دانلود پایان نامه

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان:

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

استاد راهنما:

دکتر داود دانش جعفری

استاد مشاور:

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات…………………………..1

1-1- مقدمه …………………………. 2

1-2- بیان مسئله …………………………. 3

1-3- متغیرهای در نظر گرفته شده………………………….  5

1-4- اهداف تحقیق………………………….   6

1-5- سوالات تحقیق  …………………………. 6

1-6- فرضیه تحقیق ………………………….  6

1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………. 6

1-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………. 6

1-9- جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه…………  7

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………. 7

1-11- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق  …………………………. 7

فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری…………………………. 8

2-1- مقدمه فصل دوم………………………….  9

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد………………………….  10

2-3- نرخ ارز حقیقی (RER)………………………….

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز …………………………. 12

2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی ………………………….  12

2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است…….12

2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله(دو کالایی) است….. 13

2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله( سه کالایی) است ………….. 14

2-6- نظریه برابری قدرت خرید  …………………………. 14

2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )………………………….

2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت ………………………….18

2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی………………………….   19

2-10- نا اطمینانی نرخ ارز …………………………. 19

2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز …………………………. 20

2-12) صادرات غیر نفتی  …………………………. 22

2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران ………………………….  23

2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران ………………………….  25

2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی ………………………….  29

2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره………………………….  31

2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات  ……………  32

2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت …………….. 33

2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت…………………………. 33

2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ …………………………. 34

2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی………………………….35

2-20- تابع صادرات غیر نفتی…………………………. 36

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………. 38

2-22- مطالعات انجام شده در داخل  …………………………. 42

2-23- جمع بندی فصل دوم …………………………. 47

فصل سوم روش شناسی ………………………….  48

3-1- مقدمه………………………….  49

3-2- مانایی و نامانایی  ………………………….50

3-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته …………………………. 51

3-4- روش اندازه گیری نااطمینانی  …………………………. 53

3-5- مدل ARCH  ………………………….

3-5-1- مدل ARCH(q)………………………….

3-6- مدل GARCH  ………………………….

3-6-1- مدلGARCH(p,q)………………………….

3-7- مدل ARCH-M………………………….

3-8- مدل GARCH-M   ………………………….

3-9- بررسی وجودآثار ARCH در سری زمانی…………. 58

3-10- روش تخمین GMM ………………………….

3-11- انتخاب متغیرهای ابزاری ………………………….  60

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. 62

4-1- مقدمه …………………………. 63

4-2- نرخ ارز حقیقی(RER) ………………………….

4-3- آزمون تست ARCH………………………….

4-4- محاسبه ی نوسانات نرخ ارز حقیقی…………………………. 65

4-5- تخمین مدل به روش GMM………………………….

فصل پنجم جمع بندی، خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات………….69

5-1- نتیجه گیری………………………….   70

5-2- پیشنهادات ………………………….   72

پیوست ها…………………………. 73

منابع فارسی  …………………………. 77

منابع انگلیسی …………………………. 79

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید