دانلود پایان نامه

     2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………….70

     2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………..72
2-12-  جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….74
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1-  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………76
3-2-  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….77
3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………..77
3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..78
3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………78
 
فصل چهارم: نتایج
4-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….80
4-2-  یافته­های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….86
4-3-  فرضیه  اصلی اول……………………………………………………………………………………………………86
4-4-  فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….89
4-5-  فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………91
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..95
5-2-  بحث و نتیجه‎گیری…………………………………………………………………………………………………..97
5-3-  فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو)………………………………………………………………………98
5-4-  فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط)……………………………………………………………………………98
5-5-  فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..100
5-6-  محدویت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….101
5-7-  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………..101
5-8-  پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………101
 
فهرست منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………104
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………….106
پیوست ها
پیوست الف
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..107
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                              صفحه
جدول (4-1) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی (روش تدریس جیک ساو فرضیه 1)…………………………………………………………………………………………………………….86
جدول (4-2) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی روش تدریس جیک ساو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
جدول (4-3) نتایج آزمون کواریانس اثر بخشی روش تدریس جیک ساو بر پیشرفت تحصیلی……………………………88
جدول(4-4) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی( در حد تسلط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول(4-5) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی در حد تسلط……………..89
جدول(4-6) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
جدول (4-7) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی………….91
جدول(4-8) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی…………………………………92
جدول(4-9) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روشهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط………………………92
.
چکیده:                                                                                                                                
هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد  1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه  دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه  انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss  و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس تاثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.
 


دیدگاهتان را بنویسید