دانلود پایان نامه

واحد علوم دارویی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

موضوع:

بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتزشده N-آریل فتالامید

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر حامد شفارودی

جناب آقای دکتر احمد رضا دهپور

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اصغر داوود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات
1- 1.ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………….. 3
1- 2.هدف…………………………………………………………………………………………………..3
فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه
بخش اول:بررسی متون
2-1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………5
2-1-2. تاریخچه…………………………………………………………………………………………..7
2-1-3. التهاب……………………………………………………………………………………………..7
2-1-3-1. علایم التهاب…………………………………………………………………………………9
2-1-3-2. مدیاتور های التهاب…………………………………………………………………………9
2-1-3-3. پاسخ التهابی………………………………………………………………………………….9
2-1-4. ایکوزانوئیدها…………………………………………………………………………………11
2-1-4-1. تعریف……………………………………………………………………………………….. 11
2-1-4-2. ساختمان و بیوسنتز………………………………………………………………….11
2-1-5. مسیر سیکلواکسیژناز………………………………………………………………………14
2-1-5-1. پروستاگلاندین ها………………………………………………………………………..18
2-1-5-1-1. تاریخچه…………………………………………………………………………………. 18
2-1-5-1-2. ساختمان……………………………………………………………………………… 18
2-1-5-2. اثرات بیولوژیک پروستانوئیدها…………………………………………………… 19
2-1-5-2-1. نقش پروستانوئیدها در فرآیند درد و التهاب…………………………………. 21
2-1-6-3.آنزیم سیکلواکسیژناز و ایزوفرمهای آن……………………………………………21
2-1-5-3-1.ساختمان بیوشیمیایی ایزوفرم های آنزیم سیکلو اکسیژناز………………….22
2-1-5-3-2.ساختمان سه بعدی آنزیم سیکلو اکسیژناز………………………………………23
2-1-5-3-3.جایگاه فعال سیکلواکسیژنازی…………………………………………………….. 25
2-1-5-3-4.مقایسه ی جایگاه فعال سیکلواکسیژنازی cox-1وcox-2 …………………….
2-1-5-3-5.مقایسه ی cox-1 و cox-2 دراتصال به مهارکننده های سیکلو اکسیژناز…….29
2-1-5-3-6. بررسی ساختار کریستالی کمپلکس آنزیم cox-1 و مهار کننده…………….. 30
2-1-5-3-7.بررسی ساختار کریستالی کمپلکس آنزیم cox-2-مهار کننده ………………. 31
2-1-6.مهار کننده های سیکلواکسیژناز…………………………………………………………… 33
2-1-6-1.مهار کننده های کلاسیک (غیرانتخابی)……………………………………………… 34
2-1-6-1-1.طبقه بندی ساختمانی مهار کنندگان غیر انتخابی آنزیم سیکلو اکسیژناز…… 34
2-1-6-1-1-1.سالیسیلات ها…………………………………………………………………………… 38
2-1-6-1-1-2. آریل آلکانوئیک اسیدها……………………………………………………………..39
2-1-6-1-1-3. N–آریل آنترانیلیک اسید ها (فنامات ها)………………………………………. 40
2-1-6-1-1-4. انوئیک اسیدها (اکسیکامها)……………………………………………………… 41
2-6-1-2.مکانیسم مهار آنزیم سیکلو اکسیژناز توسط مهار کنندگان غیر انتخابی………. 42
2-1-6-1-3.کاربردهای درمانی مهار کنندگان غیر انتخابی آنزیم سیکلو اکسیژناز………..43
2-1-6-1-3-1. فعالیت ضد التهابی داروهای ضد التهاب غیر استروئی……………………. 43
2-1-6-1-3-2.اثرات ضد تب داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی…………………………. 44
2-1-6-1-3.عوارض جانبی مهار کنندگان غیر انتخابی آنزیم سیکلو اکسیژناز……………. 44
2-1-6-1-4-1. عوارض گوارشی……………………………………………………………………… 45
2-1-6-1-4-2. عوارض پوستی :…………………………………………………………………….. 47
2-1-6-1-4-3. عوارض کلیوی :……………………………………………………………………….. 47
2-1-6-1-4-4. عوارض کبدی :…………………………………………………………………… 48
2-1-6-1-4-5. اثرات داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بر پلاکت ها……………….. 48
2-1-6-1-4-6. واکنش حساسیت به نور:………………………………………………………   48
2-1-6-2. مهارکننده های انتخابی COX2 ……………………………………………………
2-1-6-2-1. طبقه بندی ساختمانی مهار کنندگان انتخابی cox-2 ……………………
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید