2-2- وجوب امر به معروف و نهی از منکر 69

3-2-3- اقسام امر به معروف و نهی از منکر 73

3-2-4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر 74

3-2-5- اصل امر به معروف و نهی از منکر 80

3-2-6- شرایط امر به معروف و نهی از منکر 82

3-2-7- بندهایی از پیام هشت ماده ای امام 90

3-2-8- رهنمودهای حضرت امام برای عملی کردن امر به معروف 91

فصل چهارم: مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه آیت الله خویی

4- مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه آیت الله خویی 97

4-1- تبیین امر به معروف و نهی از منکر و بررسی وجوب آن 98

4-1-1- مصادیق معروف از دیدگاه آیت الله خویی 98

4-2- شرایط امر به معروف ونهی از منکر 101

4-3- احکام فقهی 102

4-4- بررسی ادله آیت الله خویی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر 103

4-4-1- ادله ارکان و شرایط امر به معروف و نهی از منکر 111

4-4-2- ادله مراتب امر به معروف و نهی از منکر 113

4-4-3- در منکراتی که معمول و عادت مردم می باشد 117

بررسی وجوه افتراق دیدگاه های امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) در امر به معروف و نهی از منکر 123

نتیجه گیری 126

پیشنهادات 129

فهرست منابع 126

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید