دانلود پایان نامه

د .
جدول 22-4 آناليز و اريانس
مدل

مجموع سطوح معني داري
درجه آزادي
ميانگين سطح
فاكتور
سطح معني داري
رگرسيون
خطا
كل
061.
264.
325.
4
30
34
015.
009.

745،1

166.

در جدول 4- 23برآورد ضرايب مدل رگرسيوني به همراه آماره t در سطح معني داري(sig) براي تک تک متغير هاي مستقل بر آورد شده است .
آزمون ? H?_0=?_0=0براي متغير هاي سودآوري نسبت (M )/B . اندازه شرکت در سطح خطاي?=0/05 تابيد مي گردد . و فقط براي متغير نسبت دارايي هاي وثيقه اي آزمون H0 =?_0=0 رد مي شود.
جدول 23-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني
مدل

ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد نشده
ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد شده
اهميت نسبي
سطح معني داري

ضريب
خطاي انحراف معيار
بتا

مقدار ثابت
نسبت دارايي هاي وثيقه اي
سود آوري
نسبتM/B
اندازه شرکت

842.
206.-
236.-
009.
005.-

160.
096.
153.
016.
012.

379.-
295.-
102.
082.-
255،5


553.
447.-

000.
041.
133.
584.
658.

6-4-4 نتيجه گيري در سال 1383
مدل رگرسيوني با توجه به ضرايب حدول 4-23 به صورت زير مي باشد :
BL= ./842 – 0/206 IGP – 0/236 BEP + 0/09 (M/B)+0/005 SIZE
با توحه به اينکه فرض برايH 0 در سال 1383 برابر متغيرهاي سود آوري، نسبت M/B و اندازه شرکت تاييد شده، يعني اينکه بين اهرم مالي با سود آوري نرخ رشد و اندازه شرکت رابطه معني داري وجود ندارد. چون فرض H 0 در سال 1383 براي متغير نسبت دارايي هاي وثيقه اي رد شده يعني اينکه بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي با اهرم مالي رابطه وجود دارد، بنابراين براي بدست آوردن رابطه بين نسبت دارايي وثيقه اي و اهرم مالي از رگرسيون يک متغيره مورد استفاده شده که نتيجه آن در جدول 4-24 آمده است.

جدول 24-4 جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني
مدل

ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد نشده
ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد شده
اهميت نسبي
سطح معني داري

ضريب
خطاي انحراف معيار
بتا

مقدار ثابت
نسبت دارايي ها وثيقه اي
.737
-.174
.029
.090
-.319
263،25
934،1
-000
.062

بنابراين با استفاده از جدول (4-24) از مدل زير مي توان جهت پيش بيني اثر نسبت دارايي هايي وثيقه اي براهرم مالي استفاده کرد.
BL = 0/737 – 0 /174 IGP
شواهد حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 1383 نشان مي دهد که ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار فقط تابع معکوس متغير نسبت دارايي وثيقه اي مي باشد. به تعبير ديگر در بورس اوراق بهادار شرکت هايي که داراي دارايي هاي وثيقه اي مي باشند. براي افزايش وجوه نقد شرکت بيشتر به انتشار سهام يا افزايش سرمايه روي مي آورند.

5-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 1384
فرضيه 1
H 0 : بين سودآوري و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_1=0
H 1: بين سودآوري و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود داردH_1:?_1?0
فرضيه 2
H 0: بين نسبت M/B و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد..H_0:?_2=0
H 1: بين نسبت M/B و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.H_1:?_2?0
فرضيه 3
H 0 بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_3=0
H 1: بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.H_1:?_3?0
فرضيه 4
H 0 بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_4=0
H 1: بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود داردH_1:?_4?0

1-5-4 بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها
مانده هاي (? e?_i ها) در مقابل مقادير پيش بيني شده متغير اهرم مالي به طور تصادفي بوده و نشان دهنده ثابت بودن واريانس خطاها مي باشد..
همچنين از طريق آزمون بروچ – پاگان نيز که نتيجه آن در جدول (4-25) آورده شده است نشان مي دهد که:
v= SSR/2=5.449/2=2.72
که از نقطه بحراني ?_((3.0.05))^2=7.81 کمتر بوده و همچنين چون مقدار sig از %5 بيشتر است لذا فرض ثابت بودن واريانس با اطمينان 95 درصد تاييد مي گردد.

جدول 25-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان
مدل

مجموع سطوح معني داري
درجه آزادي
ميانگين سطح
فاكتور
سطح معني داري
رگرسيون
خطا
كل
449،5
50,650
56,098
4
30
34
362،1
688،1

80

.531(a)

2-5-4 بررسي فرض نرمال بودن توزيع خطاها
لذا نتيجه آزمون کلموگروف- اسميرنوف (k-s) که نتيجه آن در جدول 4-26 آورده شده است با680/0 و سطح معني داري 744/0 نيز مويد آن است که فرض نرمال بودن مانده ها در سطح خطاي 05/0= ? تاييد مي گردد.
جدول 26-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف

خطاي استاندارد
تعداد
35
ميانگين پارامتر هاي نرمال
000000.
انحراف معيار استاندارد
93933644.
تفاوت مطلق
115.
تفاوت مثبت
068.
منفي
115.-
كلموگروف – اسميرونوف
680.
فرض سطح معني داري 2 دامنه اي
744.

3-5-4 بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها
همانطور که در جدول 4-30 ملاحظه مي کنيم آماره دوربين- واتسون d=1/44 بدست آمده است که در مقايسه با حدود بالايي و پاييني (dl = 1.22 , d u = 1.72) و با توجه به نحوه تصميم گيري آزمون ملاحظه مي کنيم که بنابراين با استفاده از آزمون استقلالي کاي دو همبستگي خطاها را مورد بررسي قرار دهيم. با توجه به نتايج آزمون استقلالي در جداول 4-27 و 4-28 ملاحظه مي کنيم که مقدار آماره
کاي دو تا سه رقم اعشار برابر صفر است که سطح معني داري آن برابر يک است که در مقايسه با سطح خطاي 0.05=? مي توان فرضي استقلال خطاها را پذيرفت و در نتيجه با توجه با آزمون استقلال نتيجه مي گيريم که خطاهاي مدل ناهمبسته اند.

جدول 27-4 جدول توافقي مانده ها ( e_iدر مقابل e_(i-1) )

E I- 1
Total

مانده هاي منفي
مانده هاي مثبت

تعدادمانده هاي منفي
تعداد انتظاري
تعداد مانده هاي مثبت
تعداد انتظاري
تعداد كل
تعداد انتظاري
8
8.0
8
8.0
16
16.0
9
9.0
9
9.0
18.
18.0
17
17.0
17
17.0
34
34.0

جدول 28-4 آزمون استقلال براي مانده ها

ارزش مقداري
درجه آزادي
فرض سطح معني داري2دامنه
كاي اسكوئرپيرسون
000.
1
1.000

4-5-4همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر
جدول 4-29 ضرايب همبستگي دو به دو بين متغير هاي مستقل را نشان مي دهد. همانطور که ملاحظه مي کنيم بيشترين همبستگي بين متغيرهاي در سال 1384 بين نسبت M/B و نسبت داراييهاي وثيقه اي بوده که برابر 365/0 است و بقيه همبستگي ها کمتر از اين مقدار هستند و لذا همبستگي شديد بين متغيرهاي مستقل مشاهده نمي شود.

جدول 29-4 ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل

نسبت دارايي هاي وثيقه اي
سودآوري
نسبت M/B
اندازه شرکت
نسبت دارايي هاي وثيقه اي

سودآوري

نسبت M/B

اندازه شرکت
همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

1
.
35

091.
603.
35

365.
031.
35

325.-
057.
35
091.
603.
35

1
.
35

248.
150.
35

195.
262.
35
365.
031.
35

248.
150.
35

1
.
35

039.
826.
35
325.-
057.
35

195.
262.
35

039
826.
35

1
.
35

5-5-4تحليل رگرسيون
در جداول 4-30 تا 4-32 نتايج مدل رگرسيوني متغير اهرم مالي با متغيرهاي نسبت دارايي هاي وثيقه اي نسبت سودآوري نسبت M/B و اندازه شرکت آورده شده است.

جدول 30-4 نتيجه پردازش مدل رگرسيوني
مدل
ضريب همبستگي چندگانه
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديلي
خطاي استاندارد برآورد
دوربين واتسون
1
457.
209.
104.
140459.
566،1
ملاحظه مي کنيم ضريب تعيين مدل ( R 2=20.9%) و ضريب تعيين اصلاح شده R_adj^2=10.4%به دست آمده که بسيار پايين است. اين بدين معني است که متغيرهاي مستقل چهار گانه 9/20 درصد از تغييرات متغير اهرم مالي را تشکيل مي دهند به عبارت ديگر 1/79 درصد از تغييرات اهرم مالي شرکت ها به غير از عواملي فوق بستگي دارد.همان طور که در جدو ل(4-31) آناليز و اريانس ملاحظه مي کنيم آماره 517/2=F و سطخ منحني داراي sig= 0/62مويد اين است که فرض:
H 0 = ?_0=?_1=….= ?_4=0
در سطح خطاي ?=0/05 تاييد مي گردد .

جدول 31-4 آناليز و اريانس
مدل

مجموع سطوح معني داري
درجه آزادي
ميانگين سطح
فاكتور
سطح معني داري
رگرسيون
خطا
كل
.156
.592
.748
4
30
34
.039
.020

983،1

.123

در جدول 4- 32برآورد ضرايب مدل رگرسيوني به همراه آماره t در سطح معني داري(sig) براي تک تک متغير هاي مستقل بر آورد شده است .آزمون ? H?_0=?_0=0براي متغير هاي نسبت دارايي هاي وثيقه اي سودآوري نسبت (M )/B ,و اندازه شرکت در سطح خطاي?=0/05 تابيد مي گردد .و فقط براي متغير نسبت سود آوري آزمون H0 =?_0=0 رد مي شود.

جدول 32-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني
مدل

ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد نشده
ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد شده
اهميت نسبي
سطح معني داري

ضريب
خطاي انحراف معيار
بتا

مقدار ثابت
نسبت دارايي هاي وثيقه اي
سود آوري
نسبتM/B
اندازه شرکت
.565
-.109
-.589
.014


دیدگاهتان را بنویسید