دانلود پایان نامه

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

عنوان:

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره ­وری درصنعت خودرو

( مطالعه موردی ایران 1386-1376 )

استاد راهنما:

دکتر رضا اکبریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………… 4
1-2-هدف تحقیق…………………………………………………………………………………… 5
1-3-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………… 5
1-4-روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 5
 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………. 7
2-2-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………………………………. 8
2-3-مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………… 15
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….. 31
3-2-تاریخچه بهره­وری…………………………………………………………………………… 32
3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن…………………………………………………………. 34
3-4-بهره­ وری جزئی……………………………………………………………………………. 36
3-5-بهره­ وری کل عوامل تولید……………………………………………………………….. 37
3-6-بهره ­وری کلی………………………………………………………………………………… 37
3-7-بهره­وری و شاخص­های آن ……………………………………………………………….. 38
3-7-1-شاخص بهره­ وری جزیی (PFP)………………………………………………………….
3-7-2-شاخص بهره­ وری کل (TFP)………………………………………………………….
3-8-عوامل مؤثر بر بهره­ وری کل عوامل………………………………………………….. 40
الف) سرمایه­گذاری خارجی………………………………………………………………… 40
ب) تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………… 40
ج) سیاست تجاری…………………………………………………………………………….. 40
د) آموزش و تحصیلات………………………………………………………………………. 44
ه) کارایی و دانش مدیریت………………………………………………………………….. 44
3-9-اندازه­ گیری بهره ­وری کل عوامل…………………………………………………… 46
3-9-1-روش­های غیر پارامتری………………………………………………………………… 46
3-9-2-روش پارامتری…………………………………………………………………………. 46
3-9-2-1-پسماند سولو……………………………………………………………………….. 48
3-10-ساختار الگو………………………………………………………………………………. 48
3-11-تعریف متغیرها…………………………………………………………………………. 51
3-12-روش تحقیق…………………………………………………………………………. 51
3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)……………………………. 52
3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی………………………………………………… 54
3-14-1-آزمون لوین و لین و چو…………………………………………………………. 54
3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین…………………………………………………………. 56
3-14-3-آزمون فیشر……………………………………………………………………………. 58
3-15-آزمون های تشخیص…………………………………………………………………. 59
3-15-1-آزمون چاو………………………………………………………………………… 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………… 60
3-15-3-آزمون هاسمن……………………………………………………………………… 61
فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………… 63
4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده…………………………………………………….. 64
4-2-1-تولید………………………………………………………………………………… 65
4-2-2-موجودی سرمایه…………………………………………………………………… 65
4-2-3-نیروی کار……………………………………………………………………………. 67
4-2-4-بهره ­وری کل عوامل تولید………………………………………………………. 67
4-2-5-تحقیق و توسعه…………………………………………………………….. 67
4-2-6-الگوی تجاری……………………………………………………………………. 67
4-3-آزمون ایستایی در داده­های پانلی………………………………………………… 68
4-3-1-آزمون ایستایی لوین، لین و چو……………………………………………. 68
4-3-2-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا………………………………………………. 69
4-4-آزمون­های تشخیص…………………………………………………………………… 69
4-4-1-آزمون چاو…………………………………………………………………………. 70
4-4-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………. 71
4-4-3-آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 72
4-5-نتایج تخمین ……………………………………………………………………… 73
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه ­گیری
5-1-مقدمه………………………………………………………………………………. 77
5-2-خلاصه……………………………………………………………………………… 77
5-3-نتیجه ­گیری……………………………………………………………………. 78
5-4-توصیه ­های سیاست­گذاری……………………………………………………… 80
5-5-پیشنهاد برای تحقیق آینده………………………………………………………. 80
5-6-محدودیت های تحقق………………………………………………………….. 80
فهرست منابع و مأخذ
منابع آماری…………………………………………………………………………….. 81
منابع فارسی……………………………………………………………………………. 85
منابع لاتین……………………………………………………………………………. 87
پیوست……………………………………………………………………………………. 89
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید