دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی تطبیقی شبه ­جمله در دستور زبان فارسی و عربی

استاد راهنما:

دکتر محمد آهی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح پژوهش
تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………. 2
سابقه انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 3
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 4
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 4
روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 5
فصل دوم: ادبیات تطبیقی
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-1ادبیات تطبیقی……………………………………………………………………………………………………… 6
2-2 تسمیه ی ادبیات تطبیقی…………………………………………………………………………………………. 8
2-3تاریخچه ی ادبیات تطبیقی………………………………………………………………………………………. 9
2-4 مکاتب ادبیات تطبیقی………………………………………………………………………………………… 10
2-4-1 مکتب فرانسه………………………………………………………………………………………………… 10
2-4-2 مکتب آمریکا………………………………………………………………………………………………… 11
2-5 حیطه ی کارکرد ادبیات تطبیقی………………………………………………………………………………. 12
2-6فوائد ادبیات تطبیقی……………………………………………………………………………………………. 13
2-7ادبیات تطبیقی درایران…………………………………………………………………………………………. 13
2-8 ادبیات ترجمه…………………………………………………………………………………………………… 16
فصل سوم: دستور زبان فارسی و عربی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید