دانلود پایان نامه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

5-1 سؤال اول: اثربخشی درونی دوره های آموزشی بخش خصوصی ارائه شده
در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه کارکنان
آموزش دیده به چه میزان است؟………………………………………………………………………………………….. 86
5-2 سؤال دوم: اثربخشی بیرونی دوره های آموزشی  بخش خصوصی ارائه شده
در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه
مدیران به چه میزان است؟…………………………………………………………………………………………………… 87
 
عنوان ………………………………………………………………………………………………… صفحه
5-3 سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره های آموزشی
بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی
و گردشگری از دیدگاه کارکنان آموزش دیده بر حسب مدرک تحصیلی
آنان وجود دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………. 89
5-4 سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره های آموزشی
بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
از دیدگاه کارکنان آموزش دیده وجود دارد؟………………………………………………………………………. 90
5-5 – سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره های آموزش
ی بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی آنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………. 91
5-6 سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره های آموزشی
کارکنان زن و مرد بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کارکنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………………. 92
5-7 سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره های آموزشی
بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی
و گردشگری آموزش دیده وجود دارد؟…………………………………………………………………………………. 93
5-8-  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 94
۵-9- محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………………………………………. 95
۵-10- محدودیت اجرایی……………………………………………………………………………………………………… 96
۵-11- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………….. 96
5-12- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 97
 
فهرست منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 102
 
 
 
فهرست جدول ها
 
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
جدول شماره 2-1:  وجود تمایزآموزش وپرورش عمومی و آموزش کارکنان………………………….. 20
جدول شماره 3-1. توزیع فراوانی کارکنان نمونه پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی
به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 72
جدول شماره 3-2: ارزش عددی گزینه های عبارات…………………………………………………………………. 73
جدول شماره 3-3: ارزش عددی گزینه های عبارات…………………………………………………………………. 74
جدول شماره 3-4 : طیف ضرائب همبستگی گویه ها با نمره کل
مقیاس های اثربخشی درونی و بیرونی………………………………………………………………………………………… 75
جدول شماره 3-5:  ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های اثربخشی درونی و بیرونی…………………. 75
جدول شماره 1-4: مقایسه میانگین کل اثربخشی درونی دوره های آموزشی
با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)…………………………………………………………………….. 79
جدول شماره 2-4: مقایسه میانگین اثربخشی بیرونی دوره های آموزشی
با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)………………………………………………………………………. 80
جدول شماره 4-3: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه
اثربخشی درونی دوره های آموزشی از دیدگاه کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی مختلف…… 81
جدول 4-4. نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی درونی
دوره های آموزشی از دیدگاه کارکنان زن و مرد……………………………………………………………………….. 81
جدول شماره 4-5: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه
اثربخشی بیرونی دوره های آموزشی از دیدگاه مدیران………………………………………………………………. 82
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
جدول 4-6. نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی بیرونی
دوره های آموزشی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………………………………… 83
جدول 4-7. نتایج آزمون تی تست وابسته جهت مقایسه اثربخشی
درونی و بیرونی دوره های آموزشی……………………………………………………………………………………………… 84
 
 
فهرست شکل ها
 
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
شکل شماره 1، فرایند سیستمی آموزش. ………………………………………………………………………………… 26
شکل شماره 2، مفاهیم اثربخشی آموزش. ……………………………………………………………………………….. 32
شکل شماره 3. فراگرد آموزش. …………………………………………………………………………………………………. 39
شکل شماره، 4: مدل چهار سطحی کرک پاتریک……………………………………………………………………… 54
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید