دانلود پایان نامه

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

استاد راهنما:

دکتر احمد غنی پور ملکشاه

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ه
فصل اول :کلیّات ……………………………………………………………………………………………1
1-1-بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- سؤال‏های پژوهش‏……………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-3-پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-4- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………4
1- 5 – حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-7- چارچوب مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………4
1-7-1- بدیع لفظی……………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-7-2- بدیع معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-7-2-1- ایهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-7-2-2- ایهام آمیغی………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-7-2-3- ایهام تام ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-7-2-4- ایهام تبادر………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-2- 5 – ایهام ترجمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-2-6- ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-7-2-7- ایهام تناسب……………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-2-8-ایهام تناسب تلمیحی………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-2-9- ایهام در ایهام ترجمه……………………………………………………………………………………………………………….9
1-7-2-10- ایهام در ایهام تضاد…………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-2-11- ایهام در ایهام تناسب…………………………………………………………………………………………………………..10
1-7-2-12- ایهام سمعی ………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-7-2-13- ایهام مجرّد ………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-7-2-14- ایهام مرشّحه………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-7-2-15- ایهام موشّح…………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-8- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل دوم : چهارچوب مفهومی پژوهش …………………………………………………………13
2-1- مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-1-تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………………………………….14

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید