دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی همگانی

 بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی

 استاد راهنما:

دکتر مهرزاد منصوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
یکی از کنش­گفتار­ها، کنش­گفتار معذرت­خواهی است که در ارتباطی دوسویه با عوامل اجتماعی قرار دارد. دو عامل مهم اجتماعی که در کنش­گفتار­ها و به تبع آن کنش­گفتار معذرت­خواهی تأثیری مستقیم دارند عوامل جنسیت و قدرت می­باشند که هردو در یک بازه­ی مشخص زمانی میان دو فرد یا دو گروه ثابت می­باشند. درک و دریافت میزان و چگونگی اثر هریک از این دو عامل در گزینش راهبرد­های معذرت­خواهی جداگانه و در مقایسه با هم می­تواند در درک، شناخت، و بهبود کارکرد­ها­ی توانش ارتباطی و تعامل افراد با درجات متفاوت یا یکسان اجتماعی و نیز با دو جنس مخالف یا یکسان زن و مرد موثر واقع شود. درک وتولید کنش­گفتار­ها و به ویژه کنش­گفتار معذرت­خواهی ضرورتی است که مستلزم توجه و تحقیق در هر جامعه­ی زبانی می­باشد. پژوهش حاضر، به بررسی راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی در جامعه­ی زبانی فارسی برمبنای تفاوت­های جنسیتی و تفاوت سطح قدرت از طریق بررسی و مقایسه­ها­ی آماری، کمی و کیفی نتایج پرداخته­ است. به این منظور ابتدا یک پرسش­نامه­ی تشریحی شامل ده سئوال براساس چارچوب سوگیموتو(1997) طرح و در میان صد نفر (پنجاه زن و پنجاه مرد) توزیع گردیده­ است. نتایج بر اساس داده­ها­ی به­دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­است. تحلیل آماری نشان داد که نه تنها بین جنسیت و راهبرد­ها­ی عذرخواهی، و نیز قدرت و راهبرد­ها­ی عذرخواهی ارتباط معنی­داری وجود دارد، بلکه تعامل جنسیت و قدرت نیز با راهبرد­های معذرت­خواهی دارای ارتباطی معنی­دار است؛ به عبارت دیگر جنسیت فرد و سطح قدرت او نسبت به مخاطب، هم مستقل از هم و هم در تعامل با هم، به صورت ناخودآگاه در انتخاب شیوه و راهبرد عذرخواهی او موثر می­باشند. براساس یافته­ها­ی این پژوهش مردان نسبت به زنان و نیز افراد در سطح قدرت بیشتر نسبت به افراد در سطح قدرت کمتر و خنثی در عذر­خواهی از خصوصیات متفاوتی برخوردار بودند.
 کلیدواژگان: کنش­گفتار- انواع راهبرد­های معذرت­خواهی- معذرت­خواهی و جنسیت- معذرت­خواهی و قدرت
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
 فصل اول: مقدمه
1-1- مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8

  • 3- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 9
  • 4- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

  • 6- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: مبانی نظری
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2- زبان­شناسی اجتماعی و کاربرد­شناسی ……………………………………………………………………………… 14
2-4- رخداد گفتاری (واقعه­ی گفتاری) ………………………………………………………………………………………. 18
2-5- کارکرد زبان و اصول محاوره­ای…………………………………………………………………………………………… 20
2-6- کنش­گفتار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-7- نظریه­ی ادب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 30
فصل سوم: پیشینه تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 36
3-2- پژوهش­ها­ی زبان­شناسان غیر­ایرانی……………………………………………………………………………………. 36
3-2-1-کنش­گفتار معذرت­خواهی ……………………………………………………………………………………………… 36
3-2-2- راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی ……………………………………………………………………………………………. 40
3-2-3- معذرت­خواهی و جنسیت …………………………………………………………………………………………….. 46
3-2-4- معذرت­خواهی و قدرت…………………………………………………………………………………………………… 50
3-3- پژوهش­ها­ی زبان­شناسان ایرانی………………………………………………………………………………………….. 52
3-3-1-کنش­گفتار معذرت­خواهی و راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی……………………………………………….. 52

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید