دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علّامه طباطبائی
دانشکده الهیّات و معارف اسلامی
رساله دکتری فلسفه تطبیقی
بررسی تطبیقی مبناگرایی برتراند راسل وعلّامه طباطبائی
استاد راهنما:
دکتر عبدالله نصری
اساتید مشاور:
دکتر قاسم پورحسن
دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
مبناگرایی،رویکردی است توجیه­نگرکه بهتوجیه و تبیین ساختار معرفت می­پردازد.
رویکرد مبناگراییدرمقایسه با دیگر دیدگاه­های توجیه­نگر، دارای موقعیّت ممتازی است که دلیل آن، به ساختارمبنایی این رویکرد در ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، برمی­گردد.
راسل، درقلمروی امور تجربی، مبناگرایی خود راارائه می­دهد.وی در این­زمینه، با تأکیدبر استدلال­های استقرائی، خطاناپذیری باورهای بدیهی را نادیده می­گیرد. این امر سبب می­شود تا معرفت­شناسی وی نتواند براساس مبانی یقینی و خطاناپذیر استوار گردد.
علّامه طباطبائیبا ارجاعنظریّاتبهبدیهیّات و با تأکید بر برهان قیاسی،رویکردی مبناگرایانه بنا می­نهد.تنوع مبانی بدیهیدرتوجیه تصدیقات نظری، تأکید بر ضّرورت و خطاناپذیری اوّلیّات، ارجاع تمامی تصدیقات (نظری و بدیهی)، به اصل امتناع تناقض،ازجمله مواردی استکه علاوه برتحکیم معرفت­شناسی علّامه طباطبائی براساس مبانی یقینی و خطاناپذیر، کارآمدیمبناگرایی وی را درتوجیه و تبیین ساختارمعرفت، آشکار می­سازد.
کلیدواژه­ها:رویکرد مبناگرایی،باورهای پایه (تصدیقات بدیهی)، باورهای استنتاجی (تصدیقات نظری)، علّامه طباطبائی، برتراند راسل،امر واقع،اصل امتناع تناقض، معرفت­شناسی.
فهرست
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اوّل: کلیات بحث…………………………………………………………………………………………………………8
1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………9
1-1-1- فرضیّات رساله…………………………………………………………………………………………………….13
1-1-1-1- فرضیّه­ی اصلی رساله………………………………………………………………………………………..13
1-1-1-2- فرضیّات کمکی رساله……………………………………………………………………………………….13
1-1-2- اهمیّت و جایگاه موضوع………………………………………………………………………………………….13
1-1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….14
1-1-4- ساختار منطقی رساله……………………………………………………………………………………………….14
فصل دوّم: درآمدی بر معرفت­شناسی و بررسی موانع موجود……………………………………………………. 16
2-1- تمهید……………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2- تعریف معرفت­شناسی………………………………………………………………………………………………………….18
2-2-1- معرفت گزاره­ای………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-2- مؤلفه­های اصلی معرفت­شناسی………………………………………………………………………………………….19
2-2-2-1- باور و تعریف آن………………………………………………………………………………………………20
2-2-2-1-1- اقسام باور………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-2-1-1-1- باورهای پایه………………………………………………………………………………………………….21
2-2-2-1-1-2- باورهای غیرپایه………………………………………………………………………………………………….23
2-2-2-2- صدق………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-2-2-3- توجیه……………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-2-3-1- توجیه انسجام­گرا………………………………………………………………………………………….26
2-2-2-3-1-1- نقد و بررسی…………………………………………………………………………………………..27
2-2-2-3-2- توجیه مبناگرا……………………………………………………………………………………………….27
2-2-3- معرفت­شناسی غربی…………………………………………………………………………………………………..28
2-2-4- معرفت­شناسی اسلامی………………………………………………………………………………………………..32
2-3- موانع موجوددر معرفت­شناسی……………………………………………………………………………………….33
2-3-1- شکّاکیّت و تقابل آن با مبناگرایی………………………………………………………………………………….34
2-3-2- تسلسل­ معرفتی………………………………………………………………………………………………………….37
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید