دانلود پایان نامه

دانشگاه ایلام
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی )

بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران
 
استاد راهنما:
دکتر طاهر علی محمدی
 
استاد مشاور:
دکتر محمد کریمی
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
اجاره جایگاه خاصی در میان عقود دارد ودر زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نقش اساسی دارد و انسان برای رفع برخی نیازهای اولیه نیازمند آن است. اجاره اشخاص یکی از اقسام آن محسوب می­شود که دارای شرایط و ارکان خاصی است. فقها و قانون­گذاران بیشتر به احکام و شرایط اجاره اعیان پرداخته و کمتر درباره این نوع اجاره و احکام آن بحث نموده­اند. از این رو می­طلبد که با توجه به اهمیت موضوع، بیشتر به این مسأله پرداخته شود. روشن است که بررسی تطبیقی اجاره اشخاص از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران ضمن زدودن ابهامات موجود، می­تواند منتج به نتایج خوبی بشود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، احکام اجیر از دیدگاه هر دو قانون بررسی شده و موارد اشتراک و افتراق آنها در این زمینه به دست آمده است و مشخص شده است.  با توجه به تحولاتی که در زمینه رابطه کاری افرا د به وجود آمده قراردادکار می­تواند نقش مهمی در بهتر شدن این رابطه و احساس امنیت شغلی کارگر داشته باشد.
کلید واژه: اجاره، اجیر خاص، اجیر مطلق، اجرت، قراردادکار.
  
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
1-1. مقدمه. 1
فصل اول: 2
کلیات وتعاریف… 2
1-2 . شرح وبیان مسئله پژوهشی : 3
1-3. ضرورت واهمیت تحقیق.. 4
1-4. اهداف تحقیق موردنظر: 4
1-4-1. هدف کلی: 4
1-4- 2. اهداف  جزئی: 4
1-5 . کاربردنتایج تحقیق: 5
1-6 . سازمانهای بهره برداراحتمالی: 5
1-7 . پیشینه علمی موضوع تحقیق وپژوهشهای انجام شده : 5
1-8 . سوالهای تحقیق: 6
1-8-1.  سوالات صلی: 6
1-8-2.  سوالات جزئی: 6
1-9.  شرح روش تحقیق: 6
1-10. تعاریف اصطلاحات… 7
1-10- 1. اجاره. 7
1-10-2.  تعریف اجیر. 7
10-2-1. اجیرمشترک(عام): 8
1-10-2-2.  اجیرخاص: 8
1-10-4. مستأجر. 9
1-10-5. قراردادکار. 9
فصل دوم:(ارکان،شرایط وآثاراجاره). 10
2-1. انعقاداجاره. 11
2-1-1.  صیغه : 11
2-2.  شرایط طرفین عقد دراجاره اشخاص: 12
2-2 – 1. عقل.. 12
2–2-2. بلوغ. 13
2-2- 3 . رشد. 14
2-2-4. حرّیت… 15
2-2-5. اختیارو رضایت… 15
2-2-3 . اجیرشدن سفیه. 16
2-3 . آداب اجاره: 17
2-3-1. آسان گیرى براجیر: 18
2-3-2. رفتارشایسته: 18
2-3-3. قدرت وامانت: 18
2-4 . جواز یاکراهت ا جیرشدن. 19
2-5 . موضوع اجاره. 21
2-5-1.  شرایط عمل.. 21
2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت… 23
2-5-2-1. تعیین منفعت… 23
2-5-1-2. تعیین منفعت ازطریق زمان. 24
2-5-1-2 -1. تعیین منفعت ازطریق عمل.. 25
2-6. عمل تبرعی اجیر. 27
2-6-1. عمل اجیرخاص…. 28
2-6-2. عمل اجیرمشترک (مطلق) 30
2-7. آثاراجاره. 30
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید