دانلود پایان نامه

جدول6-4 نشان مي‌دهد F مربوط به پيش‌آزمون (130.318F= ) از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد كه اين عدم معناداري در پيش‌آزمون نشانه تعديل نمرات پيش آزمون و عدم وجود اختلاف در اين نمرات مي‌باشد. هم‌چنين مقدار F در گروه (4.002F= ) از نظر آماري معنادار است. بنابراين نتايج بدست آمده حاکي از تأثير طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر افزايش اعتماد به حل مسأله دانش‌آموزان مي‌باشد. به عبارتي طراحي مبتني بر شبيه‌سازي توانسته است مؤلفه اعتماد به حل مسأله را در دانش‌آموزان گروه آزمايش افزايش دهد.
4-2-3-بررسي فرضيه فرعي دوم پژوهش: “طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله دانش‌آموزان در درس علوم پايه ششم ابتدايي تأثير دارد.”
به منظور بررسي اين فرضيه که طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله دانش‌آموزان در درس علوم پايه پنجم ابتدايي تأثير دارد، نمرات مؤلفه گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله دانش آموزان در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمايش و كنترل با هم مقايسه شد. جدول7-4 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله را در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه هاي مورد مطالعه نشان مي‌دهد.

جدول7-4 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مؤلفه گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله در پيش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمايش و كنترل

پيش آزمون گروه آزمايش
پس آزمون گروه آزمايش
پيش آزمون گروه كنترل
پس آزمون گروه كنترل
متغير
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله
44.80
10.85
41.17
11.96
43.53
10.87
43.40
10.67

اطلاعات جدول 7-4 نشان مي‌دهد ميانگين نمرات گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله دانش‌آموزان در گروه آزمايش در پيش‌آزمون 44.80و در پس‌آزمون 41.17 است. که چنين تفاوتي در ميانگين‌هاي گروه کنترل مشاهده نمي‌شود. قبل از بررسي تحليلي نتايج در رابطه با فرضيه پژوهش از همگني شيب‌هاي رگرسيون در گروه‌هاي مورد مطالعه به عنوان پيش فرض لازم براي استفاده از تحليل کوواريانس، اطمينان حاصل شد که نتايج به دست آمده در جدول 8-4 درج شده است.

نمودار3-4 ميانگين گروه‌ها در پيش‌آزمون و پس‌آزمون گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله
جدول8-4 نتايج گزارش آزمون فرض همگني شيب ها
متغيرها
مجموع مجذورات
Df
ميانگين مجذورات
F
Sig.
مجذور اتا
گروه
64.377
1
64.377
17.313
.001
.216
پيش آزمون
8084.119
1
8084.119
2.174
.001
.972
گروه*پيش آزمون
22.527
1
22.527
6.058
.170
.188
خطا
234.265
63
3.718

همگني شيب‌ها با مقدار .170= (6.058)F براي گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله معني‌دار نشده است، لذا مفروضه همگني شيب‌هاي رگرسيون براي متغير گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله محقق شده است. با توجه به يافته‌هاي فوق، جهت بررسي فرضيه مورد نظر، از تحليل کوواريانس استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره 9-4 ارائه شده است.

جدول9-4 نتايج آزمون تحليل کوواريانس بر روي ميانگين نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌هاي آزمايش و كنترل در مؤلفه گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله
متغيرها
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
مجذور اتا
گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله
پيش آزمون
8137.898
1
8137.898
2.028
.140
.369

گروه
208.936
1
208.936
52.073
.0001
.449

خطا
256.792
64
4.012

همان‌طور كه جدول9-4 نشان مي‌دهد F مربوط به پيش آزمون (2.028F= ) از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد كه اين عدم معناداري در پيش‌آزمون نشانه تعديل نمرات پيش‌آزمون و عدم وجود اختلاف در اين نمرات مي‌باشد. هم‌چنين مقدار F در گروه (52.07F= ) از نظر آماري معنادار است. بنابراين نتايج بدست آمده حاکي از تأثير طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر گرايش به فعاليت‌هاي حل مسأله دانش آموزان مي‌باشد. به عبارتي طراحي مبتني بر شبيه‌سازي توانسته است مؤلفه گرايش به حل مسأله را در دانش‌آموزان گروه آزمايش افزايش دهد.
4-2-4- بررسي فرضيه فرعي سوم پژوهش: “طراحي مبتني بر شبيه‌سازي برکنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله دانش‌آموزان در درس علوم پايه ششم ابتدايي تأثير دارد..”
به منظور بررسي اين فرضيه که طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله دانش‌آموزان در درس علوم پايه پنجم ابتدايي تأثير دارد، نمرات مؤلفه کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله دانش‌آموزان در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمايش و كنترل با هم مقايسه شد. جدول10-4 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله را در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه‌هاي مورد مطالعه نشان مي‌دهد.

جدول10-4 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله در پيش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمايش و كنترل

پيش آزمون گروه آزمايش
پس آزمون گروه آزمايش
پيش آزمون گروه كنترل
پس آزمون گروه كنترل
متغير
ميانگين
انحراف استاندارد< br />ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
ميانگين
انحراف استاندارد
کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله
15.77
5.95
13.05
5.26
15.78
6.05
15.31
5.99

اطلاعات جدول 10-4 نشان مي‌دهد ميانگين نمرات کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله دانش‌آموزان در گروه آزمايش در پيش‌آزمون 15.77 و در پس‌آزمون 13.05 است. که چنين تفاوتي در ميانگين‌هاي گروه کنترل مشاهده نمي‌شود. قبل از بررسي تحليلي نتايج در رابطه با فرضيه پژوهش از همگني شيب‌هاي رگرسيون در گروه‌هاي مورد مطالعه به عنوان پيش فرض لازم براي استفاده از تحليل کوواريانس، اطمينان حاصل شد که نتايج به دست آمده در جدول 8-4 درج شده است.

نمودار4-4 ميانگين گروه‌ها در پيش‌آزمون و پس‌آزمون کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله

جدول11-4 نتايج گزارش آزمون فرض همگني شيب‌ها
متغيرها
مجموع مجذورات
Df
ميانگين مجذورات
F
Sig.
مجذور اتا
گروه
.023
1
.023
.011
.915
.000
پيش آزمون
1925.632
1
1925.632
953.012
.0001
.938
گروه*پيش آزمون
10.769
1
10.769
5.330
.084
.098
خطا
127.296
63
2.021

همگني شيب‌ها با مقدار .084= (5.330)F براي کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله معني دار نشده است، لذا مفروضه همگني شيب‌هاي رگرسيون براي متغير گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله محقق شده است. با توجه به يافته‌هاي فوق، جهت بررسي فرضيه مورد نظر، از تحليل کوواريانس استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره 12-4 ارائه شده است.

جدول12-4 نتايج آزمون تحليل کوواريانس بر روي ميانگين نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌هاي آزمايش و كنترل در مؤلفه کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله
متغيرها
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
مجذور اتا
کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله
پيش آزمون
1918.695
1
1918.695
889.406
.080
.433

گروه
84.361
1
84.361
39.105
.0001
.379

خطا
138.066
64
2.157

همان‌طور كه جدول12-4 نشان مي‌دهد F مربوط به پيش‌آزمون (889.406F= ) از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد كه اين عدم معناداري در پيش‌آزمون نشانه تعديل نمرات پيش‌آزمون و عدم وجود اختلاف در اين نمرات مي‌باشد. هم‌چنين مقدار F در گروه (39.105F= ) از نظر آماري معنادار است. بنابراين نتايج بدست آمده حاکي از تأثير طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله در دانش‌آموزان مي‌باشد. به عبارتي طراحي مبتني بر شبيه‌سازي توانسته است مؤلفه کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله را در دانش‌آموزان گروه آزمايش افزايش دهد.
جدول 13- 4: جمع‌بندي نتايج فرضيه‌ها
متغيرها
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
شاخص
F
سطح
معني داري
مجذور اتا
مهارت حل مسأله
پيش آزمون
23845.819
1
23845.819
1.033
.074
.242

گروه
1406.990
1
1406.990
60.923
0.0001
.488

خطا
1478.056
64
23.095

اعتماد به حل مسأله
پيش آزمون
3104.784
1
3104.784
130.318
.061
.671

گروه
95.356
1
95.356
4.002
.048
.059

خطا
1524.777
64
23.825

گرايش يا اجتناب از فعاليت‌هاي حل مسأله
پيش آزمون
8137.898
1
8137.898
2.028
.140
.369

گروه
208.936
1
208.936
52.073
.0001
.449

خطا
256.792
64
4.012

کنترل رفتار و هيجانات خود حين حل مسأله
پيش آزمون
1918.695
1
1918.695
889.406
.080
.433

گروه
84.361
1
84.361
39.105
.0001
.379

خطا
138.066
64
2.157

مقدمه فصل پنجم: در اين فصل به بحث و نتيجه‌گيري در مورد يافته‌هاي تحقيق پرداخته مي‌شود. به اين منظور در ابتدا فرضيه‌هاي پژوهش و نتايج مربوط به هر يك ارائه مي‌گردد و در نهايت نتايج بدست آمده با پژوهش‌هاي قبلي مقايسه مي‌شود. در پايان فصل نيز پيشنهادهايي برخاسته از تحقيق و پيشنهادهايي جهت پژوهش‌هاي بعدي بيان مي‌شود.

5-1- خلاصه پژوهش:
اين پژوهش جزء طرح‌هاي شبه آزمايشي مي‌باشد، که از طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه استفاده مي‌شود؛ متغير وابسته قبل و بعد از اجراي متغير مستقل اندازه گيري مي‌شود. در اين شرايط امکان کنترل همه متغيرهايي موجود در حوزه آموزش وجود ندارد. محقق فقط مي‌تواند بعضي از آن‌ها را کنترل کند. در اين تحقيق سعي شده است که تا حد امکان استثناها و محدوديت‌ها و عوامل عدم کنترل در تحقيق شناسايي و مورد ارزيابي کمي و کيفي قرار گيرد تا بتوان نتايج تحقيق را عيني‌تر کرد. پژوهش حاضر به بررسي تأثير آموزش شيبه‌سازي در درس علوم بر مهارت حل مسأله دانش آموزان ششم ابتدايي مي‌پردازد. در اين روش پس از انتخاب گروه آزمودني، پيش‌آزمون براي فراگيران اعمال مي‌شود و پس از اجراي متغير وابسته پس‌آزمون اجرا مي‌شود. از روش تدريس شبيه‌سازي به عنوان متغير مستقل استفاده مي‌شود که تأثير آن بر مهارت حل مسأله بررسي مي‌شود. جامعه مورد بررسي در اين پژوهش شامل کليه دانشآموزان دختر پايه ششم ابتدايي در سطح شهر سنندج که حجم آن 2710 نفر بودند و در سال تحصيلي 93-92 در اين پايه ثبت نام نموده و مشغول به تحصيل بودند . براي
نمونه‌گيري از روش نمونه‌گيري تصادفي در دسترس استفاده گرديد به اين صورت که، ابتدا از بين 2 ناحيه شهر سنندج يکي از نواحي به صورت تصادفي ساده انتخاب شد (ناحيه1)، ليستي از مدارس ابتدايي ناحيه 1 انتخاب شده تهيه گرديد و سپس 10 دبستان در ناحيه 1 به صورت تصادفي ساده انتخاب گرديد و در نهايت 1 دبستان انتخاب شده و 67 دانش‌آموز پايه ششم مدرسه مذکور به صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايش(35=(nوگروه کنترل)32=n)جايگزين شدند .
براي جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز و سنجش مهارت حل مسأله دانش‌آموزان از پرسشنامه هپنر كه در سال 1988 تهيه شده است، استفاده شد. اين پرسشنامه از سه مؤلفه تشكيل شده است: اعتماد به حل مسأله، سبك اجتناب- اشتياق ، و كنترل شخصي. اين پرسشنامه حاوي 35 سؤال براساس مقياس 6 گزينه‌اي ليكرت است . در اين پرسشنامه افراد براساس مقياس ليكرت به پرسش‌ها پاسخ مي‌دادند كه نمرات پايين نشاندهنده بالاترين سطح آگاهي از توانايي هاي حل مسأله است كه درجه‌بندي آن عبارتند از: كاملاً موافقم- تاحدي موافقم- كمي موافقم- كمي مخالفم- تاحدي مخالفم- كاملاً مخالفم.
شيوه اجراي تدريس به شيوه شبيه‌سازي در 10 جلسه و به اين صورت مي‌باشد:
گام اول ( جهت‌دهي) تدريس به شيوه شبيه‌سازي، ارايه عنوان کلي شبيه‌سازي و مفاهيمي که بايد در فعاليت شبيه‌سازي موجود وارد شود، توضيح شبيه‌سازي و بازي آن و ارايه مروري بر شبيه‌سازي است.
گام دوم ( آموزش به شرکت‌کنندگان)، برقراري صحنه کار ( قواعد، نقش‌ها، روال کار، نمره دادن، نوع تصميمات مورد نظر و اهداف) و جلسه تمرين مختصر است.
گام سوم ( عمليات شبيه‌سازي)، اجراي فعاليت، بازخورد و ارزيابي از عملکرد تصميمات، روشن ساختن سوءتفاهمات و ادامه دادن به روش شبيه‌سازي است.
گام چهارم ( توضيح مختصر شرکت کننده)، خلاصه کردن رويدادها و ادراکات، خلاصه کردن دشواري‌ها و بينش‌ها، تجزيه و تحليل فرآيند، مقايسه شبيه‌سازي با جهان واقعي، ارتباط فعاليت شبيه‌سازي با محتواي درس و ارزيابي و تدوين شبيه‌سازي است.
در تدريس به شيوه شبيه‌سازي بايد به نکات زير توجه داشت: حصول اطمينان از درک شرکت‌کنندگان نسبت به اصل يادگيري مورد نظر، فهرست نمودن جزئيات موقعيتي که در سناريو مورد نظر است، کنترل طرح آزمون توسط مجري يا مدرس قبل از شروع برنامه، توضيح قواعد و نحوه اجرا و چگونگي فعاليت شرکت‌کنندگان، حضور فعال اعضاي گروه، دريافت نتيجه گزارشي از شرکت‌کنندگان براي اطمينان از توجه بيشتر دانش‌آموزان به اصل مورد نظر تا نتايج، تکميل اين روش آموزشي با روش‌هاي ديگر، تشويق دانش‌آموزان به افزودن جنبه‌هاي ديگر به فرآيند شبيه‌سازي، به پايان رساندن شبيه‌سازي در قالب زماني که به آن اختصاص داده شده است، ارائه فرصت به شرکت‌کنندگان بعد از تجربه شبيه‌سازي براي مقايسه نتايج با زندگي واقعي، در حين شبيه‌سازي تشويق يادگيرندگان به صحبت درباره باورها و احساس‌هايشان، تشويق يادگيرندگان به صحبت درباره شباهت تجربه با واقعيت و بحث درباره فعاليت‌هاي آينده که مي‌تواند بر پايه تجربه شبيه‌سازي و نتيجه‌گيري از مطالب و با پايان يافتن، تجربه، اشاره به فعاليت‌هاي جديدي که مي‌توان شروع کرد. در اين پژوهش براي آزمودن فرضيهها از تحليل کوواريانس استفاده ميشود و نتايج زير به دست آمد:
فرضيه اصلي: طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر مهارت حل مسأله دانش‌آموزان در درس علوم پايه ششم ابتدايي در سطح ( sig=0.0001) تأثير دارد.
فرضيه فرعي اول: طراحي مبتني بر شبيه‌سازي بر اعتماد به حل مسأله دانش‌آموزان در درس علوم پايه ششم ابتدايي در سطح ( sig=0.0001) تأثير دارد.
فرضيه فرعي دوم: طراحي مبتني بر


دیدگاهتان را بنویسید