دانلود پایان نامه

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش داخلی جراحی )

عنوان : بررسی  ارتباط وضعیت ناتوانی با توان خودمراقبتی در بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال 92-1391

استاد راهنما:

جناب آقای محمد تقی مقدم نیا

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر ربیع الله فرمانبر

جناب آقای دکتر سید حبیب زینی

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد

بهمن ماه  1392

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                  صفحه
فصل اول:کلیات
1                       1-1مقدمه(زمینه پژوهش) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8                     2-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8                  3-1سوالات پژوهش و فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9                   4-1تعریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-1 تعریف عملی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      9
6-1 پیش فرض ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                 12
13                 7-1محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق
15                   1-2چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37                   2-2 مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1- 3نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       50
2-3جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                     50
3-3روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     50
4-3نمونه پژوهش و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..                     51
5-3 مشخصات واحد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………                     52
6-3محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                     52
7-3ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                      52
8-3تعیین اعتبار و اعتمادعلمی ابزار……………………………………………………………………………………………………………………………………..                     54
19-3 نحوه گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                      56
10-3روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                    57
11-3ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                      57
فصل چهارم:نتایج تحقیق
1-4یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………           59
2-4جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        60
فصل پنجم:بحث و بررسی یافته ها
72                 1-  5   تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
87                2-5 نتیجه گیری نهایی براساس سوالات  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..
89                   3-5    کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
91       4-5   پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   ……………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                               92
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………                               101
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید