دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی

 استراتژی های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران

 استاد راهنما

دکتر مهرزاد منصوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
رد کردن تقاضا، دعوت، پیشنهاد یا تعارف، از کنش های به مخاطره اندازی وجهه می باشد، بنابراین در عمل ردکردن، گویشوران هر زبان از راهبردهای برخورد با آن آگاهی دارند و سعی دارند تا سرحد امکان تهدید را کاهش دهند و یک تعامل ملایم داشته باشند. انتخاب استراتژی های ردکردن به عواملی چون نوع کنش گفتار ( تقاضا، دعوت، پیشنهاد و تعارف) و عواملی چون جنسیت، سن، وجهه و فاصله اجتماعی بستگی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی استراتژی های ردکردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران پرداخته است. بدین منظور، ابتدا پرسش نامه ای با سوالات باز طراحی و در میان اقشار مختلف توزیع گردیده است. سپس بر اساس نتایج به دست آمده، پرسش نامه ای چندگزینه ای طراحی و در دو گروه زنان و مردان به منظور تعیین تاثیر جنسیت توزیع و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استراتژی های ردکردن در جامعه زبانی شیراز، از دودسته مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شده است. مردان بیشتر از زنان استراتژی های مستقیم استفاده کرده اند و در خصوص استراتژی های غیرمستقیم ردکردن، زنان نسبت به مردان بیشتر از استراتژی های تشکروقدردانی و معذرت خواهی استفاده کرده اند. از آن سو مردان بیشتر از زنان، دلیل و بهانه را بر دیگر استراتژی ها مقدم کرده اند.
کلمات کلیدی: استراتژی های ردکردن، جنسیت، نظریه ادب، کاربردشناسی زبان
 فهرست مطالب
 عنوان                                                                                       صفحه
 فصل اول : مقدمه
1-1- طرح موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………… 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………. 4
1-3-هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 5
1-5-سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6
 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 8
2-2- نظریه ادب…………………………………………………………………………………………………………………. 8
 2-3 نظریه کنش های گفتاری……………………………………………………………………………………………. 12
2-4 جفت های مجاور ……………………………………………………………………………………………………. 14
2-5-  تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر عمل رد کردن……………………………………………………………. 17
2-6- بررسی تاثیر جنسیت بر عمل رد کردن…………………………………………………………………………….. 18
2-7- خلاصه مطالب و نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 21
فصل سوم : پیشینه تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 24
 3-2- محققان غیر ایرانی………………………………………………………………………………………….. 24
3-3- محققان ایرانی…………………………………………………………………………………………………… 29
3-4 تاثیر جنسیت بر زبان…………………………………………………………………………………………… 33
3-5 – خلاصه ی مطالب و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 35
فصل چهارم : بحث و بررسی داده ها
  4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 39
4-2- استراتژی های رد کردن در شرایط و موقعیت های مختلف………………………………………………. 40
4-2-1- ردکردن تقاضا…………………………………………………………………………………………………… 40
4-2-2- رد کردن دعوت………………………………………………………………………………………………. 47
 4-2-3- ردکردن پیشنهاد………………………………………………………………………………………….

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید