دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 
دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی-مدیریت آموزشی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش:مدیریت آموزشی
 
عنوان:
بررسی تاثیرسبک های مدیریت مشارکتی وسنتی برخلاقیت دبیران
مطالعه موردی دبیرستانهای ناحیه 1و2شهرشیراز
 
استادراهنما:
دکترعبدالمحمدطاهری
 
استادمشاور:
دکترعباداله احمدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                   
1-1- مقدمه                                                                                   2
1-2- بیان مساله                                                                              5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                             7
1-4- اهداف پژوهش0                                                                        9
1-5-تعریف اصطلاحات کلیدی 11                                                        10
1-6-سؤالات پژوهش                                                                        12
1-7-تعاریف عملیاتی                                                                        13
 
فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین
2-1- نظریه های کلاسیک مدیریت                                                         17
2-2- مبانی نظری مدیریت مشارکتی                                                       20
2-2-1- نظریه های مدیریت مشارکتی                                                     20
2-2-2- الگوهای مدیریت مشارکتی                                                        21
2-2-3- تعاریف مدیریت مشارکتی                                                         24
2-2-4- راهکارهای اجرایی مدیریت مشارکتی                                             25
2-3- مبانی نظری خلاقیت                                                                  26
2-3-1- نظریه های خلاقیت                                                                26
2-3-2- تعاریف خلاقیت و نوآوری                                                         29
2-3-3- فرآیند خلاقیت                                                                    30
2-3-4- موانع خلاقیت افراد                                                                31
2-3-5- وی‍ژگیها و خصوصیات افراد خلاق                                                 32
2-4- پیشینه تحقیق                                                                        33
2-4-1- تحقیقات خارجی و داخلی                                                        33
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه                                                                                   39
3-2-روش تحقیق                                                                            39
3-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                     39
3-4- ابزارهای پژوهش                                                                       40
3-4-1- مقیاس افتراق مفهومی مدیریت                                                   40
3-4-2- پرسشنامه خلاقیت دبیران                                                         43
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات                                                            45
3-6-روشهای آماری                                                                          45
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-نتایج                                                                                        48
4-1-نتایج آمار توصیفی                                                                      48
4-2-نتایج آمار استنباطی                                                                   50
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-بررسی نتایج                                                                            60
5-2-محدودیتها و مشکلات تحقیق                                                         68
5-3-پیشنهادهای کاربردی                                                                   69
5-4- پیشنهادهای پژوهشی                                                                  70
منابع فارسی                                                                                   71
منابع لاتین                                                                                    73
پیوستها
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
جدول شماره3- 1- جامعه و نمونه آماری                                                            40
جدول شماره3- 2- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه)                                                  42
جدول شماره3- 3- ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقیاس افتراق مفهومی مدیریت                  43
جدول شماره3-4- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه)                                                   44
جدول شماره 4-1- شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پیوسته تحقیق                           49
جدول شماره 4-2- شاخص های آمار توصیفی سطح تحصیلات                                   49
جدول شماره 4-3- فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در سه سبک مدیریت                      50
جدول شماره 4-4- ضرایب همبستگی بین سبک های مدیریت  و خلاقیت دبیران              51
جدول شماره 4-5-1- ماتریس همبستگی بین مؤلفه های سبک مدیریت و خلاقیت دبیران     52
جدول شماره4-5- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت سنتی  و خلاقیت دبیران          52
جدول شماره 4-6- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت متعادل و خلاقیت دبیران                   54
جدول شماره 4-7- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت مشارکتی وخلاقیت دبیران       55
جدول شماره4-8- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت وخلاقیت دبیران                   56
جدول شماره 4-9- مقایسه تفاوت ضرایب همبستگی سبک های مدیریت  و خلاقیت دبیران   57
جدول شماره 4-10- تفاوت میانگین نمرات مدیریت دبیران زن و مرد                            58
فهرست نمودارها
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید