دانلود پایان نامه

واحد مرودشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره

موضوع :

بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

استاد راهنما :

دکتر عبدالله شفیع آبادی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده ………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………. 2
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 4
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 10
فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………… 11
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………….. 12
فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………. 15
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 16
سیر تحول علمی و تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان ………………. 17
نظریه های رفتار جنسی ……………………………………………………………………………………………19
دیدگاه فروید ………………………………………………………………………………………………………. 19
دیدگاه یونگ درباره رفتار جنسی ……………………………………………………………………………..20
نظریه آدلر درباره میل جنسی   ………………………………………………………………………………… 21
دیدگاه اریک فروم درباره میل جنسی……………………………………………………………………….   22
دیدگاه هورنای درباره میل جنسی ………………………………………………………………………….   22
نظریه مزلو درباره رفتار جنسی   ……………………………………………………………………………… 23
نظریه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسی ………………………………………………………………… 24
نظریه گشتالتی پرز در مورد میل جنسی ……………………………………………………………………   25
نظریه وجود نگری اگزیستانسیالیسم   ……………………………………………………………………….. 26
رویکرد شناختی   …………………………………………………………………………………………………. 26
رشد و تحول میل جنسی از نظر اسلام………………………………………………………………………   27
آموزش جنسی …………………………………………………………………………………………………….. 29
باز خورد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 30
نگرش چیست؟   ………………………………………………………………………………………………….. 30
تعاریف نگرش………………………………………………………………………………………………………   31
نگرش و رفتار ……………………………………………………………………………………………………… 34
دانش و نگرش جنسی …………………………………………………………………………………………….. 35
اعتماد به نفس جنسی ……………………………………………………………………………………………… 40
الگویی که نقش رویدادهای شناختی را در تعیین نابهنجاری روانی- جنسی نشان می دهد….   41
واکنش ها و پاسخ های جنسی انسان…………………………………………………………………………. 42
مرور تحقیقات و مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………. 44
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………………………………………………… 44
تحقیقات انجام گرفته در داخل از کشور …………………………………………………………………….. 49
بحث ونتیجه گیری از تحقیقات انجام گرفته…………………………………………………………………. 52
فصل سوم: روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………….. 53
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 54
حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………. 55
روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………. 55
نحوه اختصاص آزمودنی ها به گروه های آزمایش و کنترل ……………………………………………….56
ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 56
طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 58
روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………… 58
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 59
طرح جلسات مشاوره گروهی……………………………………………………………………………………….59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………. 62
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 63
مشخصات دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………… 63
داده های مربوط به مداخله شناختی…………………………………………………………………………….. 67
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 72
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………..   73
یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 74
در مورد محاسن آموزش شناختی ……………………………………………………………………………… 76
ارتباط بین متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش ……………………………………………………………….. 77
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 81
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 81
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 83
فهرست جداول:
جدول 3- 1 …………………………………………………………………………………………………………58
جدول 4- 1 ………………………………………………………………………………………………………… 63
جدول 4- 2 ……………………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 4- 3 ………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول 4- 4 …………………………………………………………………………………………………….. 65
جدول 4- 5 ……………………………………………………………………………………………………….. 65
جدول 4- 6 …………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول 4- 7 …………………………………………………………………………………………………….   66
جدول 4- 8 …………………………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4- 9 ………………………………………………………………………………………………………. 68
جدول 4- 10 ……………………………………………………………………………………………………. 69
جدول 4- 11 …………………………………………………………………………………………………….. 71
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید