دانلود پایان نامه

سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

عنوان:

رابطه هوش هیجانی ورضایت شغلی باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

استاد راهنما:

دکتر حسین جناآبادی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4- اهداف تحقیق.. 8
1-5- فرضیه های تحقیق.. 9
1-5-1- فرضیه اصلی.. 9
1-5-2- فرضیات فرعی.. 9
1-6- تعریف مفاهیم.. 9
1-6-1- تعریف نظری متغیرهای پژوهش…. 9
1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 11
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه. 13
2-2- هوش هیجانی.. 14
2-2-1- هوش و هیجان.. 15
2-2-2- تعریف و مفهوم هوش هیجانی.. 16
2-2-3- اهمیت و ضرورت هوش هیجانی.. 18
2-2-4- پیشینه هوش هیجانی.. 21
2-2-5- ابعاد هوش هیجانی.. 23
2-2-6- آیا می توان هوش هیجانی را افزایش داد؟. 26
2-3- رضایت شغلی.. 28
2-3-1- تعریف و مفهوم رضایت شغلی.. 29
2-3-2- اهمیت رضایت شغلی در سازمان.. 31
2-3-3- انواع رضایت شغلی و ابعاد آن.. 32
2-3-4- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 33
2-3-5- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 36
2-3-6- رضایت شغلی و عملکرد. 38
2-4- سلامت روان.. 40
2-4-1- تاریخچه بهداشت روان.. 41
2-4-2- سلامت روانی در اسلام. 41
2-4-3- سلامت روانی قرن 21. 42
2-4-4- تحولات و گسترش اختلالات روانی.. 42
2-4-5- تعریف و مفهوم سلامت روان.. 43
2-4-6- اهداف بهداشت روانی.. 47
2-4-7- سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف… 49
2-4-8- عوامل موثر بر بهداشت روان.. 50
2-4-9- ملاکهای سلامت روان.. 50
2-4-10- فرصت­ها و موانع برنامه­ریزی برای بهبود بهداشت روان.. 51
2-4-11- پیشگیری­های سلامت روان.. 52
2-4-12- بهداشت روانی در دوران نوجوانی.. 52
2-4-13- بهداشت روانی در خانواده 53
2-5- تحقیقات داخلی.. 53
2-6- تحقیقات خارج از ایران.. 58
2-7- مدل مفهومی تحقیق.. 60
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 62
3-2- نوع و روش تحقیق.. 62
3-3- جامعه آماری.. 62
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 62
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات… 63
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 65
3-6-1- روایی.. 65
3-6-2- پایایی.. 66
3-7- تکنیک های آماری مورد استفاده 67
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها
4-1- مقدمه. 69
4-2- تجزیه و تحلیل یافته­ها 69
4-2-1- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی.. 69
4-2-2- تحلیل فرضیات… 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
5-1- مقدمه. 82
5-2- بحث و نتیجه گیری.. 82
5-3- پیشنهادات کاربردی.. 87
5-4- پیشنهاداتی برای محققین آینده 88
5-5- محدودیت های تحقیق.. 88
منابع.. 90
 
فهرست جداول
جدول3-1: مقدار آلفای کرونباخ هوش هیجانی و ابعاد آن.. 66
جدول3-2: مقدار آلفای کرونباخ سلامت روان و ابعاد آن.. 66
جدول4-1:توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 69
جدول4-2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان.. 70
جدول4-3: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان.. 70
جدول4-4: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ­دهندگان.. 71
جدول4-5: نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون هوش هیجانی و سلامت روان.. 71
جدول4-6: نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون رضایت شغلی و سلامت روان.. 72
جدول4-7: نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون هوش هیجانی و رضایت شغلی.. 72
جدول4-8: نتایج آمار توصیفی ابعاد هوش هیجانی.. 73
جدول4-9: نتایج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بین رضایت شغلی و مولفه­های هوش هیجانی.. 74
جدول4-10: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روان و مولفه­های هوش هیجانی.. 75
جدول4-11: نتایج آمار توصیفی ابعاد سلامت روان.. 76
جدول4-12: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی و ابعاد سلامت روان.. 76
جدول4-13: نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت هوش هیجانی بهورزان زن و مرد. 77
جدول4-14: نتایج آمار توصیفی هوش هیجانی برحسب تحصیلات… 77
جدول4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه هوش هیجانی بر حسب تحصیلات… 78
جدول4-16: نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت رضایت شغلی بهورزان زن و مرد. 78
جدول4-17: نتایج آمار توصیفی رضایت شغلی برحسب تحصیلات… 79
جدول4-18: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه رضایت شغلی بر حسب تحصیلات… 79
جدول4-19: نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت سلامت روان بهورزان زن و مرد. 79
جدول4-20: نتایج آمار توصیفی سلامت روان برحسب تحصیلات… 80
جدول4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه سلامت روان بر حسب تحصیلات… 80
 
فهرست اشکال
شکل2-1: چهارچوب مطالعات رضایت شغلی.. 33
شکل2-2: ارتباط رضایت شغلی و عملکرد. 39
شکل2-3: مدل کیز. 47
شکل2-4: مدل مفهومی تحقیق.. 60
چکیده:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید