دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تطبیقی غزل های سعدی شیرازی  و غزل های کمال خجندی

 استاد راهنما:

دکتر محمد حسین کرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
یکی از قالب های شعری بسیار مهم در طول تاریخ شعر فارسی برای بیان مضامین مختلف از جمله مضمون های عارفانه و عاشقانه قالب شعری، غزل است، که پس از گذراندن دگرگونی های بسیار در قرن هفتم به اوج اعتلای خود رسیده است. سعدی یکی از بزرگترین شاعران غزل سرای فارسی و بنیان گذار مدرسه ی بزرگی در غزل سرایی در قرن هفتم هجری است که پس از وی شاعران زیادی شاگردان شیوه ی غزل سرایی وی شدند؛ به ویژه شاعران غزل سرای قرن هشتم از جمله حافظ شیرازی، خواجوی کرمانی، عماد فقیه، کمال خجندی و… .از وی تأثیر به سزایی پذیرفتند. از موفق ترین شاگردان این مدرسه ، کمال الدین مسعود خجندی معروف به «کمال خجندی » و متخلص به «کمال» شاعر و عارف بزرگ قرن هشتم و از معاصران حافظ شیرازی است. در این پژوهش غزل های «کمال خجندی» با غزل های «سعدی» مقایسه و تطبیق شده اند. از اهداف مهم این تحقیق بررسی شیوه های تأثیر پذیری کمال از سعدی است. و از مهم ترین نتایج به دست آمده ی این پژوهش این است که تأثیرپذیری های کمال خجندی از غزل سعدی در حوزه های گوناگون؛ مضامین و محتوا، ساختار کلام، ترکیب ها و عبارات، موسیقی کلام، وزن و قافیه و ردیف فراوان است.
یافته های این پایان نامه در هفت فصل به شرح زیر فراهم شده است: در فصل اول، به طرح مباحث کلّی تحقیق شامل: مقدمه، اهمیت، هدف، پیشینه و روش تحقیق پرداخته شده است؛ فصل دوم به معرفی کمال الدین خجندی اختصاص یافته و براساس منابع معتبر در مورد زندگانی و شرح اوضاع و احوال او سخن به میان آمده است. در فصل سوم به مشترکات موسیقایی (وزن، قافیه و ردیف) در غزل های سعدی وکمال خجندی پرداخته شده است. در فصل چهارم و پنجم به مقایسه ی مضامین، واژگان، ساختار کلام و ترکیبات و تعابیر سعدی وکمال خجندی پرداخته ایم. فصل ششم به بررسی عناصر بدیعی و بیانی مشترک در غزل های سعدی و کمال خجندی اختصاص داده شده است و در فصل هفتم نتایج حاصل از این پژوهش فراهم آمده است.
کلید واژه ها: سعدی، کمال خجندی، غزل، شباهت، تأثیر پذیری
فهرست مطالب
 عنوان                                                                               صفحه
 فصل اول : مقدمه
1-1-نگاهی گذرا به سیر غزل ………………………………………………………………………………………… 2
1-2-کیفیت غزل کمال خجندی…………………………………………………………………………………….. 4
1-3-ااهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4
1-4-اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-5-پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 5
1-6-سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-7-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم: گذری بر احوال شیخ کمال خجندی
2-1- گذری یر احوال کمال خجندی……………………………………………………………………………… 9
2-1-1- کمال الدین خجندی در تذکره ها و سایر کتب……………………………………………….. 9
2-1-2- زمان ولادت شیخ کمال خجندی……………………………………………………………………. 10
2-1-3- خانواده و نزدیکان ……………………………………………………………………………………………. 10
2-1-4- دوران زندگانی شیخ کمال خجندی ………………………………………………………………. 10
2-1-5- سال وفات شیخ کمال خجندی………………………………………………………………………. 14
2-1-6- شیوه ی طریقت کمال خجندی………………………………………………………………………… 14
2-2- چند ویژگی بارز در شعر کمال خجندی……………………………………………………………… 16
2-2-1- چند ویژگی اجنماعی……………………………………………………………………………………….. 16
2-2-1-1- کمال و مکتب رند و زهد ستیزی………………………………………………………………… 16
2-2-1-2- تمثیل و ضرب المثل در شعر کمال خجندی…………………………………………….. 19
2-2-1- جایگاه رقیب در شعر در شعر کمال خجندی ………………………………………………. 20
2-2-2- دو صنعت مهم در شعر کمال………………………………………………………………………….. 21
2-2-2-1- کمال و صنعت سؤال و جواب…………………………………………………………………….. 21
عنوان                                                                     صفحه
2-2-2-2- حرفء گرایی و آرایش های واکی در شعر کمال خجندی………………………….. 22
2-3- تاثیر پذیری شعر کمال از دیگر شاعران و تاثیر گذاری شعر او بر آنها……………… 23
2-3-1- کمال و فردوسی……………………………………………………………………………………………….. 24
2-3-2- کمال و سنایی…………………………………………………………………………………………………… 24
2-3-3- کمال و انوری……………………………………………………………………………………………………. 25
2-3-4- کمال و نظامی…………………………………………………………………………………………………… 26
2-3-5- کمال و مولانا…………………………………………………………………………………………………….. 27
2-3-6- کمال و همام تبریزی……………………………………………………………………………………….. 27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید