دانلود پایان نامه

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی عمومی

عنوان:

 بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده 

اساتید راهنما:

دکتر کاظم فاطمی

دکتر  مهرداد رادور

سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: مروری بر متون و مقالات …………………………………… 1
کلیات………………………………………………………………………………………………….. 2
روند ترمیم ساکت دندان های خارج شده………………………………………………………. 2
تدابیر پس از کشیدن دندان………………………………………………………………………… 4
زمان های مختلف قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………………… 6
قراردادن فوری ایمپلنت……………………………………………………………………………… 7
تصحیح ریج در رابطه با قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………… 8
مروری بر مقالات……………………………………………………………………………………. 14
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….. 23
اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………. 24
فصل دوم: مواد و روش ها…………………………………………….. 26
مواد و روش کار……………………………………………………………………………………… 27
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری…………………………………………………. 41
فصل سوم: یافته ها……………………………………………………. 42
یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 43
بررسی بافت نرم……………………………………………………………………………………… 44
بررسی بافت سخت………………………………………………………………………………….. 50
فصل چهارم: بحث…………………………………………………….. 57
بحث……………………………………………………………………………………………………. 58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………… 62
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 63
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. 63
منابع …………………………………………………………………………………………………… 64
فهرست جداول
جدول 3-1 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال………. 44
جدول 3-2 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط پالاتال، مزیوپالاتال و دیستوپالاتال….. 45
جدول 3-3 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط دیستال و مزیال………………………….. 46
جدول 3-4 : تغییرات ابعادی افقی بافت نرم در 1، 3 و 7 میلیمتری از CEJ دو دندان
مجاور………………………………………………………………………………………………….. 48
جدول 3-5 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال از CEJ
دو دندان مجاور………………………………………………………………………………………. 50
جدول 3-6 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط پالاتال،مزیوپالاتال و دیستوپالاتال
از CEJدو دندان……………………………………………………………………………………… 51
جدول 3-7 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط دیستال و مزیال از CEJ دو دندان
مجاور………………………………………………………………………………………………….. 52
جدول 3-8 : تغییرات افقی بافت سخت در 1، 3 و 7 میلیمتری خطوط واصل CEJ دو دندان
مجاور   54
فهرست نمودارها
نمودار3-1: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدباکال در گروه تست و کنترل………. 44
نمودار3-2: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدپالاتال در گروه تست و کنترل…….. 45
نمودار3-3: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه دیستال در گروه تست و کنترل…………. 46
نمودار3-4: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه مزیال در گروه تست و کنترل………….. 47
نمودار 3-5: تغییرات افقی بافت نرم از 1 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 48
مودار 3-6: تغییرات افقی بافت نرم از 3 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور…. 49
نمودار 3-7: تغییرات افقی بافت نرم از 7 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 49
نمودار 3-6: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مبدباکال……………………………………….. 50
نمودار 3-7: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه میدپالاتال……………………………… 51
نمودار 3-8: تغییرات عمودی بافت سخت درنقطه دیستال…………………………………… 52
نمودار3-9: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مزیال……………………………………. 53
نمودار 3-10: تغییرات افقی بافت سخت در 1 میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان
و…
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید