دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

استاد راهنما:

خانم مریم صادقی فرد

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1مقدمه. 1
1-2 بیان مسئله. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4 اهداف تحقیق.. 7
1-5 سوالات تحقیق.. 7
1-6 فرضیه های تحقیق.. 8
1-7 محدوده تحقیق.. 8
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 8
خلاصه فصل اول. 10
2-1-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. 13
2-1-1. فعالیت های فوق برنامه. 13
2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13
2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14
2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15
2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16
2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16
2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17
2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18
2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19
2-2-1- خودکارآمدی.. 19
2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20
2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21
2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22
2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23
2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24
2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24
2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25
2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25
2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26
2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26
2-3-1. عملکرد. 26
2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملکرد. 26
2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27
2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28
2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28
2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29
2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32
2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32
2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33
2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36
2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36
2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. 37
2-3-1. تحقیقات داخلی: 37
2-3-2. تحقیقات خارجی: 41
خلاصه: 43
3-1. مقدمه. 45
3-2. روش انجام تحقیق.. 46
3-3.  نحوه اجرای تحقیق.. 46
٣-4. فرآیند تحقیق.. 47
3-5. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 48
3-6. ابزار جمع آوری داده ها 48
الف. پرسشنامه اطلاعات شخصی.. 48
ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی.. 49
ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.. 49
3-7. روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 49
خلاصه. 50
4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه ها) 52
4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان. 52
4-1-2. وضعیت شغل والدین دانش آموزان. 54
4-2. وضعیت توصیفی شاخص ها 55
4-3- بررسی پیش فرض های استفاده از آزمون واریانس چندمتغیری.. 57
4-4- بررسی فرضیات تحقیق.. 59
5-1- مقدمه. 66
5-2. نتیجه گیری.. 66
5-3- بحث: 68
5-4. پیشنهادات… 69
5-5. محدودیت های تحقیق.. 71
منابع. 72
فهرست جداول
جدول4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53
جدول4-1-2  توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 54
جدول 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 55
جدول 4-2-2 توزیع فراوانی و درصدی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56
جدول4-3-1 مفروضه نرمال بودن داده ها برای هر متغیر به تفکیک گروه ها 57
4-3-2 جدول آزمون لون  مربوط به پیش فرض  برابری واریانس ها 58
جدول 4-4-1 آزمون معناداری چند متغیری.. 59
جدول 4-4-2 آزمون های اثر های بین آزمودنی ها 60
جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 62
جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان. 63
فهرست نمودار
نمودار ۳-۱. فرایند تحقیق.. 48
نمودار 4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53
نمودار 4-1-2 توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 55
نمودار 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56
نمودار 4-2-2 توزیع درصد فراوانی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 57
نمودار 4-4-1  وضعیت خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان برحسب گروه. 63
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید