دانلود پایان نامه

ار Z (70/4) و پي جدول، نشان مي دهد بين رتبه ميانگين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده شده است و در سطح 001/0 معنادار به دست آمد. بنابراين مي توان گفت کاربران عمدتا کيفيت خدمات را پايين تر از حداقل انتظارات خود دانسته اند.
براي تحليل بيشتر داده ها، آزمون ويلکاکسون در سطح هر بعد و هر گزاره نيز انجام شد. نتايج در جدول 4-15 مربوط به هر بعد و جداول 4-16 تا 4- 18 مربوط به هر گزاره مشاهده مي گردد.

جدول4- 15. نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه سطوح انتظارات کاربران در هر بعد مدل ليب کوال
مقايسه دو وضعيت
آماره z
sig
تاثير خدمات
19/1
23/0
کنترل اطلاعات
72/5
001/0
کتابخانه به عنوان مکان
88/4
001/0

جدول 4- 15نشان مي دهد که تفاوت معناداري بين دو سطح موجود خدمات و حداقل انتظارات کاربران وجود ندارد. اما مقدار پي حاصل براي ابعاد کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان نشان دهنده ي معناداري تفاوت بين اين دو سطح بود.

جدول4- 16. نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه سطوح انتظارات کاربران در هر يک از گزاره هاي بعد تاثير خدمات
گزاره هاي بعد تاثير خدمات
آماره z
sig
1. وجود کارمنداني که حس اعتماد و اطمينان را در کاربران پديد مي آورند.
44/1
14/0
2. توجه به تک تک کاربران از سوي کارکنان کتابخانه
04/1
29/0
3. وجود کارمنداني که همواره مؤدب رفتار مي کنند.
85/0
39/0
4. آمادگي کتابداران براي پاسخ به سوالات کاربران
01/0
98/0
5. کارمنداني که براي پاسخگويي به پرسش هاي کاربران از دانش کافي برخوردارند.
64/0
52/0
6. وجود کارمنداني که با کاربران مهربان و علاقه مندانه برخورد مي کنند.
42/0
67/0
7. وجود کارمنداني که نيازهاي کاربران خود را درك مي کنند.
38/0
7/0
8. تمايل کتابداران به کمک کردن به کاربران
24/2
06/0
9. قابل اعتماد بودن خدمات کتابخانه و توانايي آن در حل مشکلات کاربران
89/0
36/0

همان طور که در جدول 4-16مشاهده مي گردد، در هيچ يک از گزاره هاي بعد تاثير خدمات، اختلاف معناداري ميان دو سطح موجود خدمات و حداقل انتظارات کاربران ديده نشد. به عبارت ديگر، در گزاره هاي اين بعد، شکاف ميان دو سطح ذکر شده وجود ندارد و نشان دهنده کيفيت خدمات ارائه شده در سطح حداقل انتظارات کاربران است.

جدول4- 17. نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه سطوح انتظارات کاربران در گزاره هاي بعد کنترل اطلاعات
گزاره هاي بعد کنترل اطلاعات
آماره z
sig
دسترس پذير کردن منابع الکترونيکي در منزل يا محل کار
47/5
001/0
وجود وب سايتي در کتابخانه که در يافتن مکان اطلاعات موردنياز به من کمک کند
88/3
001/0
وجود منابع چاپي کتابخانه که من براي کارم به آنها نياز دارم
86/1
04/0
وجود مواد سمعي و بصري از قبيل سي دي و دي وي دي
65/6
001/0
تجهيزات پيشرفته اي که به من امکان مي دهد به راحتي به اطلاعات مورد نياز خود دست پيدا کنم
96/6
001/0
وجود ابزارهاي دسترسي ساده اي (برگه دان، فهرست کامپيوتري کتابخانه، پايگاههاي اطلاعاتي، اينترنت و..) که به من امکان مي دهداطلاعات را شخصاً پيدا کنم.
32/2
02/0
دسترس پذير کردن آسان اطلاعات براي استفاده مستقل
88/3
001/0
مجلات چاپي و يا الکترونيکي که من براي کار خودم نياز دارم
54/5
001/0

همان طور که در جدول 4-17مشاهده مي شود، مقدار پي براي تمام گزاره ها کوچکتر از 05/0 شده است. بنابراين مقايسه انتظارات کاربران در سطح حداقل و موجود براي تمام گزاره هاي بعد کنترل اطلاعات، حاکي از وجود تفاوت معنادار بين دو سطح و در نتيجه وجود شکاف است.

جدول 4-18. نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسه سطوح انتظارات کاربران درگزاره هاي بعد کتابخانه به عنوان مکان
گزاره هاي بعد کتابخانه به عنوان مکان
آماره z
sig
وجود فضاي آرام براي فعاليت هاي انفرادي
27/2
02/0
وجود فضاي مناسب در کتابخانه که ترغيب کننده مطالعه و يادگيري باشد
46/4
001/0
يک محيط راحت و دلپذير و جذاب
06/5
001/0
مکان مناسبي براي مطالعه، يادگيري و پژوهش
68/3
001/0
وجود فضايي اجتماعي براي ارتباطات جمعي، يادگيري گروهي و مطالعه گروهي
54/5
001/0
همان طور که جدول4-18 نشان مي دهد، مقدار پي براي تمام گزاره ها کوچکتر از 05/0 شده است. بر اين اساس نتايج آزمون ويلکاکسون براي گزاره هاي بعد کتابخانه به عنوان مکان نيز تفاوت معناداري بين دو سطح موجود و حداقل انتظارات نشان داد و مويد وجود شکاف گرديد.
4-8- مقايسه وضع موجود ارائه خدمات و حداکثر انتظارات کاربران از خدمات

به منظور مقايسه وضع موجود ارائه خدمات و حداکثر انتظارات کاربران از خدمات، از آزمون ويلکاکسون استفاده گرديد. نتيجه در جدول 4-19 به تصوير کشيده شده است.

جدول4- 19. مقايسه سطوح انتظارات کاربران با آزمون ويلکاکسون از نظر کل خدمات
مقايسه دو وضعيت
تعداد
رتبه ميانگين
آماره z
sig
موجود >حداکثر

64
11/91

59/13
001/0

موجود < حداکثر 299
45/201

رتبه ميانگين کاربراني که وضعيت سطح موجود خدمات کتابخانه ها را بالاتر از سطح حداکثر انتظارات برآورد کرده اند، کمتر از کاربراني است که سطح موجود خدمات را پايين تر از حداکثر انتظارات خود دانسته اند. همچنين با توجه به مقدار
Z (59/13) و پي حاصل، تفاوت در سطح 001/0 معنادار به دست آمد. بنابراين مي توان گفت کاربران عمدتاً سطح موجود خدمات را پايين تر از حداکثر انتظارات خود دانسته اند.
براي تحليل بيشتر داده ها، آزمون ويلکاکسون در سطح هر بعد و هر گزاره نيز انجام شد که نتايج آن در جدول 4-20 مربوط به هر بعد و جداول4-21 تا 4-23 مربوط به هر گزاره مشاهده مي گردد.


دیدگاهتان را بنویسید