دانلود پایان نامه

فصل اول

کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می شود . این سوال که چگونه داده ها گرد آوری شود و مورد تفسیر قرار گیرند، بطوریکه ابهام حاصل از آنها به حد اقل ممکن کاهش یابد ، مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سوال را می توان با توجه قواعد و اصول مورد استفاده در پژو هشهای علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیر بنایی آنها بدست آورد، دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق(خاکی ،1384 (.
همانطور که هرکاری مراحلی دارد تحقیق علمی هم دارای مراحلی است که عبارتند از : مسئله یابی، فرضیه سازی، تعریف جامعه آماری، نتیجه گیری و تحلیل داده ها.
بر این اساس، این پژوهش در پنج فصل به شرح ذیل سازماندهی شده است:
– در فصل اول بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه آماری و تعریف متغیرها واصطلاحات تحقیق مطرح شده است .
– در فصل دوم تحقیق به ادبیات موضوع و پیشینه ی تحقیق می پردازد که محقق سعی می نماید کیفیت خدمات، ابعاد کیفیت خدمات، مدل های سنجش کیفیت خدمات، رفتار مصرف کننده، سطوح مختلف رضایت مشتریان، وفاداری مشتری، معرفی شرکت و تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می شود و بنحوی ارایه می شود که خواننده را راضی نماید.
– در فصل سوم به روش پژوهش، جامعه پژوهش، محیط پژوهش، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و روش محاسبه آن، مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه، توضیح ابزار گرداوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار، روش گردآوری اطلاعات و روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
– درفصل چهارم محقق به تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش ها و فنون آماری و در نهایت به بیان نتایج تحقیق و یافته های جانبی با بهره گرفتن از جداول و نمودارها می پردازد.
– در فصل پنجم به خلاصه ی پژوهش، یافته های پژوهش، نتیجه گیری، پیشنهادات پژوهش و محدودیت های پژوهش پرداخته می شود.

1-2- بیان مسئله
سازمان ها و شرکتهای تجاری در جهان امروز با رقابت روزافزون اعم از رقابت های داخلی و خارجی در زمینه افزایش فروش و اندازه سهم بازار مواجه می باشند و آنچه که در این راستا بیش از همه در فرآیند برنامه ریزی بازار و بازاریابی مهم به نظر می رسد میزان وفاداری مشتریان به کالا یا خدمات است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.