دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز
 
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته علوم قرآنی
موضوع
از خود بیگانگی برخی از انسانهای معاصراز دیدگاه آیات و روایات
 
استاد راهنما
محمدرضا ذاکر عباسعلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
یکی از پیچیده­ترین موجودات نظام خلقت، انسان می­باشد. این موجود دارای ابعاد وجودی مختلفی بوده که هرچند در ظاهر متضاد می­نماید اما در یک وجود واحد با یکدیگر جمع گشته­اند، از این رو چالش و درگیری همیشگی بین آنها موجب می­شود که افراد بشر از حقیقت خود غافل گشته و دچار نوعی از خود بیگانگی شوند که سیر آنها با هدفی که نظام خلقت برای آنها ترسیم کرده دچار زاویه شده و از آن دور بمانند.
تعلق خاطر انسان به جنبه­های مادی و تمایل و گرایش به خواسته­های نفسانی باعث دوری او از مسیر صلاح و سداد گشته و عامل ایجاد احساس تنهایی و غربت در عالم و بعضاً پوچی و بی­هدفی می­گردد.
از آنجا که بسیاری از افراد انسانی و برخی از جوامع دچار سرگشتگی و تحیر و از خود بیگانگی شده­اند بایستی راه حلی عملی برای نجات از این گرداب فراروی آنها قرار داده شود. با بررسی راهکارهای مختلف که از طریق اندیشمندان گوناگون ارائه گردیده است پی می­بریم که هیچ کدام از آنها به راه صواب نرفته­اند و به غلط آنها را در ورطه­های هولناک اصالت سود، اصالت لذت، مادی گرایی، انسان مداری و از خود بیگانگی قرار داده­اند.
اما این پایان راه نیست بلکه با مطالعه صحیح و دقیق در مورد ابعاد وجودی انسان و بررسی توانمندیها و قابلیتها و شناخت خطرات و کمینگاههای که سر راه انسان قرار می­گیرد روشن می­شود که راه برون رفت از این مشکلات بازگشت به فطرت اصیل الهی و خویشتن حقیقی و پذیرش آموزه­های الهی است. زیرا تعالیم دقیق و صحیح دینی بواسطه همخوانی با نیازهای فطری انسان نه تنها باعث از خود بیگانگی نگشته بلکه مسیر کاروان انسانی را برای رسیدن به کمال واقعی هموار ساخته و رهنمودهای لازم را فرا روی او قرار می­دهند.
بنابراین برای نیل به کمال مطلق و دوری از حیوانیت و رسیدن به دروازه انسانیت بایستی آموزه­های اصیل الهی که در راس آنها در دین مبین اسلام تبلور گشته را دائماً مدنظر داشته و به آن­ها عمل کنیم و مسیر انسانیت را با سهولت هر چه تمامتر طی کنیم و با تأسّی از انسان کامل هرچه بیشتر خود را به او نزدیک گردانیم تا دچار از خود بیگانگی و سرگشتگی نگردیم.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
فصلاول: کلیات.. 4
1-1- بررسیمفهومازخودبیگانگی. 5
1-2- انواعازخودبیگانگی. 5
1-3- سابقهبحث.. 6
1-4- دیدگاهاندیشمندانغرب.. 7
1-4-1- هگلوازخودبیگانگی. 7
1-4-2- فوئرباخوازخودبیگانگی. 9
1-4-3- مارکسوازخودبیگانگی. 9
1-5- بررسیوارزیابی. 10
فصلدوم: شناختانسان. 12
2-1- اهمیتانسانشناسی. 13
2-2- آفرینشانسان. 14
2-3- ساحتهایوجودیانسان. 18
2-4- دلایلاثباتروح. 18
2-4-1- شواهدتجربی. 18
2-4-1-1- تلهپاتی. 18
2-4-1-2-قرارگرفتندرآستانهمرگ.. 19
2-4-1-3- ارتباطباارواح. 22
2-4-2- دلایلعقلی. 24
2-4-2-1- ثباتشخصیت.. 24
2-4-2-2- تقسیمناپذیریروحوپدیدههایروحی. 25
2-4-2-3- بینیازیازمکان. 25
2-4-3- دلایلقرآنی. 26
2-5- هویتانسان. 27
2-6- ابعادروحوروانانسان. 31
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید