دانلود پایان نامه

همانطور که در جدول شماره 19 ملاحضه مي شود ،با احتمال 067/0 ميانگين ارزش اجتماعي در دوکانال صرفاً بوتيک و اينترنت مشابه است و با احتمال 292/0 ميانگين ارزش اجتماعي در دو کانال اينترنت و مرکز خريد مشابه است و با احتمال 261/0ميانگين ارزش اجتماعي در دو کانال مرکز خريد و نمايندگي مشابه است .براساس جدول فوق گروه هاي 1و 2و 3 به طور معني داري با يگديگر اختلاف دارند .
ارزش غير تجملي مصرف کنندگان به نام هاي تجاري لوکس در نتيجه خريد از کانال هاي توزيع مختلف با هم متفاوت است

sig
آماره فيشر (F)
ميانگين توان دوم
درجات آزادي
مجموع توان دوم

090/0
217/2
164/1


دیدگاهتان را بنویسید