دانلود پایان نامه

 واحد اردبیل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیّات فارسی

عنوان :

آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی

استاد راهنما:

دکتر حسین نوین

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدّمه.1
1-1 بیان مسأله                                             5
1-2 : پرسش اصلی تحقیق                                                   6
1-3: پیشینه تحقیق                        6
1- 4 اهداف تحقیق                            7
1-5 روش تحقیق  7
فصل دوّم: تعاریف و مبانی
2-1 بخش اول: حکومت   9
2-1-1 تعریف حکومت   9
2-1-2 تعریف حاکمیت   10
2-1-3 ارکان تشکیل حکومت   10
2-1-4 ضرورت و لزوم وجودحکومت در جامعه 12
بخش دوم: وضع عمومی ایران در قرن هفتم و هشتم 13
2-2-1 بررسی اوضاع تاریخی – سیاسی و فرهنگی در عصر سعدی  13
2-2-2 وضع مراکز ادبی ایران در عصر مغول  17
2-2-3 وضع نظم و نثر در عهد مغول  18
2-2-4 نظم فارسی…………………………………………………………………….18
2-2-5 نثر فارسی  19
بخش سوم: شناخت اجمالی سعدی و آثار او  22
2-3-1 : دوران کودکی و جوانی سعدی  22
2-3-2 : سفرهای سعدی  27
2-3-3 : ممدوحان سعدی  32
2-3-4 : تخلّص و نسبت سعدی  33
2-3-5 :حالات، اخلاق و عادت شیخ سعدی  34
2-3-6: معرفی اجمالی آثار و تالیفات سعدی  35
2-3-7 آثار منثور  35
2-3-8: آثار منظوم 40
2-3-9: دوران پیری و آرامش سعدی …………………………………………………… …………….47
2-3-10 : تاریخ درست درگذشت سعدی  50
2-3-11: آرامگاه سعدی شیرازی  51
فصل سوّم: آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی
مدخل……………………………………….. ……………………………………………..53
بخش اول: خصوصیات ومشخصات کلی حاکم و پادشاه از دیدگاه سعدی  56
3-1-1 : به کارگیری دیانت و هوش و درایت در اداره ی کشور  56

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید