دانلود پایان نامه

ثابت يا پايدار ساختار سرمايه در اين سال با بازار مالي ايران انطباق نداشته است.

3-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 1382
فرضيه 1
H 0 : بين سودآوري و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_1=0
H 1: بين سودآوري و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود داردH_1:?_1?0
فرضيه 2
H 0: بين نسبت M/B و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد..H_0:?_2=0
H 1: بين نسبت M/B و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.H_1:?_2?0
فرضيه 3
H 0 بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_3=0
H 1: بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.H_1:?_3?0
فرضيه 4
H 0 بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_4=0
H 1: بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود داردH_1:?_4?0

1-3-4 بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها
مانده هاي (? e?_i ها) در مقابل مقادير پيش بيني شده متغير اهرم مالي به طور تصادفي بوده و نشان دهنده ثابت بودن واريانس خطاها مي باشد..
همچنين از طريق آزمون بروچ – پاگان نيز که نتيجه آن در جدول (4-7) آورده شده است نشان مي دهد که:
v= SSR/2=2.311/2=1.15
که در مقايسه با نقطه بحراني ?_((3.0.05))^2=7.81 کمتر است و همچنين چون مقدار sig از %5 بيشتر است لذا فرض ثابت بودن واريانس خطاها با اطمينان 95 درصد پذيرفته مي شود.

جدول 7-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان
مدل

مجموع سطوح معني داري
درجه آزادي
ميانگين سطح
فاكتور
سطح معني داري
رگرسيون
311،2
4
578.
322.
861..
خطا
887،53
30
796،1

كل
197،56
34

2-3-4 بررسي فرض نرمال بودن خطاها
نتيجه آزمون کلموگروف- اسميرنوف (k-s) که نتيجه آن در جدول 4-8 آورده شده است با آماره 57/0 و سطح معني داري 902/0 نيز مويد آن است که فرض نرمال بودن مانده ها در سطح خطاي 05/0= ? تاييد مي گردد.
جدول 8-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف

خطاي استاندارد
تعداد
35
ميانگين پارامتر هاي نرمال
000000.
انحراف معيار استاندارد
93933644.
تفاوت مطلق
096.
تفاوت مثبت
074.
منفي
096.-
كلموگروف – اسميرونوف
570.
فرض سطح معني داري 2 دامنه اي
902.

3-3-4 بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها
همانطور که در جدول 4-12 ملاحظه مي کنيم که مقدار آماره دوربين- واتسون d=1/44 محاسبه شده است در مقايسه با حدود بالايي و پاييني (dl = 1.22 , d u = 1.72) و با توجه به نحوه تصميم گيري آزمون ملاحظه مي کنيم که d d u dlقرار دارد بنابراين بازآزمون دوربين- واتس نمي توان نتيجه گرفت.
حال با استفاده از آزمون استقلالي کاي دو همبستگي خطاها را مورد بررسي قرار دهيم. با توجه به نتايج آزمون استقلالي در جداول 4-9 و 4-10 ملاحظه مي کنيم که مقدار آماره کاي دو برابر 63/1 با سطح معني داري 201/0 به دست آمد که در مقايسه با سطح خطاي 0.05= ? مي توان فرضي استقلال خطاها را پذيرفت و در نتيجه با توجه با آزمون استقلال نتيجه مي گيريم که خطاهاي مدل ناهمبسته اند.

جدول 9-4 جدول توافقي مانده ها ( e_iدر مقابل e_(i-1) )

EI – 1
كل

-1.00
1.00

-1.00تعداد
تعداد انتظاري
-1.00تعداد
تعداد انتظاري
تعداد كل
تعداد انتظاري
8
2،6
6
8،7
14
0،14
7
8،8
13
2،11
20
0،20
15
0،15
19
0،19
34
0،34

جدول 10-4 آزمون کاي دو براي بررسي همبستگي مانده ها

ارزش مقداري
درجه آزادي
فرض سطح معني داري2دامنه
كاي اسكوئرپيرسون
638،1
1
.201

4-3-4 همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر
ضرايب همبستگي دو به دوي متغير هاي مستقل چهار گانه (نسبت دارايي هاي وثيقه اي، سودآوري، نسبت M/B اندازه شرکت) در جدول 4-11 آورده است. همانطور که ملاحظه مي کنيم بيشترين همبستگي مربوط به متغيرهاي نسبت M/Bو سودآوري شرکت بوده که برابر 3/68% مي باشد و بقيه همبستگي ها کمتر از اين مقدار هستند و لذا همبستگي شديد بين متغيرهاي مستقل مشاهده نمي شود.
جدول 11-4 ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل

نسبت دارايي هاي وثيقه اي
سودآوري
نسبت M/B
اندازه شرکت
نسبت دارايي هاي وثيقه اي

سودآوري

نسبت M/B

اندازه شرکت

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد
1
.
35

248.-
151.
35

306.-
074.
35

314.-
066.
35
248.-
151.
35

1
.
35

683.
000.
35

486.
003.
35
306.-
074.
35

683.
000.
35

1
.
35

209.
229.
35
314.-
066.
35

486.
003.
35

209.
229.
35

1
.
35

5-3-4تحليل رگرسيون
در جداول 4-12 تا 4-14 نتايج مدل رگرسيوني متغير اهرم مالي با متغيرهاي نسبت دارايي هاي وثيقه اي، نسبت سودآوري، نسبت M/B و اندازه شرکت آورده شده است.

جدول 12-4 نتيجه برازش مدل رگرسيوني
مدل
ضريب همبستگي چندگانه
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديلي
خطاي استاندارد برآورد
دوربين واتسون
1
501.
251.
151.
112850.
373،1

ملاحظه مي کنيم ضريب تعيين مدل ( R 2=25.1%) و ضريب تعيين اصلاح شده R_adj^2=15.1%به دست آمده که بسيار پايين است. اين بدين معني است که متغيرهاي مستقل چهار گانه 1/25 درصد
از تغييرات متغير اهرم مالي را تشکيل مي دهند به عبارت ديگر 9/74 درصد از تغييرات اهرم مالي شرکت ها به غير از عوامل فوق بستگي دارد.همان طور که در جدو ل(4-13) آناليز و اريانس ملاحظه مي کنيم آماره 517/2=F و سطخ منحني داراي sig= 0/62مويد اين است که فرض:
H 0 = ?_0=?_1=….= ?_4=0
در سطح خطاي تابيد ?=0/05م به طور خيلي ضعيف تاييد مي گردد .

جدول 13-4 آناليز و اريانس
مدل

مجموع سطوح معني داري
درجه آزادي
ميانگين سطح
فاكتور
سطح معني داري
رگرسيون
خطا
كل
128.
382.
510.
4
30
34
032.
013.

517،2

062.

در جدول 4- 14برآورد ضرايب مدل رگرسيوني به همراه آماره t در سطح معني داري(sig) براي تک تک متغير هاي مستقل بر آورد شده است .
آزمون ? H?_0=?_0=0براي متغير هاي نسبت دارايي هاي وثيقه اي،سودآوري،نسبت (M )/B در سطح خطاي?=0/05 تابيد مي گردد .و فقط براي متغير اندازه شرکت آزمون H0 =?_0=0 رد مي شود.
جدول 14-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني
مدل

ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد نشده
ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد شده
اهميت نسبي
سطح معني داري

ضريب
خطاي انحراف معيار
بتا

مقدار ثابت
نسبت دارايي هاي وثيقه اي
سود آوري
نسبتM/B
اندازه شرکت

128.
034.
430.-
015.
052.

205.
118.
255.
014.
017.

050.
417.-
249.
590.
625.
290.
685،1-
097،1
079،3

537.
774.
102.
281.
004.

6-3-4نتيجه گيري در سال 1382
مدل رگرسيوني با توجه به ضرايب جدول 4-14 به صورت زير مي باشد :
BL= ./128 +./034 IGP – ./43 BEP + .015 (M/B)+./052 SIZE
با توحه به اينکه فرض H 0 در سال 1382 براي متغيرهاي نسبت دارايي هاي وثيقه اي، سود آوري، نسبت M/B تاييد شده، يعني اينکه بين اهرم مالي با نسبت دارايي هاي وثيقه اي، سودآوري، نسبت M/B رابطه معني داري وجود ندارد. چون فرض H 0 در سال 1382 براي متغير اندازه شرکت رد شده يعني اينکه بين اندازه شرکت و اهرم مالي رابطه وجود دارد، بنابراين براي بدست آوردن رابطه بين اندازه شرکت و اهرم مالي از رگرسيون يک متغيره مورد استفاده قرار گرفته که نتيجه آن در جدول 4-15 آمده است.

جدول 15-4-جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني
مدل

ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد نشده
ضرايب تأثير رگرسيوني استاندارد شده
اهميت نسبي
سطح معني داري

ضريب
خطاي انحراف معيار
بتا

مقدار ثابت
اندازه شرکت
.257
037
.172
.014

.424
497،1
688،2
.144
.011

بنابراين با استفاده از جدول (4-15) از مدل زير مي توان جهت پيش بيني اثر اندازه شرکت براهرم مالي استفاده کرد.
BL = 0/128 + /037 SIZE
شواهد حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 1382 نشان مي دهد که ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فقط تابع مستقيم متغير اندازه شرکت مي باشد. به تعبير ديگر در بورس اوراق بهادار تهران شرکت هايي که از لحاظ حجم فروش بزرگ تر هستند بيشتر به بدهي اتکاء مي کنند تا سهام شايد دليل اصلي اين موضوع در دسترسي آسان آنها به منابع مالي بانک ها يا بازار سرمايه باشند.

4-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 1383
فرضيه 1
H 0 : بين سودآوري و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_1=0
H 1: بين سودآوري و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود داردH_1:?_1?0

فرضيه 2
H 0: بين نسبت M/B و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد..H_0:?_2=0
H 1: بين نسبت M/B و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.H_1:?_2?0

فرضيه 3
H 0 بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_3=0
H 1: بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.H_1:?_3?0
فرضيه 4
H 0 بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود ندارد.H_0:?_4=0
H 1: بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود داردH_1:?_4?0

1-4-4 بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها
مانده هاي (? e?_i ها) در مقابل مقادير پيش بيني نشده متغير اهرم مالي روند خاصي بر خوردار نبوده است و لذا فرض ثابت بودن واريانس خطاها تاييد مي گردد. همچنين از طريق آزمون بروچ – پاگان که نتيجه آن در جدول (4-16) آورده شده است نشان مي دهد که:
v= SSR/2=1.83/2=0.915
که در مقايسه با نقطه بحراني اين آزمون يعني ?_((3.0.05))^2=7.81 کمتر مي باشد و همچنين چون مقدار sig از %5 بيشتر است لذا فرض برابري واريانس ها با اطمينان 95 درصد تاييد مي شود.

جدول 16-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان
مدل

مجموع سطوح معني داري
درجه آزادي
ميانگين سطح
فاكتور
سطح معني داري
رگرسيون
خطا
كل
833،1
975،64
808،66
4
30
34
458.
166،2

212.

930.

2-4-4-بررسي فرض نرمال بودن خطاها
نتيجه آزمون کلموگروف- اسميرنوف (k-s) که نتيجه آن در جدول 4-17 آورده شده است با آماره 645/0 و سطح معني داري 799/0 نيز مويد آن است که فرض نرمال بودن مانده ها در سطح خطاي 05/0= ? تاييد مي گردد.
جدول 17-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف

خطاي استاندارد
تعداد
35
ميانگين پارامتر هاي نرمال
000000.
انحراف معيار استاندارد
93933644.
تفاوت مطلق
109.
تفاوت مثبت
075.
منفي
109.-
كلموگروف – اسميرونوف
645.
فرض سطح معني داري 2 دامنه اي
799.

3-4-4-بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها
همانطور که در جدول 4-21 ملاحظه مي کنيم آماره دوربين- واتسو
ن 54،1 d=به دست آمده است که در مقايسه با حدود بالايي و پاييني (dl = 1.22 , du = 1.72) و با توجه به نحوه تصميم گيري آزمون ملاحظه مي کنيم که d d u dl قرار دارد بنابراين با آزمون دوربين- واتسون نمي توان نتيجه گرفت.
حال با استفاده از آزمون استقلالي کاي دو همبستگي خطاها را مورد بررسي قرار دهيم. با توجه به نتايج آزمون استقلالي در جداول 4-18 و 4-19 آورده شده است مقدار آماره کاي دو برابر است با 15/0 و سطح معني داري 901/0 به دست آمد که در مقايسه با سطح خطاي 0.05= ? مي توان فرضي استقلال خطاها را پذيرفت و در نتيجه با توجه با آزمون استقلال نتيجه مي گيريم که خطاهاي مدل ناهمبسته اند.

جدول 18-4جدول توافقي مانده ها ( e_iدر مقابل e_(i-1) )

EI – 1
كل

مقادير منفي
مقادير مثبت

تعداد مقادير منفي
تعداد انتظاري
تعدادمقادير مثبت
تعداد انتظاري
تعداد كل
تعداد انتظاري
6
6،2
8
8،7
14
0،14

9
8،8
11
2،11
20
0،20

15
0،15
19
0،19
34
0،34

جدول 19-4 آزمون استقلال براي مانده ها

ارزش مقداري
درجه آزادي
فرض سطح معني داري2دامنه
كاي اسكوئرپيرسون
015.
1
901.

4-4-4 همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر
با توجه به جدول 4-20 ضرايب همبستگي دو به دو بين متغير هاي مستقل چهار گانه ملاحظه مي کنيم که بيشترين ضريب همبستگي بين نسبتM/B و سودآوري شرکت ها برابر %44 بوده و ساير همبستگي ها خيلي کوچک هستند بنابراين لذا همبستگي شديد بين متغيرهاي مستقل مشاهده نمي شود.

جدول 20-4 ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل

نسبت دارايي هاي وثيقه اي
سودآوري
نسبت M/B
اندازه شرکت
نسبت دارايي هاي وثيقه اي

سودآوري

نسبت M/B

اندازه شرکت

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد

همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد
1
.
35

081.-
644.
35

064.
716.
35

363.-
032.
35
081.-
644.
35

1
0
35

440.
008.
35

285.
096.
35
064.
716.
35

440.
008.
35

1
0
35

061.
727.
35
363.-
032.
35

285.
096.
35

061.
727.
35

1
0
35

5-4-4 تحليل رگرسيون
در جداول 4-21 تا 4-23 نتايج مدل رگرسيوني متغير اهرم مالي با متغيرهاي نسبت دارايي هاي وثيقه اي نسبت سودآوري نسبت M/B و اندازه شرکت آورده شده است.

جدول 21-4 نتيجه برازش مدل رگرسيوني
مدل
ضريب همبستگي چندگانه
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديلي
خطاي استاندارد برآورد
دوربين واتسون
1

434.

189.

081.

093735.

540،1

ملاحظه مي کنيم ضريب تعيين مدل ( R 2=18.9%) و ضريب تعيين اصلاح شده R_adj^2=2.3%به دست آمده که بسيار پايين است. اين بدين معني است که متغيرهاي مستقل چهار گانه 18/9 درصد از تغييرات متغير اهرم مالي را تشکيل مي دهند به عبارت ديگر81/1 درصد از تغييرات اهرم مالي شرکت ها به غير از عوامل فوق بستگي دارد. همان طور که در جدو ل(4-22) آناليز و اريانس ملاحظه مي کنيم آماره 74/1=F و سطخ منحني داراي sig= 0/166مويد اين است که فرض:
H 0 = ?_0=?_1=….= ?_4=0
در سطح خطاي ?=0/05 تاييد مي گردد به عبارت ديگر در حالت کلي تغييرات اهرم مالي توسط متغيرهاي فوق تبيين نمي گردد .


دیدگاهتان را بنویسید