دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته تفسیر قرآن
   موضوع:
الگویی شایسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتیب نزول 30 سوره­ی ابتدای نزول
استاد راهنما:
عبدالکریم بهجت­پور
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
:چکیده
با وجود این­­که بسیاری از مستشرقان و دانشمندان اسلامی بر این نکته اصرار دارند که قرآن از گسیختگى ویژه­اى برخوردار است و همین امر موجب سردرگمى خواننده خواهد شد، لکن می­دانیم هدف داری و غایت­مندی قرآن، ساختار نظام مند لفظی و معنایی را برتافته است، چه از متن گسسته و نامنظم، هدف و غایتی سر نمی زند واندیشمندان گذشته و بخصوص متأخرین این نظام هندسی معنادار و هدف جو را هم در کلیت پیکره قرآن هم در درون اجزا و بخش های کوچک تر، چون سوره ها و آیات قابل اثبات می­دانند.به همین جهت بر آن شدیم تا به بررسی تفاسیر مختلف پیرامون هدف، موضوع و ساختار چندین سوره از قران که در واقع پیش زمینه و یا کلید فهم سوره ها و رهیافت به معنا و مفهوم یکایک آیات هر سوره  بستگی به تبیین آن دارد و بر هر مفسر قرآنی لازم است تا در مرحله نخست، غرض سوره را کشف و شناسایی کند تا مبنا و بستری برای فهم معارف سوره و سمت و سو دهنده تفسیر آیات آن باشد، بپردازیم.
روش پژوهشی در این پایان­نامه، براساس ترتیب نزولی است؛ زیرا در این روش، نقش هدایتی- تربیتی قرآن و حکمت نزول تدریجی آن، به خوبی نمایان می­گردد. به عنوان نتیجه­ی نهایی می­توان گفت: عامل انسجام هر سوره، مقصود آن است نه موضوعات بیان­شده در سوره. برای مثال مقصود سوره­ی قیامت، اثبات قدرت خداوند بر رستاخیز است. درحالی­که مفسران بدون درنظر گرفتن هدفی برای سوره مطالب را پراکنده و بی­تناسب بیان نموده­اند، در رساله­ی حاضر با توجه به هدف هر سوره، محتویات متنوع آن، در یک تقسیم هماهنگ، سازوار و منطقی، به­گونه­ای که خواننده بتواند از مجموعه­ی محتوا و چینش آن آگاهی یابد، ارائه گردیده است و تناسب منطقی و شایسته­ی هر سوره را این­گونه یافتیم که خداوند، این سوره­ها را در سیر تغییر و تحول جامعه­ی معاصر نزول، با مخاطب قرار دادن پیامبر9، مومنان و کافران نازل نموده­ است.
واژگان کلیدی
مقصود، موضوع، تناسب، ترتیب نزول.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                صفحه
فصل اوّل: کلّیات.. 1
1-1- مقدّمه.. 2
1-1-1- بیان مسأله. 2
1-1-2- سؤال اصلی پژوهش… 5
1-1-3- سؤالات فرعی پژوهش… 5
1-1-4- فرضیه پژوهش… 5
1-1-5- پیش فرضهای پژوهش… 6
1-1-6- اهمیت موضوع. 6
1-1-7- سابقه پژوهش… 7
1-1-8- اهداف پژوهش… 7
1-1-9- روش پژوهش… 7
1-1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 7
1-2- مفهوم شناسی… 8
1-2-1- غرض… 8
1-2-2- هدف.. 9
1-2-3- مقصد. 9
1-2-4- موضوع. 10
1-2-5- محتوا 10
1-2- 6- تناسب.. 10
1-3- تعریف علم مناسبت یا تناسب… 12
1-3-1- اهمیت و ضرورت علم مناسبت و نقش آن در تفسیر قرآن: 12
1-3-2- پیشینه علم مناسبت: 13
1-3-3- اقسام مناسبت در قرآن: 16
1-4- هدفمندی سوره ها. 19
1-4-1- وحدت غرض یا وحدت موضوع ملاک وحدت سور. 22
1-4-2- سیر تطور تاریخی وحدت سور. 24
1-4-3- بستر و پایه نظریه وحدت غرض آیات سوره ها 28
1-4-4- ویژگی های نظریه هدفمندی سوره ها 29
1-4-5- ملاک دستیابی غرض… 31
1-5- چگونگی دستیابی به ترتیب نزول سوره ها. 34
فصل دوّم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری.. 22
نوشتار اوّل: سوره­ی علق… 22
1-1- شناسه­ی سوره. 22
1-2- مقصود سوره. 22
1-3- محتوای سوره. 25
1-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف.. 28
1-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول. 29
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید