دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

 بررسی ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته زبان­شناسی همگانی

استاد راهنما:

دکتر محمد دبیرمقدم

استاد مشاور:

دکتر ویدا شقاقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
پایان­نامۀ حاضر پژوهشی است پیرامون فرایند بازبینی مشخصۀ حرف تعریف، نوع حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه و محدودیت های حاکم بر این حرکت و موضوع پوچ واژۀ پنهان در چهارچوب برنامۀ کمینه گرا. دو دیدگاه دربارۀ نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف اتخاذ شده است؛ یک دیدگاه مبتنی بر تصریف  و دیگری مبتنی بر حرکت فاعل از مشخص­گر گروه فعلی پوسته­ای به مشخص­گر گروه زمان است. در این پژوهش با ارائه شواهدی استدلال می کنیم که ساختارهایی که برخی زبان شناسان آن ها را فاقد فاعل می دانند نمی­تواند مبنایی باشد تا براساس آن استدلال شود تصریف مشخصۀ حرف تعریف را بازبینی می کند. با استدلالی سلبی و با توجه به ترتیب خطی زبان فارسی نشان می دهیم که حرکت موضوع فاعل از مشخص­گر گروه فعلی پوسته­ای به مشخص­گر گروه زمان مشخصۀ یادشده را بازبینی می­کند. در ارتباط با حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه نیز دو رویکرد متفاوت در نظر گرفته شده است. با توجه به اصل انجماد، استدلال می کنیم که حرکت یادشده حرکتی غیرموضوعی است؛ زیرا فاعل بند پیرو پس از بازبینی مشخصۀ حالت خود نسبت به فرایندهای نحوی غیرفعال می­شود، ازاین­رو، فاعل بند پیرو به جایگاهی فراتر از گروه زمان بند پایه به منظور مبتداسازی یا خوانش تأکیدی حرکت می­کند. همچنین نشان می دهیم که فرض حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه و در نظر نگرفتن پوچ­واژۀ پنهان منجر به ساقط شدن اشتقاق در برخی ساخت ها می­شود. سپس به محدودیت­هایی اعمال شده بر حرکت یادشده اشاره می شود. بررسی­های انجام شده حاکی از آن هستند که برمبنای گره های تحدید نمی­توان رفتار متفاوت فاعل در حرکت غیرموضوع بند پیرو به بند پایه را تبیین کرد. شواهد نشان می دهند که نوع محمول بند پایه از لحاظ نامفعولی، گذرا و مجهول بودن محدودیت هایی را بر حرکت غیرموضوع یادشده اعمال می کند و منجر به رفتارهای متفاوت فاعل می شود. محمول نامفعولی بند پایه حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو را بدون تظاهر پس اضافۀ «را» ایجاب می کند. درست برعکس محمول های نامفعولی، محمول های گذرای بند پایه حرکت غیرموضوع گروه های حرف تعریف فاعلی بند پیرو را با تظاهر پس اضافۀ «را» ممکن می کند. درصورتی که محمول بند پایه مجهول باشد، از حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه با تظاهر یافتن یا تظاهر نیافتن پس اضافۀ «را» جلوگیری می شود ( و یا با یک مکث پس از فاعل جابه جا شده باعث نشانداری بسیار بالای جمله می شود).
کلیدواژه ها: فاعل، ارتقا، انجماد، حالت، حرکت موضوع، حرکت غیرموضوع، پوچ واژه
فهرست
فصل اول: کلیات پژوهش
عنوان                                                                                                      صفحه
1ـ1ـ مقدمه                                                                                                                             2
1ـ2ـ بیان مسئله                                                                                                                       2
1ـ3ـ پرسش های پژوهش                                                                                                             3
1ـ4ـ فرضیه های پژوهش                                                                                                              3
1ـ5ـ هدف های پژوهش                                                                                                               4
1ـ6ـ روش تحقیق و گردآوری داده ها                                                                                        4
1ـ7ـ ساختار پایان نامه                                                                                                                4
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین                                                                            
2ـ1ـ مقدمه                                                                                                                             6
2ـ2ـ مروری بر مطالعات پیشین در زبان فارسی                                                             6
کریمی                                                                                                                                    6
انوشه                                                                                                                                   11
2ـ3ـ مروری بر مطالعات پیشین در زبان انگلیسی                                                                      23
ردفورد                                                                                                                                  23
اجر                                                                                                                                      26
هورنشتاین                                                                                                                             31
2ـ4ـ خلاصه                                                                                                                          31
فصل سوم: چهارچوب نظری                                                                                                 
3ـ1ـ مقدمه                                                                                                                           34
3ـ2ـ ساختار نحوی                                                                                                                  35
3ـ3ـ ادغام                                                                                                                            35
3ـ4ـ اصل هسته داری                                                                                                                36


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید