دانلود پایان نامه

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A»

عنوان:

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی  در محیط داخلی زندان کرمان)

استاد راهنما:

خانم فاطمه عسکری رابری

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه. أ
بیانمسئله: 4
فصلدوم
سوابقتحقیق: 5
روشتحقیق: 5
فصل سوم
1-1-«ادبیاتوتعاریفآن». 8
2-1- فرهنگ(Culture) 9
3-1- فرهنگزندان. 9
4-1- حسبیه. 10
5-1- «زندان». 13
فصلچهارم:یافتههایتحقیق
زندانوادبیاتدرجهانوایران. 14
زندانهاوانواعآنازدیدگاهجامعهشناسی.. 19
الف: زندگینباتی(Solless prison) 19
مشخصاتزنداننباتی: 19
ب:زندانحیوانی(brutal prison) 20
مشخصاتزندانحیوانی: 20
ج:زندانانسانی(human prison) 21
زندانانسانیونحوهبرخوردبازندانیان. 21
مشخصاتزندانانسانی.. 22
اصطلاحاترایجدرزندان. 23
اصطلاحاتمعمولجرائمجنسیدرزندان. 53
همجنسگرایی(homosexuality) 53
انواعهمجنسگرایی: 53
بردگیجنسی(sexual slavery) 54

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید