دانلود پایان نامه

دانشکده ی علوم

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته فیزیک

گرایش اپتیک و لیزر

عنوان:

بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک

استاد راهنما:

دکتر عبدالناصر ذاکری

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1فصل اول: مقدمه    1
2فصل دوم: ویژگی های ساختار مورد بررسی
2-1ویژگی نقطه کوانتومی
8
2-1-1اکسیتون
8
2-2پلاسمون سطحی
12
2-3ساختار نقطه کوانومی پلاسمونی
13
2-4-روش ریاضی استفاده شده برای محاسبه ی تابع دی الکتریک نانوپوسته فلزی
14
2-5بررسی مدل درود
15
2-5-1مدل درود در فلزات
15
2-5-2-اصلاح مدل درود برای نانو فلزات
17
2-5-3-نمودارهای تابع دی الکتریک وابسته به اندازه نانو فلزات نجیب
18
3فصل سوم:نحوه انجام محاسبات
3-1بسط موج تخت بر حسب هماهنگ های کروی برداری
24
3-2ویژگی های هماهنگ های کروی برداری
33
3-2-1-راست هنجارش مدهای M و N
33
3-2-2-راست هنجارش مدهای M و.M
34
3-2-3-راست هنجارش مدهای N و N
37
3-3بسط موج تخت فرودی بر حسب هماهنگ های کروی در محیط اطراف(آب)
38
3-3-1محاسبه میدان الکتریکی موج فرودی
38
3-3-2بسط میدان  مغناطیسی موج تخت فرودی
45
3-3-3-استفاده از شرایط مرزی برای به دست آوردن بسط میدان الکتریکی
و مغناطیسی داخل نانوذره
46
3-3-4-میدان الکتریکی در نقطه کوانتومی
47
3-3-5میدان پراکنده شده
47
4فصل چهارم:محاسبات عددی و نتایج
4-1تغییرات میدان الکتریکی بر حسب ضخامت لایه دی الکتریک در طول موج 800نانومتر
53
4-2 تغییرات میدان الکتریکی بر حسب ضخامت لایه دی الکتریک در طول موج 950نانومتر
56
4-3تغییرات میدان الکتریکی بر حسب گذردهی نسبی دی الکتریک در ضخامت های
مختلف نانوفلز نجیب در طول موج 800نانومتر
59
4-4تغیییرات میدان الکتریکی بر حسب گذردهی نسبی دی الکتریک در ضخامت های
مختلف نانوفلز نجیب در طول موج 950نانومتر
62
4-5 تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از گذردهی نسبی دی الکتریک در ضخامت
ثابت 2 نانومتر
64
4-6 تغییرات میدان الکتریکی در نقطه کوانتومی بر حسب افزایش شعاع در 800 نانومتر
و ضخامت نانوپوسته فلزی 2 نانومتر
66
5- فصل پنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده
5-1پیشنهادات ادامه کار
69
منابع           83
پیوست ها
پیوست الف:کد نویسی مربوط به تابع دی الکتریک اصلاح شده نانو فلز  75
پیوست ب : حل دوازده معادله دوازده مجهول در متمتیکا 77
پیوست پ: کد نویسی مطلب برای یکی از ضرایب    82
پیوست ت : کد نویسی مطلب برای افزایش میدان در نقطه کوانتومی   84
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
 
فهرست جدول ها
جدول ‏2‑1: شعاع بوهر اکسیتون و گاف انرژی چند نیمه رسانا…………………………………….. 11
جدول ‏2‑2 :  فرکانس پلاسمای حجمی ،ثابت میرایی ? و سرعت فرمی  برای سه
فلز نجیب مس ، طلا و نقره. 1
 
فهرست شکل ها
شکل ‏2‑1:نوار گاف انرژی نقاط کوانتومی.. 10
شکل ‏2‑2: طیف جذبی و فلورسانس نقاط کوانتومی CdSe در اندازه های مختلف… 11
شکل ‏2‑3: طرح واره نقطه کوانتومی پلاسمونی دو پوسته ای با جدا کننده دی الکتریک… 14
شکل ‏2‑4: نمودار قسمت موهومی تابع دی الکتریک نانو پوسته مس بر حسب طول
موج با احتساب اثر اندازه در ضخامت های متفاوت.. 18
شکل ‏2‑5: نمودار قسمت موهومی تابع دی الکتریک نانوپوسته ی طلا بر حسب طول
موج با احتساب اثر اندازه در ضخامت های متفاوت.. 19
شکل ‏2‑6: نمودار قسمت موهومی تابع دی الکتریک نانوپوسته ی نقره  بر حسب طول
موج با احتساب اثر اندازه در ضخامت های متفاوت.. 19
شکل ‏2‑7: نمودار قسمت حقیقی تابع دی الکتریک نانوپوسته ی مس بر حسب طول
موج با احتساب اثر اندازه در ضخامت های متفاوت در محدودهnm800 تاnm950. 20
شکل ‏2‑8: نمودار قسمت حقیقی تابع دی الکتریک نانوپوسته ی طلا بر حسب طول
موج با احتساب اثر اندازه در ضخامت های متفاوت در محدودهnm800 تاnm950. 20
شکل ‏2‑9: نمودار قسمت حقیقی تابع دی الکتریک نانوپوستهی نقره بر حسب طول
موج با احتساب اثر اندازه در ضخامت های متفاوت در محدودهnm800 تاnm950. 21
شکل ‏3‑1: نانو ساختار چندلایه کروی شامل نقطه کوانتومی، نانوپوسته فلز نجیب و
جداکننده دی الکتریک… 47
شکل ‏4‑1 :نمودارتغییرات میدان الکتریکی بر حسب ضخامت لایه دی الکتریک در
ضخامتهای مختلف نانو پوسته مس درطول موج800 نانومتر. 53
شکل ‏4‑2:نمودار تغییرات میدان به عنوان تابعی از ضخامت لایه دی الکتریک در ضخامت های
مختلف نانوپوسته فلز طلا در طول موج 800 نانومتر. 54
شکل ‏4‑3: نمودار تغییرات میدان به عنوان تابعی از ضخامت لایه دی الکتریک در ضخامت
های مختلف نانوپوسته فلز نقره در طول موج 800 نانومتر. 55
شکل ‏4‑4: نمودار تغییرات میدان الکتریکی بر حسب ضخامت لایه دی الکتریک در
ضخامتهای مختلف نانو پوسته مس درطول موج950 نانومتر. 56
شکل ‏4‑5: نمودار تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از ضخامت لایه دی الکتریک
در ضخامت های مختلف نانوپوسته فلز طلا در طول موج 950 نانو متر. 57
شکل ‏4‑6: نمودار تغییرات میدان به عنوان تابعی از ضخامت لایه دی الکتریک در
ضخامت های مختلف نانوپوسته فلز نقره در طول موج 950نانومتر. 58
شکل ‏4‑7 :تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از گذردهی نسبی دی الکتریک
در ضخامت های مختلف نانو پوسته مس در طول موج 800نانومتر. 59
شکل ‏4‑8:تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از گذر دهی نسبی دی الکتریک
در ضخامت های مختلف نانو پوسته طلا در طول موج nm 800. 60
شکل ‏4‑9 :تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از گذردهی نسبی دی الکتریک
در ضخامت های مختلف نانوپوسته نقره در طول موجnm 800. 61
شکل ‏4‑10: تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از گذردهی نسبی دی الکتریک
در ضخامت های مختلف نانوپوسته مس در طول موجnm 950. 62
شکل ‏4‑11: تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از گذردهی نسبی دی الکتریک
در ضخامت های مختلف نانوپوسته طلا در طول موجnm 950. 63
شکل ‏4‑12: تغییرات میدان الکتریکی به عنوان تابعی از گذردهی نسبی دی الکتریک
در ضخامت های مختلف نانوپوسته نقره در طول موجnm 950. 63
شکل ‏4‑13: مقایسه افزایش میدان الکتریکی بر حسب گذر دهی نسبی دی الکتریک برای
سه فلز نجیب در دو طول موج nm800 وnm 950 در ضخامت نانو پوسته
فلزی nm2. 64
شکل ‏4‑14:تغییرات میدان الکتریکی درون نقطه کوانتومی برحسب شعاع نقطه کوانتومی
برای سه فلز نجیب با ضخامت nm2 در طول موج nm 800  و ضخامت لایه
دی­الکتریک nm21. 66
شکل ‏5‑1:نانو ساختار چندلایه کروی شامل نقطه کوانتومی ولایه متناوب دی الکتریک و
فلز.
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید