دانلود پایان نامه

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

گرایش خانواده

عنوان:

بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی

استاد راهنما:

دکتر منصور سودانی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………3
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….5
سوالهایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….7
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………….8
 
فصل دوم(پیشینه پژوهش)
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11
درمان وجودی…………………………………………………………………………………………………………………………….11
مقدمه ای بر نظریه معنادرمانی……………………………………………………………………………………………..13
قوانین در معنا درمانی………………………………………………………………………………………………………………14
نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل…………………………………………………………………………………….. 15
مداخله درمانی درنظریه معنادرمانی…………………………………………………………………………………… 22
کاربرد معنا درمانی در سالمندان…………………………………………………………………………………………. 26
روان درمانی ومشاوره گروهی………………………………………………………………………………………………. 28
تعریف گروه و مشاوره گروهی ……………………………………………………………………………………………. 29
اهداف مشاوره گروهی ……………………………………………………………………………………………………………30
مراحل مشاوره گروهی ………………………………………………………………………………………………………….33
احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………….37
تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
تعریف احساس تنهایی ………………………………………………………………………………………………………….38
نظریات مربوط به احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………. 39
نظریه هورنای …………………………………………………………………………………………………………………………39
نظریه اریک فروم …………………………………………………………………………………………………………………..41
نطریه مازلو …………………………………………………………………………………………………………………………….42
نظریه هایی جدیدتر درباره احساس تنهایی …………………………………………………………………. 42
اگزیستانسیالیسم و احساس تنهایی…………………………………………………………………………………..44
تفاوت هایی تنها بودن و احساس تنهایی…………………………………………………………………………… 48
رویکردها نسبت به احساس تنهایی …………………………………………………………………………………… 50
رویکرد روان تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………..51
رویکرد نیازهای اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 51
رویکرد وجود گرایی ……………………………………………………………………………………………………………… 52
رویکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تنهایی در پیران …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
امید …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
نظریه امید ………………………………………………………………………………………………………………………………..55
تعریف امید……………………………………………………………………………………………………………………………… 56
ناامیدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..60
امید و یاس از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………………………..66
بازنشستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………68
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
تعاریف بازنشستگی ……………………………………………………………………………………………………………….68
تئوری های بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………….. 70
تئوری نقش و ایفاء ………………………………………………………………………………………………………………70
تئوری رهایی از قیود یا فراغت …………………………………………………………………………………………..71
تئوری فعالیت و کار …………………………………………………………………………………………………………… 72
تئوری مداومت و اتصال………………………………………………………………………………………………………..72
تئوری بحران ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
مراحل بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………………….. 74
پیشینه تجربی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 76
تحقیقات داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………….76
تحقیقات خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 77
 
فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….80
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….80
ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..80
مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA)………………………………………………………80
پرسشنامه امید به زندگی میلر …………………………………………………………………………………………. 81
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….82
روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………………….83
جلسات مداخله………………………………………………………………………………………………………………………….84
روش آماری برای تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..88
 
فصل چهارم (یافته های پژوهش)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….90
یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………….90
یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………91
 
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………95
تبیین یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….95
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………98
پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………98
پیشنهادهایی در چارچوب پژوهش …………………………………………………………………………………….99
پیشنهادهای به مسئولین ………………………………………………………………………………………………………99
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….103
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………107
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید