دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و زبان های خارجه

بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

در باب بدن اخروی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین  

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد­رضا اسدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر هدایت علوی تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
ملاصدرا بر اساس اصولی از جمله اصل جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه گانه و اثبات تجرّد قوه ی خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه ی پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را بیان می کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی است که عینیت آن با بدن دنیوی براساس ملاک این همانی شخصی روشن می گردد. در این دیدگاه بدن مثالی بدنی جسمانی با ماده ی متفاوت و متناسب با عالم خیال است که با فاعلیت نفس خلق می شود. جان هیک نیز با اعتقاد به بازآفرینی انسان به عنوان واحد جسمی ـ روانی توسط قدرت پروردگار و ارائه ی نظریه ی بدل، وجود بدن اخروی را اثبات کرده و آن را بدلی مشابه بدن دنیوی با ماده ی متفاوت اما غیر روحانی معرفی می کند. او ملاک این همانی شخصی را حافظه می داند و به همین سبب بدن اخروی را بدنی جدید و غیر از بدن دنیوی تلقی می کند. در مقام مقایسه، دو دیدگاه دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند که بر اساس آن ها می توان دیدگاه جان هیک از فلاسفه ی سنت دینی مسیحی را به دیدگاه صدرالمتألهین بزرگ ترین فیلسوف اسلامی نزدیک دانست.
واژگان کلیدی: جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء، بدن مثالی، عینیت بدن اخروی و دنیوی، این همانی شخصی، بدل، واحد جسمی ـ روانی.
فهرست
مقدمه. 1
الف) اهمیت موضوع و طرح مسأله. 1
ب) ضرورت تحقیق.. 2
ج) سؤال ها و فرضیه های تحقیق.. 2
د) روش تحقیق.. 3
و) پیشینه و سابقه ی تحقیق.. 3
کلیات.. 5
1) دیدگاه های مختلف در باب زندگی پس از مرگ… 5
1-1) معاد روحانی.. 5
1-2) معاد جسمانی.. 6
1-3) معاد جسمانی ـ روحانی.. 7
1-4) دیدگاه های مختلف در باب کیفیت بدن اخروی… 8
1-4-1) بدن اخروی عین بدن دنیوی است… 8
1-4-2) بدن اخروی، بدنی غیر از بدن دنیوی است… 9
1-4-3) بدن اخروی بدنی مثل بدن دنیوی است… 10
2) این همانی شخصی.. 10
2-1) اهمیت بحث این همانی شخصی.. 10
2-2) نکاتی در باب مسأله ی این همانی شخصی.. 11
2-3) ملاک های مطرح شده در باب این همانی شخصی.. 13
2-3-1) ملاک بدن.. 13
2-3-1-1) اشکالات ملاک بدن.. 14
2-3-2) ملاک نفس…. 16

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید