دانلود پایان نامه

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی«M.A.»

عنوان:

بررسی اساطیر در خمسه نظامی

استاد راهنما:

دکتر خانم عسکری

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول :کلیات طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………. 4
1-1-بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-2اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 5
اهمیت اسطوره…………………………………………………………………………………………………………………………. 5
ویژگی های اسطوره………………………………………………………………………………………………………………… 6
عناصر اسطوره …………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-3هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 7
3-1-نوع روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….7
3-2روش گرداوری اطلاعات :………………………………………………………………………………………………….
3-3ابزار گرداوری اطلاعات:…………………………………………………………………………………………………..7
1-4پرسش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم :پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 8
2-1پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل سوم :
3-1روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 10
فصل چهارم :کل تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 12
4-1-1تعریف و شناخت اسطوره ……………………………………………………………………………………….. 13
4-1-2-ریشه واژه اسطوره ………………………………………………………………………………………………….. 14
4-1-3-ساختار اسطوره ………………………………………………………………………………………………………. 14
4-1-4-انواع اسطوره……………………………………………………………………………………………………………… 15
4-1-5-کارکرد اسطوره ……………………………………………………………………………………………………….. 16
4-1-6-موجودات اساطیری ………………………………………………………………………………………………… 17
4-1-7-اسطوره و گونه های دیگر روایی………………………………………………………………………….. 18
4-1-8-اسطوره و نماد…………………………………………………………………………………………………………… 18
4-1-9-اسطوره و حماسه …………………………………………………………………………………………………… 19
4-1-10-اسطوره و تمثیل ………………………………………………………………………………………………….. 19
4-1-11-اسطوره و دین……………………………………………………………………………………………………….. 20
4-1-12-اسطوره و تاریخ……………………………………………………………………………………………………… 21
4-1-13-اسطوره و علم………………………………………………………………………………………………………… 22
4-1-14-اسطوره و رویا………………………………………………………………………………………………………… 22

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید