دانلود پایان نامه

واحد گرمسار

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

 موضوع تحقیق :

بررسی انطباق عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان پاکدشت با رویکرد مدیریت زمان

 استاد راهنما :

دکتر محمود ابوالقاسمی

استاد مشاور :

دکتر رضا ساکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………. أ
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 4
1-3- اهمیت وضرورت مسأله……………………………………………………………………… 7
1-4- اهداف تحقیق: (به تفکیک هدف کلی و هدف های جزئی)………………………….. 10
1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………… 12
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………… 14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 18
2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………….. 18
2-1-1- مدیریت……………………………………………………………………………….. 18
2-1-1-1- نظری اجمالی بر مدیریت و تاریخچه آن در ایران و جهان… 18
2-1-1-2- نظری اجمالی به مدیریت آموزشی…………………………………. 20
2-1-1-3- مدیریت آموزشی در ایران……………………………………………. 22
2-1-1-4- وظایف مدیران از دیدگاه های مختلف……………………………… 22
2-1-2- ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………. 35
2-1-2-1- عملکرد مطلوب چیست؟………………………………………………… 35
2-1-2-2- دلایل ارزیابی عملکرد…………………………………………………… 36
2-1-2-3- چه کسی باید به ارزشیابی بپردازد؟………………………………. 37
2-1-2-4- شیوه های ارزیابی عملکرد…………………………………………….. 39
2-1-2-5- مسائل متداول ارزیابی…………………………………………………. 44
2-1-2-6- بازخورد نمودن نتیجه عملکرد………………………………………. 47
2-1-2-7- سنجش ارزش اجتماعی عملکرد در سازمان ها و افراد…….. 48
2-1-3- مدیریت زمان……………………………………………………………………….. 49
2-1-3-1- تعریف مدیریت زمان……………………………………………………. 49
2-1-3-2- اهمیت مدیریت زمان…………………………………………………….. 51
2-1-3-3- مراحل مدیریت زمان……………………………………………………. 53
2-1-3-4- مهمترین عوامل اتلاف وقت…………………………………………… 55
2-1-3-5- از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می شوند…. 57
2-1-3-6- راه های ایجاد وقت……………………………………………………….. 58
2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. 59
2-2-1- الف:  تحقیقات داخلی…………………………………………………………….. 59
2-2-2- ب : تحقیقات خارجی……………………………………………………………… 67
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………… 72
 
فصل سوم: روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 75
3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 76
3-2- جامعه آماری و روش انتخاب نمونه آماری:…………………………………………. 77
3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات:…………………………………………………………………… 77
3-4- اعتبار ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80
3-5- روایی ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80
3-6- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:………………………………………………………………. 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 82
4-1-  توصیف داده ها……………………………………………………………………………….. 82
4-2-  تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 87
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 112
5-1- گزارش نتایج……………………………………………………………………………………. 113
5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. 121
5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………… 123
5-4- محدودیت ها……………………………………………………………………………………… 123
منابع………………………………………………………………………………………………………… 126
ضمیمه
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                              صفحه
جدول (3-1): توزیع سوال های بخش اول پرسشنامه براساس سوالات تحقیق……. 79
جدول (3-2): توزیع سوال های بخش دوم پرسشنامه براساس سوالات تحقیق…… 79
جدول (4-1): بررسی متغیر مدیریت زمان و مؤلفه های آن …………………………….. 82
جدول (4-2): بررسی متغیر شرح وظایف مدیران و مؤلفه های آن……………………. 85
جدول (4-3): ضریب همبستگی ساده بین مولفه های مدیریت زمان و عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………. 88
جدول(4-4): مدل به دست آمده از رگرسیون گام به گام با توجه به بیشترین تاثیر متغیرها         89
جدول(4-5): خلاصه تحلیل واریانس در مورد هریک از مولفه های مدیریت زمان 92
جدول(4-6): ضرایب معادله رگرسیون گام به گام (مدل باقی مانده)………………… 94
جدول(4-7): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه کیفیت بخشی به آموزش با شرح وظایف…………………………………………………………………. 97
جدول(4-8): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تحکیم باورهای دینی با شرح وظایف آنان…………………………………………………………………………….. 98
جدول(4-9): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان با شرح وظایف آنان………………….. 99
جدول(4-10): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان با شرح وظایف……………… 101
جدول(4-11): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب با شرح وظایف آنان………………………. 102
جدول(4-12): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه کیفیت بخشی به آموزش……………………………………………………………………. 104
جدول(4-13): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تحکیم باورهای دینی…………………………………………………………………………. 105
جدول(4-14): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه ارتقاء کارآمدی و اثربخش فعالیت مدیران و معلمان……………………………… 106
جدول(4-15): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان…………………. 107
جدول(4-16): نتایج آزمون t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب………………………………………….. 109
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                              صفحه
2-1 نمودار انگیزش……………………………………………………………………………………. 31
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید