دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

1- کلیات 5

1-1- بیان مسئله 5

1-2- سؤالات تحقیق 9

1-3- فرضیات تحقیق 9

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- روش انجام تحقیق 9

1-6- پیشینه ی تحقیق 10

1-7- معانی اشاعه 11

1-7-1- اشاعه در لغت 11

1-7-2- اشاعه دراصطلاح فقه 11

1-7-3- اشاعه در اصطلاح حقوق 12

1-7-4- تعریف اشاعه 12

1-8- مورد اشاعه (یا موضوع ) 12

1-9- اسباب اشاعه 13

1-9-1- ارث 13

1-9-2- عقد 13

1-9-4- حیازت مباحات 14

1-10- مفهوم اشاعه 14

1-10-1- تحلیل مالکیت به اشتراک یا مشاع 14

1-10-2- اشاعه در بیع جزء مشاع معلوم 16

1-10-3- انتقال ملک مشاع 16

1-10-4- مراحل فروش ملک مشاع 17

1-10-5- مالکیت مشاع وکلی در معین 17

1-10-6- مالکیت در اشاعه و حق شریکان اشخاص حقوقی 18

1-11- آموزه ی مالکیت مشاع 18

1-12- محدودیت های ناشی از اشاعه 19

1-12-1- تصرفات حقوقی 19

1-12-1-1- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود 20

1-12-1-2- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء 20

1-12-2- تصرفات مادی 21

1-12-2-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر 21

1-12-2-2 تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر 22

1-13- غصب مال مشاع 23

1-14- سرقت مال مشاع 24

1-15- قلع و قم مستحدثات در ملک مشاع 25

1-16- مالکیت طبقات یک ساختمان چند طبقه به طور مشاع 27

1-17- مالکیت قسمت های مشترک آپارتمان ها 28

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید