دانلود پایان نامه

یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: “همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.”
با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) تغییر می کند. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. از آن جمله می توان به روش آلفای کرونباخ اشاره کرد که در تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا حاصل می شود.

که در آن:
تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
واریانس زیر آزمون ام.
واریانس کل آزمون.
است. مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و ۱+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است. به طور معمول مقادیر بیش از ۷/. برای این ضریب می توانند پایایی پرسشنامه را تأیید نمایند.
در تحقیق حاضر، نتایج زیر در مورد پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه ها حاصل گردید:
با توجه به جدول زیر ، نتیجه می گیریم که پایایی تمام موارد مورد تایید است. زیرا در همه موارد مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/.می باشد متوسط آلفای کرونباخ حاصل ۸۳۹/ است .که در ادامه جدول ذیل قابل مشاهده می باشد..
جدول ۳-۲ کرونباخ
مؤلفه/متغیرموردسنجش
تعدادسوالات
آلفای کرونباخ
تمایل به برند
۴
۸۳۴/۰
هویت برند
۲
۸۴۴/۰
تعهد به برند
۳
۸۳۶/۰
دانش برند
۵
۸۴۰/۰
ارتباط بابرند
۶
۸۳۹/۰
ارزش ویژه برند
۱۰
۸۴۱/۰
کل پرسشنامه
۳۰
۸۳۹/۰

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها
نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق، SPSSو EXCEL می باشند. در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، از آمار توصیفی استفاده گردیده است. همچنین بمنظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس استفاده شده و در آمار استنباطی نیز استفاده شده است .
۳-۹ خلاصه
در این فصل ابتدابه تعیین ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و جداول مربوط به اثبات روایی و پایایی پرسشنامه ذکر گردید.همچنین جامعه آماری به میزان ۲۸۳ نفر تعیین و حجم نمونه که باید در آزمون فرض آماری شرکت کنند ۱۶۳ نفر تعیین گردید .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه
فرایند تجزیه و تحلیل دادهها به عنوان مرحلهای از روش علمی از پایههای اساسی هر تحقیق بوده و به وسیلهی آن کلیهی فعالیتهای تحقیقاتی تا رسیدن به نتیجه کنترل و هدایت میشود. در این فصل دادههای گردآوری شده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباتی و رسم جدول تجزیه و تحلیل شده است. آمار توصیفی برای تلخیص اطلاعات جمعآوری شده و شناخت بیشتر جامعه استفاده شده است و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در دادههای نمونه و سنجش عدم قطعیت در استنباطها استفاده میشود. در این راستا فرضیههای تحقیق با روشهای مناسب آماری توسط نرمافزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتهاند. در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق و پس از آن آزمون فرضیات تحقیق ارائه میگردد.

۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
جدولهای مربط به آمار توصیفی متغیرها

جدول ۴-۱ فراوانی جنسیت
شاخص
فروانی
درصد فراوانی
زن

مرد
۲۷
۱۳۶
۶/۱۶
۴/۸۳
کل
۱۶۳
۱۰۰

نمودار ۴-۱ نمودار درصد فراوانی جنسیت

بر اساس این نمودار بیشترین پاسخ دهندگان مرد۱۳۶ نفر(۴/۸۳ درصد) و پاسخ دهندگان زن ۲۷ نفر (۶/۱۶درصد) می باشند.

جدول ۴-۲ فراوانی تاهل
شاخص
فراوانی
درصد فراوانی
مجرد

متاهل
۱۹

۱۴۴
??/?

??/?
کل
۱۶۳
۱۰۰

نمودار ۴-۲ تأهل

بر اساس این نمودار بیشترین پاسخ دهندگان متاهل۱۴۴ نفر(۳/۸۸ درصد) و پاسخ دهندگان مجرد۱۹ نفر (۷/۱۱درصد) می باشند.

جدول ۴-۳ فراوانی تحصیلات
شاخص
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
??
??
??
??
?
??/?
??/?
??/?
?/?
?/?
کل
???
???

نمودار ۴-۳ نمودار درصد فراوانی تحصیلات
بر اساس این نمودار بیشترین پاسخ دهندگان با مدرک لیسانس ۶۵نفر(۹/۳۹ درصد) و کمترین پاسخ دهندگان با مدرک دکتری۶ نفر (۷/۳ درصد) می باشند.

جدول ۴-۴ فراوانی سن
شاخص
فراوانی
درصد فراوانی
زیر ?? سال
?? تا ??
?? تا??
بالای ??
۱۶
۶۸
۷۶
۳
۸/۹
۷/۴۱
۶/۴۶
۸/۱
کل
۱۶۳
۱۰۰

نمودار ۴-۴ نمودار درصد فراوانی سن

بر اساس این نمودار سن بیشترین پاسخ دهندگان بین ۳۶ تا ۵۰ سال ۷۶ نفر(۶/۴۶ درصد) وکمترین سن پاسخ دهندگان بالای ۵۰ سال ۳ (۸/۱درصد) می باشند.

جدول ۴-۵ فراوانی درآمد
شاخص
فراوانی
درصد فراوانی
کمتراز???هزارتومان
??? تا ????هزارتومان
بالای ????هزارتومان
نامشخص
??

??
??
?
?/?

??/?
??
?/?
کل
۱۶۳
۱۰۰

نمودار۴-۵ درصد فراوانی درآمد

بر اساس این نمودار بیشترین درآمدپاسخ دهندگان بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هزار تومان ۶۸ نفر (۶/۵۴درصد) و کمترین درآمد پاسخ دهندگان کمتر از ۸۰۰ هزار تومان ۱۵ نفر (۲/۹درصد) می باشند.

۴-۳ آمار استنباطی تحقیق
۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
قبل از انجام هر گونه آزمونی که با فرض نرمال بودن توزیع داده‌ها صورت می‌گیرد باید آزمون نرمال بودن توزیع داده ها انجام گیرد، در پژوهش حاضر از آزمون کلموگوروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شده است.
هنگام بررسی نرمال بودن داده‌ها فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده‌ها نرمال است را در سطح خطای ۵% تست میشود. بنابراین اگر آماره آزمون کوچکتر مساوی ۰۵/۰بدست آید، در این صورت فرض صفر رد میشود و فرض یک مبتنی بر اینکه داده نرمال نیست، پذیرفته خواهد شد. به عبارت دیگر توزیع داده‌ها نرمال نخواهد بود. برای آزمون نرمالیته فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:
:H0 توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است
:H1 توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
همانگونه که در جدول۴-۶ مشاهده می گردد، مقدار آماره کلموگوروف – اسمیرنوف بدست آمده برابر
۰۲ /۰ و کمتر از سطح خطای در نظرگرفته شده ۰۵/۰ است، بنابراین فرض یک پذیرفته می شود و داده ها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.
جدول ۴-۶ آزمون کلموگوروف – اسمیرنوف
مقدار آماره کلموگوروف – اسمیرنوف

Sig
۰۲ /۰

۰۵/۰

۴-۴ آزمون فرض آماری :

فرضیه اول: تمایل به برند (درسطح سازمانی) ازطریق عوامل سطح فردی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : تمایل به برند(در سطح سازمان ) از طریق عوامل سطح فردی بر ارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذار نیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۷ آزمون دوجمله ای فرضیه اول
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
۲

۱۶۱

۱۶۳
۰۱۲/۰

۹۹۸/۰

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند (درسطح سازمانی) ازطریق عوامل سطح فردی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند تمایل به برند (درسطح سازمانی) ازطریق عوامل سطح فردی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند (درسطح سازمانی) ازطریق عوامل سطح فردی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند (درسطح سازمانی) ازطریق عوامل سطح فردی برارزش ویژه برند داخلی تاثیرندارد ،می توان نتیجه گرفت فرضیه اول تائید می شود تمایل به برند (درسطح سازمانی) ازطریق عوامل سطح فردی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه دوم : تمایل به برند برتعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : تمایل به برند برتعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۸ آزمون دوجمله ای فرضیه دوم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
۵

۱۵۸

۱۶۳
?/??

?/??

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰ ) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برتعهد به برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند تمایل به برند برتعهد به برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برتعهد به برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برتعهد به برند داخلی تاثیرندارد،می توان نتیجه گرفت فرضیه دوم تائید می شود تمایل به برند برتعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه سوم : تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۹ آزمون دوجمله ای فرضیه سوم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید