دانلود پایان نامه
عنوان

صفحه

 
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                  
1 ـ 1 ـ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1 ـ 2 ـ اهمیت و ارزش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1 ـ 3 ـ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1 ـ 4 ـ سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1 ـ 5 ـ تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
2-1- تعریف سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-1-1- عناصر سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-2- اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-3- اهمیت اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-1-4- ویژگی های اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-1-5- افزایش تقاضا برای اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-2- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………………………………………. 17
2 ـ 3 ـ تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………………………………… 19
2ـ 4 ـ انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………. 23
2 ـ 4 ـ 1 ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)……………………………………………………………………………………………… 24
2ـ 4ـ2 ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS)………………………………………………………………………………………….. 25
2ـ 4ـ3 ـ سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) ………………………………………………………………………………….. 27
2 ـ4 ـ 4 ـ سیستم خودکار اداری (OAS)…………………………………………………………………………………………………….. 28
2 ـ4 ـ 5 ـ سیستم پردازش عملیات (TPS)…………………………………………………………………………………………………. 29
2 ـ4 ـ 6 ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES)……………………………………………………………………………………………………. 31
2 ـ5 ـ مدیریت و سیستم های اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………………………….. 32
2ـ5ـ1ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش های مدیران…………………………………………………………………………………….. 33
2ـ5ـ2ـ دانش مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

عنوان صفحه

 
2ـ6ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت ……………………………………………………………………………….. 35
2ـ7 ـ ویژگی های استثنایی کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………… 35
2ـ7 ـ1ـ مدل عمومی یک سیستم کامپیوتر………………………………………………………………………………………….. 36
2ـ8ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………. 37
2 -8- 1- جایگاه سیستم های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم …………………………………………………. 38
2 -8- 2- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت ……………………………………………………………………………………… 39
2 – 9 – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………. 40
2 – 9 – 1- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی …………………………………………………………………………….. 42
2 -9 – 2- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی ………………………………………………………………………………… 42
2 ـ 10 ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………………………. 45
2 ـ 11ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………. 49
2 ـ 12 ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………………….. 50
2 ـ 13 ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………………….. 50
2 ـ 14 ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک…………………………………………………….. 53
2 ـ 15 ـ اهداف مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………………………… 55
2 ـ 16 ـ نقش مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………………………….. 56
2ـ16ـ1ـ سازماندهی………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-16-2- برنامه ریزی منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………… 64
2-16-3- کارمندیابی…………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-16-4- توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………. 66
2-16-5- مدیریت پاداش…………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-16-6- امور رفاهی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………… 68
2-16-7- امور اداری و پرسنلی کارکنان……………………………………………………………………………………………….. 69
2-17- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………. 70
2 ـ17 ـ1-حقیقات انجام شده در خارج …………………………………………………………………………………………….. 70
2 ـ 17-2- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………………………………………. 72
 

عنوان صفحه


فصل سوم: روش پژوهش

3 ـ 1 ـ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77
3 ـ 2 ـ جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 78
3 ـ 3 ـ نمونه و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………… 79
3 ـ 3 ـ 1 ـ نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
3 ـ 3 ـ 2 ـ برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………….. 79
3 ـ 4 ـ روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 80
3 ـ 5 ـ ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 81
3 ـ 6 ـ برآورد روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 82
3 ـ 7 ـ برآورد پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….. 82
3 ـ 8 ـ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4 ـ 1 ـ بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………… 85
4 ـ 2 ـ یافته های توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 89
4 ـ 3 ـ یافته ها و نتایج سوالهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 95
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5 ـ 1 ـ خلاصه موضوع و روش ها………………………………………………………………………………………………………… 120
5 ـ 2 ـ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 121
5 ـ 3 ـ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 128
5 ـ 4 ـ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
5 ـ 4 ـ 1 ـ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………. 129
5 ـ 4 ـ 2 ـ پیشنهادات برای انجام تحقیقات آینده………………………………………………………………………………. 130
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 134
 
 
فهرست جدول ها

عنوان صفحه

 
جدول(2 ـ 1) مراحل اساسی تحول سیستم های اطلاعات مدیریت……………………………………………………….. 22
جدول(2 ـ 2 )  انواع ابزارهای اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………….. 29
جدول(3-1) مشخصات جامعه آماری به تفکیک………………………………………………………………………………….. 79
جدول (3-2) مشخصات جامعه آماری و نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. 81
جدول (3- 3) مؤلفه های پرسشنامه و سئوالات مربوط به آنها……………………………………………………………….. 81
جدول (4-1) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت…………………………………………………………………….. 85
جدول (4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه کاری……………………………………………………………….. 86
جدول (4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی………………………………………………………….. 87
جدول (4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رشته تحصیلی…………………………………………………………… 88
جدول (4-5) نتایج توصیفی پاسخ های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه های سئوالات…………………………………………………………………………………………………… 89
جدول (4-6) نتایج توصیفی پاسخ های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه های سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول (4-7) نتایج توصیفی پاسخ های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه های سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………… 91
جدول (4-8) نتایج توصیفی پاسخ های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه های سئوالات……………………………………………………………………………………….. 92
جدول (4-9) نتایج توصیفی پاسخ های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی دانشگاه بر اساس گزینه های سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول (4-10) نتایج توصیفی پاسخ های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی دانشگاه بر اساس گزینه های سئوالات………………………………………………………………………………………………………………. 94
جدول (4- 11) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
جدول (4- 12) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاریرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
 

عنوان صفحه

 
جدول(4- 13) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب کارکنان با سطح متوسط (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول (4- 14) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
جدول (4ـ15) نتایج آزمون t  تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. جدول (4- 16) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (3)        99
جدول (4- 17) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و    پاداش دهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول (4- 18) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول (4- 19) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
جدول (4- 20) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاریرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
جدول (4- 21) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
جدول (4- 22) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………. 104
جدول (4- 23) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های نمرات نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه محل خدمت………………………. 105
جدول (4- 24) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
 

عنوان صفحه

 
جدول (4- 25) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
جدول (4- 26) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های نمرات نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
براساس جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………… 108
جدول (4- 27) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
جدول (4- 28) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
جدول (4- 29) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های نمرات نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول (4- 30) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
جدول (4- 31) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………. 113
جدول (4- 32) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های نمرات نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 114
جدول (4- 33) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 115

عنوان صفحه

جدول(4- 34) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول (4- 35) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های نمرات نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………… 117
جدول (4- 36) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی درخصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس رشته تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 118
جدول(4- 37) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در  خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر  اساس رشته تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 119
 
فهرست شکل ها

عنوان صفحه

 
شکل( 2-1 )خصوصیات مشترک سیستم ها…………………………………………………………………………………………. 15
شکل(2 ـ 2 )رابطه سیستم پشتیبانی تصمیم و درجه ساختار یافتگی مشکلات……………………………………. 25
شکل( 2 ـ 3 ) ساختار یک سیستم گزارش دهی مدیریت……………………………………………………………………. 27
شکل( 2 ـ 4) اجزاء یک سیستم خبره…………………………………………………………………………………………………. 32
شکل (2 ـ 5 ) سیستم اطلاعات مدیران و نقش های مدیران…………………………………………………………………. 34
شکل (2 ـ 6 ) مدل عمومی یک کامپیوتر……………………………………………………………………………………………… 37
شکل(2 ـ 7 )جایگاه سیستم اطلاعاتی بعنوان یک  سیستم…………………………………………………………………. 39
شکل( 2 ـ 8 ) سیستم های فرعی اطلاعاتی درسازمان………………………………………………………………………….. 41
شکل (2 ـ 9 )سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………. 45
شکل (2 ـ 10 )مدل کلی تناسب تکنولوژی با وظایف………………………………………………………………………….. 48
شکل(2 ـ 11 )نظام مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………………… 54
شکل(2 ـ 12 )وظایف مدیریت نیروی انسانی………………………………………………………………………………………. 59
شکل(2 ـ 13) وظایف مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………….. 60
شکل(2 ـ 14)  عناصر فرایند طراحی مشاغل……………………………………………………………………………………….. 62
شکل( 2 ـ 15) مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل…………………………………………………………………………. 64
شکل( 2 ـ 16 ) فرایند آموزش و بالندگی…………………………………………………………………………………………….. 67
شکل( 4 ـ 1 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب جنسیت……………………………………………………………….. 85
شکل( 4 ـ 2 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب سابقه کار……………………………………………………………… 86
شکل (4 ـ 3 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………….. 87
شکل( 4 ـ 4 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب رشته تحصیلی………………………………………………………. 88
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید