دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق و فقه

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2
  • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3
  • اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 4
  • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 5
  • اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………….. 6
  • سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 6
  • فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 6
  • روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7
  • ابزار گردآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف پژوهش و تاریخچه
مبحث اول : مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………… 9
گفتار اول : ازدواج  …………………………………………………………………………………………………  9
بند اول : مفهوم لغوی واژه ازدواج ………………………………………………………………………………….  9
بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج …………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم : واژه ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………………… 13
بند اول : مفهول لغوی واژه ازدواج  …………………………………………………………………………………. 14
بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه ازدواج مجدد ………………………………………………………………………. 14
گفتار سوم : واژه فقه ……………………………………………………………………………………………….. 15
بند اول : مفهول لغوی واژه فقه ……………………………………………………………………………………… 16
بند دوم : مفهوم اصطلاحی واژه فقه ………………………………………………………………………………… 16
گفتار چهارم : واژه فمینیسسم  ………………………………………………………………………………………. 17
بند اول : مفهوم لغوی واژه فمینیسم …………………………………………………………………………………. 17
بند دوم : مفهوم اصطلاحی وواژه فمینیسم …………………………………………………………………………… 17
مبحث دوم : تاریخچه ازدواج ………………………………………………………………………………………. 18
گفتار اول : ازدواج در ایران باستان ………………………………………………………………………………… 19
گفتار دوم : ازدواج درادیان آسمانی ……………………………………………………………………………….. 20
بند اول : ازدواج در آیین یهود ……………………………………………………………………………………..  21
بند دوم : ازدواج در آیین مسیحیت …………………………………………………………………………………. 21
بند سوم : ازدواج از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. 22
مبحث سوم : تاریخچه مکتب نظری فمینیسم  ………………………………………………………………………… 23
فصل سوم : اهداف ازدواج در اسلام و فقه موضوعه
پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………. 28
مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام  ………………………………………………………………………………. 28
گفتار اول : تسکین و آرامش روحی …………………………………………………………………………………  28
گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30
گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی …………………………………………………………………………………  31
گفتار چهارم : تکامل روانی انسان ………………………………………………………………………………….. 33
گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35
گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36
گفتار هفتم : تربیت انسانی  …………………………………………………………………………………………. 36
مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37
فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه
گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46
گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47
بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50
بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52
بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه  …………………………………………………….. 53
بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55
گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60
گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61
گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63
بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63
بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65
بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66
بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69
مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72
گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72
گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید