دانلود پایان نامه

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی

(گرایش ادبیات کودک و نوجوان)

بررسی تطبیقی رابطه ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی تصویری

احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

 استادِ راهنما

دکتر مرتضی خسرونژاد

استادان مشاور

دکتر فریده پورگیو

دکتر سعید حسام پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
کتاب های داستانی تصویری رایج ترین گونه ی ویژه ی کودکان شمرده می شوند. هم چنین نظریه های بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی هر یک به دلیل ویژگی های بنیان فکنانه ی خود، چونان امکانِ حضورِ صدا های مستقل در متنی یگانه، درک زاویه دیدهای گوناگون در پیِ نوسانِ تمرکزِ ذهنی و جابه جاییِ حاشیه و مرکز در ساختار قدرتِ کودک/بزرگ سال، اهمیتی ویژه در ادبیات کودک می یابند که در ساختار کتاب های داستانی تصویری نسبت به دیگر ساختارها خوش تر می نشینند. بنابراین، پژوهشِ پیشِ رو، در تلاشی برای شناختِ ویژگی های هر سه نظریه، با توجه به رابطه ی برهم کنشانه ی آن ها، راهِ خود را به سوی ارائه ی الگویی تازه بازگذاشت. در این میان، پژوهش گر نگاهِ خود را در پیوند با نظریه ی معصویت و تجربه ی پیشنهادی خسرونژاد در زمینه ی فلسفه ی ادبیات کودک، بحث لذت و نیز روش های بازی در ادبیات کودک، قرارداد تا در کنارِ به آزمون بریِ آن ها، الگوی احتمالیِ خود را بارورتر سازد.
این پژوهش، ترکیبی از دو رویکرد تفسیری تجریدی و توصیفی تفسیری را برگزیده، نخست با روش تحلیل محتوای استقرایی از مقایسه ی تفسیریِ سه نظریه ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی، ترکیبِ آن با مفهوم لذت و روش بازی و هم چنین نظریه ی معصومیت و تجربه، به ارائه ی الگوی برهم کنش های بازی گوشانه ی دگرگون ساز دست یافته، سپس بر مبنای این الگو، با روش تحلیل محتوای قیاسی (رویکرد توصیفی) به تحلیل و مقایسه ی کتاب های داستانی تصویریِ هدفمندانه انتخاب شده ی احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، موریس سنداک و آنتونی براون پرداخته است.
در برایندِ خوانشِ کتاب ها بر اساس الگوی به دست آمده، محورهای برهم کنش، پرداخته تر و نظریه ی معصومیت و تجربه در بُعد معصومیتِ نظام دار بارورتر شد. به نظرمی رسد در برهم کنشِ کلیدیِ تخیل و واقعیت، کتاب های خارجی نسبت به کتاب های ایرانی، در ارائه ی افق های دگرگون ساز، نقشی کاراتر ایفاکرده ، در خوانشی بازی گوشانه، لذت بخش ترند.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
فصل اول: کلیات                                                                                             ۱
۱-۱- مقدمه                                                                                                 ۲
1-2- بیان مسئله                                                                                           ۴
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                         ۵
1-4- هدف های پژوهش                                                                                  ۶
1-5- اصطلاح ها و عبارت های مفهومی                                                                 ۶
1-5-1- داستانی تصویری                                                                             6
1-5-2- بینامتنیت                                                                                     7
1-5-3- تمرکزگرایی و تمرکززدایی                                                                 7
1-5-4- توانمندسازی                                                                                 ۷
1-6- پرسش های پژوهش                                                                                ۸
فصل دوم: پیشینه ی انتقادی و مبانیِ نظری پژوهش                                ۹
2-1- پیشینه و مبانی نظری                
2-1-1- بینامتنیت                                                                                  10
2-1-1-1- خاستگاه های بینامتنیت                                                          10
2-1-1-1-1- نقد منابع و نقد سنتی                                                    11
2-1-1-1-2- زبان شناسی و نشانه شناسی سوسور                                     12
2-1-1-1-3- فرمالیسم روسی                                                            13
2-1-1-1-4- مضمون شناسی                                                             14
2-1-1-1-5- هنر                                                                           14
2-1-1-1-6- دانش های تطبیقی                                                         15
2-1-1-2- پیشابینامتنیت باختینی                                                          15
2-1-1-3- بینامتنیت آغازین و نظریه گرا
2-1-1-3-1- بینامتینت از دیدگاه یولیا کریستوا                                      19
2-1-1-3-2- بینامتنیت از دیدگاه رولان بارت                                         23
2-1-1-4- بینامتنیت بازپسین و کارکردگرا
2-1-1-4-1- بینامتنیت از دیدگاه لوران ژنی                                           25
2-1-1-4-2- بینامتنیت از دیدگاه میکائیل ریفاتر                                     27
2-1-1-5- ترامتنیت ژنتی                                                                    31
2-1-1-5-1- بینامتنیت                                                                  32
2-1-1-5-2- پیرامتنیت                                                                  33
2-1-1-5-3- فرامتنیت                                                                   33
2-1-1-5-4- سرمتنیت                                                                   33
2-1-1-5-5- بیش متنیت                                                                 34
2-1-1-6- بینامتنیت در فرهنگ و هنر                                                     34
2-1-1-7- بینامتنیت از دیدگاه نظریه پردازان ادبیات کودک                            35
2-1-1-8- بینامتنیت در کتاب های داستانی تصویری                                     38

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید